Národný inštitút vzdelávania a mládeže: Podporujeme efektívne a moderné školstvo

NIVaM ako verejná, rezortná organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR napĺňa víziu moderného formálneho a neformálneho vzdelávania na Slovensku s odbornou podporou jeho aktérov – jednotlivcov a organizácií, aby vedeli efektívne a adresne poskytovať kvalitné výchovné a vzdelávacie služby. 

NIVaM poskytuje služby pre aktérov vo formálnom a neformálnom vzdelávaní priamo v krajoch po celom Slovensku. Inštitút pravidelne realizuje množstvo odborných konferencií, významných podujatí s medzinárodnou spoluprácou, vypracúva metodické usmernenia, v rámci spolupráci v projekte UNICEF Podpora odídencov z Ukrajiny realizuje odbornú poradenskú pomoc v krajoch prostredníctvom metodických koordinátorov.  

Prinášame výber z najdôležitejších aktivít, ktoré realizujeme v oblasti vzdelávania a práce s mládežou: 

 1. Národná agentúra Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu zorganizovala úspešné školenie Inkubátor nápadov 

Školenie Inkubátor nápadov bolo zamerané na získanie vedomostí a zručností o programe, poskytlo priestor, aby účastníci vedeli svoje nápady pretaviť do projektu a mohli ich zrealizovať. Školenie bolo zamerané prioritne na mládežnícke výmeny a na tvorbu a vypracovanie projektových zámerov v rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu. Školenia sa zúčastnilo spolu 24 slovenských a českých účastníkov/mladých ľudí zastupujúcich rôzne neziskové organizácie, školské parlamenty a školy. 

 1. V roku 2022 sa do vzdelávacích programov NIVaM zapojilo 16 tisíc ľudí pracujúcich v školstve. Dostali sme výborné hodnotenie

Jedným z dlhodobých cieľov Národného inštitútu vzdelávanie a mládeže je podpora profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov. V roku 2022 sme realizovali vzdelávania v 97 schválených programoch vzdelávania (funkčné vzdelávanie, kvalifikačné vzdelávanie, špecializačné vzdelávanie a inovačné vzdelávanie), v ktorých sa vzdelávalo 14 208 pedagogických a odborných zamestnancov. Tieto vzdelávania úspešne ukončilo 9 895 prihlásených, ďalší pokračujú v programoch aj v tomto roku. Záleží nám na kvalite našich programov vzdelávania a spokojnosti absolventov, preto každému účastníkovi zasielame po ukončení elektronický dotazník. V roku 2022 nám spätnú väzbu vyplnilo až 4 959 absolventov a na stupnici škálovania od 1 do 5 (5 je najvyššia hodnota) ohodnotili kvalitu vzdelávania hodnotou spokojnosti 4,7. 

 1. Výberové konanie na pozíciu Mládežníckeho delegáta SR pri OSN 

Slovensko má od 1.7.2023 nového Mládežníckeho delegáta SR pri OSN. Stal sa ním Pavol Beblavý. Národný inštitút vzdelávania a mládeže po vyhlásení výzvy zbieral prihlášky od uchádzačov od 2. mája do 19. júna 2023. Delegáta vyberala komisia zložená z predstaviteľov Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a dosluhujúceho delegáta Michala Salíniho. 

 1. Národný inštitút vzdelávania a mládeže úspešne zahájil od 1.9.2023 spustenie národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3

Cieľom nového projektu NP POP 3 je stabilizovať pozície, ktoré boli doteraz financované cez rôzne projekty zo zdrojov EÚ. Preberajú sa pozície z národných projektov realizovaných v rámci rezortu školstva (projekty NP POP a POP II), z národného projektu, ktorý v materských školách realizoval Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity (PRIM II) a projekty pomocných vychovávateľov v materských školách a pedagogických asistentov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR. Pokračovať bude na školách aj pozícia školského digitálneho koordinátora. Do národného projektu je zapojených takmer 2 400 škôl

 1. NIVaM zverejnil technickú správu z Národného projektu PIAAC

Technická správa obsahuje opis celého zberu dát od výberu vzorky, terénnej práce s respondentmi, cez opis nástrojov, náležitostí až po ostatné detaily výskumu. Technická spáva neobsahuje konkrétne výsledky merania. Tie budú postupne uverejnené až po spracovaní dát z medzinárodného Konzorcia OECD v roku 2024-2025. Aj keď aktuálne nepoznáme výsledky výskumu a projekt oficiálne skončil v 09/2023, veríme, že Slovensko sa zapojí aj do ďalších podobných medzinárodných meraní, pretože práve takéto výskumy posúvajú našu krajinu vpred. 

