Udialo sa

Školstvo pre všetkých bez rozdielu. Národný inštitút vzdelávania a mládeže predstaví Katalóg opatrení zariadeniam poradenstva a prevencie, na jeseň čaká séria infoseminárov aj školy

O zavádzaní podporných opatrení do škôl a školských zariadení hovorí aktuálne novela školského zákona z mája 2023. Táto významná reforma bude spojená aj viacerými odbornými aktivitami, ktoré ju..

Nové reakcie aj opakujúce sa otázniky. V regiónoch sa stále diskutuje o Katalógu podporných opatrení

Intenzívna komunikácia o Katalógu podporných opatrení v regiónoch prináša nové spätné väzby, no zároveň potvrdzuje doteraz rezonujúce otázky. Krajské pracoviská NIVaM poskytli ďalšie reakcie z realizovaných informačných seminárov…

O Katalógu podporných opatrení hovoríme na podujatiach v regiónoch. A čo hovorí prvá spätná väzba z krajských pracovísk?

„Rozbehli sme sa“ a v regiónoch máme za sebou už desiatky informačných seminárov ku Katalógu podporných opatrení pre školy a školské zariadenia. Vnímame reakcie zúčastnených, reagujeme na ich…

INFORMAČNÉ SEMINÁRE ku KATALÓGU PODPORNÝCH OPATRENÍ v regiónoch pre zamestnancov škôl a školských zariadení: HARMONOGRAM podujatí

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) organizuje INFORMAČNÉ SEMINÁRE ku KATALÓGU PODPORNÝCH OPATRENÍ v regiónoch pre zamestnancov škôl a školských zariadení. Podujatia sa plánujú až v 79…

O Katalógu podporných opatrení sa bude diskutovať v regiónoch

Zavádzanie podporných opatrení v školách a v školských zariadeniach je realitou od septembra tohto roku. Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) pripravuje od 18. septembra sériu informačných seminárov pre…

Katalóg podporných opatrení prinesie adresnú pomoc všetkým žiakom a žiačkam

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (ďalej aj “NIVAM” – do 30. júna 2022 tiež Štátny pedagogický ústav) bol Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR poverený…

Dokumenty na stiahnutie – podporné opatrenia pre deti a žiakov

Usmernenie k poskytovaniu podporných opatrení školou alebo školským zariadením   Katalóg podporných opatrení – prezentácia z informačných seminárov pre školy a školské zariadenia | verzia  | verzia  Vyjadrenie…

Národný inštitút vzdelávania a mládeže prináša aktualizovaný Katalóg odborných činností a programov vzdelávania na školský rok 2023/2024

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) pripravil aktualizovanú verziu Katalógu odborných činností a programov vzdelávania na školský rok 2023/2024.  Dokument predstavuje ponuku, ktorú môžu pedagogickí…

Program inovačného vzdelávania NIVaM: Diagnostika detí a žiakov mladšieho a staršieho školského veku v systéme podporných opatrení

Škála pomoci, ktorú deťom a žiakom poskytuje nový systém podporných opatrení je široká a konkrétna. Podobne adresne reaguje aj Národný inštitút vzdelávania  a mládeže (NIVaM)…

Program inovačného vzdelávania NIVaM: Diagnostika detí predškolského veku v systéme podporných opatrení

Nový systém podporných opatrení reaguje aj na otázku pedagogickej či orientačnej diagnostiky detí a žiakov. Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) pripravil ako súčasť adresnej podpory pedagogickej…

Program inovačného vzdelávania NIVaM: Poskytovanie podporných opatrení deťom a žiakom v mladšom a staršom školskom veku

Národný inštitút vzdelávania a mládeže pripravil program inovačného vzdelávania s názvom Poskytovanie podporných opatrení deťom a žiakom v mladšom a staršom školskom veku. Určený je všetkým odborným,…

Program inovačného vzdelávania NIVaM:  Poskytovanie podporných opatrení deťom v predškolskom veku

Národný inštitút vzdelávania a mládeže dáva do pozornosti program inovačného vzdelávania s názvom Poskytovanie podporných opatrení deťom v predškolskom veku. Ako uvádza anotácia programu: „Účastník…

Programy inovačného vzdelávania (PIV) – Podporné opatrenia (PO) pre deti a žiakov

Aktuálne informácie o ponuke vzdelávaní NIVaM nájde odborná verejnosť na tomto odkaze. …