 1. Talenty olympiád: NIVaM podporuje záujem a rozvoj nadania

Nadaní žiaci prinášajú do našej krajiny cenné medaily i potenciál skvalitňovať oblasti, v ktorých sú mimoriadne úspešní. Či už sú to prírodné, technické, spoločenské vedy či jazyky, cieľom Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM), ktorý je oficiálnym organizátorom 16 rôznych olympiád, je rozvíjať potenciál mladých ľudí a skvalitňovať cesty ich rozvoja. V školskom roku 2022/2023 sa do okresných a krajských kôl olympiád zapojilo 58 082 žiakov

 1. Skoro 200 školských knižníc sa zapojilo do osláv Medzinárodného dňa školských knižníc

V rámci 19. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ sa skoro dvesto školských knižníc zo základných a stredných škôl zapojilo do osláv Medzinárodného dňa školských knižníc na tohtoročnú tému: Školská knižnica vám dáva priestor na to, aby ste boli výnimoční

 1. Webinár pre žiadateľov o zápis do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu od roku 2024

Národný inštitút vzdelávania a mládeže pripravil pre žiadateľov o zápis do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu od roku 2024 webinár, kde sa žiadatelia dozvedia všetky potrebné informácie ohľadom podania žiadosti, čo je účelom výzvy, oprávnené aktivity a ďalšie informácie potrebné na podanie žiadosti. 

 1. Národný inštitút vzdelávania a mládeže pripravil pre mladých ľudí podujatie: Veľtrh práce s mládežou

Dňa 26. októbra 2023 pripravil NIVaM v spolupráci s Centrom voľného času – JUNIOR veľtrh práce s mládežou, podujatie, ktoré vyzdvihlo prínos mládežníckych organizácií a iniciatív pri podpore mladých ľudí. 

Na podujatí mládežnícke organizácie prezentovali svoje prebiehajúce projekty, ciele a vplyv na mládežnícku komunitu. Stánok o programoch Erasmus+ a Európsky zbor solidarity poskytol pohľad na ich význam a na možnosti zapojenia pre mládež. Koordinátori práce s mládežou odprezentovali svoju činnosť v NIVaM-e v rámci regionálnej podpory práce s mládežou. Účastníci mali možnosť priamo sa spojiť s organizáciami, zhromaždiť informácie a objaviť možnosti zapojenia sa do aktivít organizácií. 

 1. Workshop NIVAM/UNICEF: Prevencia užívania návykových látok a minimalizácia rizika spojeného s ich užívaním

V dňoch 20.-22.10.2023 sa uskutočnil 2. workshop zo 4 plánovaných pobytových podujatí, ktoré sú realizované s podporou UNICEF v rámci projektu Podpora odídencov z Ukrajiny. Podujatie, ktoré sa konalo vo  vzdelávacom centre Virt v Nitrianskom kraji, bolo plné neformálneho vzdelávania, diskusií a inšpirácie v oblasti prevencie užívania návykových látok.  Pracovníci s mládežou, psychológovia, pracovníci samospráv, odborní a pedagogickí zamestnanci škôl spoločne hľadali nové spôsoby, ako predísť užívaniu návykových látok deťmi a mládežou.  

 1. NIVaM spolupracoval na tvorbe Katalógu podporných opatrení

V rámci prípravy a následného zavádzania podporných opatrení do škôl a školských zariadení, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania spolupracoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) na tvorbe Katalógu podporných opatrení. Jeho súčasťou je 21 konkrétnych opatrení, ktorými sa zásadne mení prístup k podpore detí a žiakov vo výchove a vzdelávaní. Tieto opatrenia zabezpečia plnohodnotný prístup k výchove a vzdelávaniu všetkým deťom bez rozdielu. Katalóg podporných opatrení je v plnom znení dostupný prostredníctvom webovej stránky – https://podporneopatrenia.minedu.sk

 1. NIVaM realizoval informačnú kampaň v regiónoch. Účastníkom predstavil nový systém podporných opatrení

V priebehu augusta pripravil Národný inštitút vzdelávania a mládeže sériu informačných seminárov v rámci krajských miest SR a s Katalógom podporných opatrení oboznámil zástupcov zariadení poradenstva a prevencie.  

V priebehu septembra a októbra zorganizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže ďalšie informačné semináre v okresných mestách. O Katalógu podporných opatrení sa diskutovalo zo zástupcami škôl a školských zariadení. Podujatí sa zúčastnilo približne 5 tisíc účastníkov. Ich spätná väzba na podujatia vo všeobecnosti hovorí, že im pomohli sa zorientovať v procese implementácie podporných opatrení.  

 1. Ponuka programov vzdelávania a odborných podujatí

Aj v školskom roku 2023/2024 NIVaM ponúka odbornej verejnosti široký výber programov vzdelávania a odborných podujatí. Pri zostavovaní programu sme vychádzali zo skúseností a  z expertízy zamestnancov odborov formálneho a  neformálneho vzdelávania, všetkých oddelení NIVaM-u, krajských pracovísk a pracoviska Komárno, garantov programov vzdelávania, učiteľov profesijného rozvoja, lektorov programov neformálneho vzdelávania, výskumníkov a zamestnancov projektových kancelárií. Zámerom NIVaM-u  je poskytovať kvalitnú, flexibilnú a adresnú podporu podľa požiadaviek a potrieb škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci. O potreby našich klientov sa zaujímame počas celého školského roka a ponuku priebežne prispôsobujeme ich požiadavkám. V tejto súvislosti sme do ponuky na jeseň 2023 zaradili ponuku inovačného vzdelávania ku podporným opatreniam a implementácii nového kurikula základného vzdelávania. 

 

Zdielať tento článok