Infosemináre NIVaM o podporných opatreniach navštívilo za šesť týždňov takmer 5000 zástupcov škôl a školských zariadení. Chcú spoločne priniesť podporu pre všetky deti a žiakov

Počas šiestich týždňov sme v regiónoch „rozbehli“ živú diskusiu o Katalógu podporných opatrení. Takmer 5 000 účastníkom, ktorí zastupovali školy a školské zariadenia, sme v priebehu šiestich týždňov…

Diskusia o podporných opatreniach v regiónoch je významná „pomocná ruka“ 

V regiónoch už niekoľko týždňov hovoríme o Katalógu podporných opatrení a riešime ich teóriu aj prax. Ďalšie informačné semináre naprieč Slovenskom opäť intenzívne túto spoločnú…

Podporné opatrenia pre deti a žiakov

Najväčšia zmena v modernej histórii inkluzívneho vzdelávania na Slovensku sa začala v máji v roku 2023, kedy vstúpila do platnosti novela zákona č. 245/2008 Z. …

Katalóg odborných činností a programov vzdelávania – šk. rok 2023/2024

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v novom školskom roku 2023/2024 budeme spoločne plniť výzvy a ciele pripravovanej kurikulárnej reformy základného vzdelávania a riešiť úlohy, ktoré budú…

Východiská pre nový model podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní

Štúdia vznikla v rámci plnenia záväzkov Plánu obnovy a odolnosti s cieľom poskytnúť odborný rámec na zmenu definície špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a k tvorbe modelu…

V prípade odborných aktivít NIVaM hľadajú ich účastníci praktickosť, nové informácie a priestor pre zdieľanie skúseností

Programy vzdelávania i ponuka ďalších odborných činností Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) je určená všetkým pedagogickým a ďalším odborným zamestnancom v školstve. Prostredníctvom nich môžu rozvíjať svoje profesijné…

Program inovačného vzdelávania NIVaM: Osvojovanie si slovenského jazyka ako druhého alebo cudzieho jazyka v základnej a strednej škole

Súčasťou nového systému podpory detí a žiakov vo výchove a vzdelávaní je aj podporné opatrenie týkajúce sa osvojovania si vyučovacieho (slovenského) jazyka u detí a žiakov s odlišným materinským jazykom. … 

Program inovačného vzdelávania NIVaM: Osvojovanie si slovenského jazyka ako druhého alebo cudzieho jazyka v materskej škole

Zavádzanie podporných opatrení do škôl a školských zariadení je nový a adresný spôsob podpory detí a žiakov pri prekonávaní ich prekážok vo výchove a vzdelávaní. Národný inštitút vzdelávania a mládeže…

Odborné podujatie NIVaM: Čo robiť v prípade neúspešnej adaptácie dieťaťa s odlišným materinským jazykom v materskej škole

V rámci konkrétnej podpory odbornej a pedagogickej verejnosti pri zavádzaní podporných opatrení v školách a školských zariadeniach pripravil Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) odborné podujatie, ktoré reaguje na špecifickú…

Rezort školstva pripravil adresnú pomoc pre učiteľov prostredníctvom inovačného vzdelávania

Od septembra 2023 sa na školách zavádza nový systém podporných opatrení, ktorého cieľom je plnohodnotnejšie zapájanie detí a žiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu. Nový model podpory…

Národný inštitút vzdelávania a mládeže: Podporujeme efektívne a moderné školstvo

NIVaM ako verejná, rezortná organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR napĺňa víziu moderného formálneho a neformálneho vzdelávania na Slovensku s odbornou podporou jeho aktérov…

Do škôl sa zavádza nový systém podpory pri vzdelávaní

Ministerstvo školstva zaviedlo nový systém podporných opatrení. Katalóg, ktorý obsahuje celkom 21 podporných opatrení, vstúpil do platnosti od 1. septembra 2023. Školy a školské zariadenia…

Pedagogické rozhľady v roku 2023

Odborno-metodický časopis pre školy a školské zariadenia Pedagogické rozhľady, zabezpečuje svoju činnosť aj v roku 2023.  Časopis vytvára priestor na tvorivé riešenie otázok čo a…

Učebné zdroje

Materiály na stiahnutie NIVAM – Odbor vzdelávania a profesijného rozvoja  aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára…