Projekty pre mládež

Mladí ľudia budú jedným z poradných orgánov pri zmenách vo vzdelávaní

Dôležitou súčasťou tvorby návrhov štátnych koncepcií, zvlášť v oblasti výchovy a vzdelávania, by malo byť poznanie názorov a skúseností mladých ľudí. Práve na ich podnet zriadil Štátny pedagogický ústav a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže Žiacky poradný výbor. Prostredníctvom neho dostanú žiaci a žiačky príležitosť vyjadrovať sa k zmenám v oblasti vzdelávania, mládežníckych politík a prinášať aj vlastné podnety. O členstvo sa môže uchádzať akýkoľvek mladý človek od 6. ročníka základnej školy až po posledný ročník stredných škôl.


Mať priestor ovplyvňovať podobu vzdelávania, vyjadrovať sa k fungovaniu škôl a prispievať k ich skvalitňovaniu. To je jedným z hlavných dôvodov, prečo Šimon Babjak, mládežnícky delegát SR pri OSN a autor myšlienky vzniku poradného orgánu žiakov, oslovil Štátny pedagogický ústav (ďalej „ŠPÚ“).

Iniciatíva mládežníckeho delegáta sa stretla so zámerom ŠPÚ vytvoriť priestor pre pravidelný dialóg s mladými ľuďmi. Výsledkom je zriadenie Žiackeho poradného orgánu, za ktorým okrem ŠPÚ stojí IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (ďalej „IUVENTA“). Pôjde o stály poradný orgán oboch inštitúcií k témam, ktoré sú v ich pôsobnosti. „Dnes, aj vďaka Žiackemu poradnému výboru, je jasné, že mladí ľudia majú svoje nezameniteľné miesto v spoločnosti a že na ich názore záleží,“ neskrýva nadšenie Šimon.

Nový orgán má poskytovať priestor pre vzájomný dialóg a vyjadrovanie názorov jeho členov, a to k rôznym oblastiam výchovy a vzdelávania. „Naším cieľom je, aby boli mladí ľudia vnútorne motivovaní učiť sa, všestranne sa rozvíjať a angažovať sa v dianí v školách aj v širšej spoločnosti. Poznanie ich názorov a potrieb nám môže pri plnení tohto cieľa významne napomôcť,“ hovorí Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu. Členovia a členky budú takisto vypracovávať a predkladať návrhy na zlepšenie a skvalitnenie podmienok žiakov a žiačok v školách aj v spoločnosti.

„Život mládeže sa odohráva aj mimo školy,“ dopĺňa Peter Lenčo, generálny riaditeľ  IUVENTY a pokračuje: „Preto je dôležité s nimi konzultovať a zapájať do rozhodovaní aj v ďalších oblastiach ich života, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú. Tým sa napĺňa princíp participatívnosti v tvorbe a realizácii tzv. mládežníckej politiky.“

Žiacky poradný orgán bude mať 16 členov rovnomerne zastupujúcich základné a stredné školy, všetky kraje, chlapcov a dievčatá, menšiny a rozmanité spoločenské skupiny. Členom sa môže stať žiak a žiačka od 6. ročníka druhého stupňa základnej školy po posledný ročník strednej školy na obdobie dvoch rokov.

Využiť jedinečnú príležitosť a byť súčasťou plánovaných zmien vo vzdelávaní môžu mladí ľudia prostredníctvom portálu www.ziackyporadnyvybor.sk, na ktorom nájdu všetky informácie, štatút nového orgánu a prihlasovací formulár. Prihlasovanie sa je otvorené do 30. júna 2021. Od nedele 13. júna 2021 sa na sociálnych sieťach spúšťa informačná náborová kampaň, ktorú bez nároku na honorár pripravil študentský projekt WOKE.

„Som veľmi rád, že na Slovensku je podporená participácia mladých ľudí na národnej úrovni. Vďaka tomu kroku môže byť Slovensko vzorom pre iné krajiny, ktoré premýšľajú ako zapojiť mladých ľudí do rozhodovacích procesov,“ uzatvára Šimon Babjak.

Jednou z najdôležitejších oblastí aktivít IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, ktoré vychádzajú z prioritných tém mládežníckej politiky je podpora participácie mladých ľudí a žiackej participácie.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pripravila pre koordinátorov žiackych školských rád sadu metodických príručiek, ktoré majú pomôcť zlepšiť participáciu žiakov na školách a kvalitne budovať a viesť žiacke školské rady. To by malo prispieť nielen k väčšej spoluúčasti žiakov na chode školy, ale aj pozitívnejšiemu vnímaniu školského prostredia žiakmi a osvojovaniu si občianskych kompetencií, ktoré patria k nevyhnutným pre život v 21. storočí.

Príručky sme vydali vďaka spolupráci s českou organizáciou CEDU – Centrum pro demokratické učení, ktorá ich vytvorila a úspešne overila na českých školách. IUVENTA zabezpečila ich preklad a slovenské vydanie. Príručky sú voľne dostupné na stiahnutie v elektronickom formáte v sekcii Publikácie a metodiky.

Prehľad vydaných metodických príručiek:

•    Žiacka školská rada I – Ako začať so žiackou školskou radou, aby sa hneď nerozpadla

•    Žiacka školská rada II – Ako vybrať zástupcov tried a urobiť z nich dobrý tím

•    Žiacka školská rada III – Ako viesť zasadnutia, aby nás to bavilo

•    Žiacke projekty – Ako robiť projekty tak, aby ich žiaci realizovali samostatne

•    Šťastný koordinátor – Ako spojiť náročnú prácu učiteľa s osobnou vyrovnanosťou

Zároveň boli vydané dva zápisníky pre členov žiackych školských rád – pre mladších a pre starších žiakov. Tieto hravou formou vedú žiakov školským rokom a pomáhajú im lepšie si plánovať činnosť v žiackej školskej rade a spoluprácu s ostatnými spolužiakmi.

Príručky boli predstavené v rámci webináru KICK-UP! pre žiacke školské rady, ktorý sa uskutočnil 8. júna 2021. Jeho cieľom bolo posilniť sieť koordinátorov žiackych školských rád a sprevádzať ich počas využívania príručiek v praxi. Hlavným hosťom webinára bol jeden z autorov projektu a príručiek, Tomáš Hazlbauer, ktorý predstavil príručky, vysvetlil ako s nimi pracovať a odpovedal na otázky účastníkov. Webinárom sprevádzal a o využití príručiek v slovenskom kontexte s koordinátormi žiackych školských rád diskutoval generálny riaditeľ IUVENTY, Peter Lenčo.

Všetci účastníci webináru dostali príručky v tlačenej verzii a v nasledujúcich mesiacoch sa s nimi budú oboznamovať a učiť sa pracovať. Pre zapojených koordinátorov chystáme ďalšie webináre, budeme sa zaujímať, ako sa im s príručkami pracuje a ako im pomohli v práci. Fungovanie vytvorenej siete 40 koordinátorov žiackych školských rád bude počas projektu a po jeho ukončení podporované odborným vedením regionálnych koordinátorov IUVENTY.

Príručky sú zároveň voľne dostupné na stiahnutie, aby podporili činnosť koordinátorov žiackych školských rád aj mimo sformovanej siete tých, ktorí ich budú v pilotnej fáze využívať na svoje škole. Na spoluprácu s tými, ktorých oslovia, sa tešíme v novom školskom roku v rámci akreditovaných vzdelávaní, workshopov alebo informačno-konzultačných stretnutí.

Nadácia Modelový Európsky parlament (ďalej len „nadácia“) so sídlom v holandskom Haagu (Model European Parliament Foundation) v roku 1994 vytvorila európsky projekt Modelový Európsky parlament s cieľom poskytnúť mladým ľuďom „iný“ vlastnou skúsenosťou podmienený pohľad na proces európskej integrácie a tak pochopiť mechanizmus práce európskych inštitúcií, priviesť mladých ľudí k záujmu o štáty Európy a štúdium tém, o ktorých sa diskutuje v reálnom Európskom parlamente. 

Projekt sa realizuje vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Modelový európsky parlament je projektom, ktorého cieľom je najmä vzdelávanie žiakov, učiteľov a prostredníctvom  nich aj širokú žiacku a rodičovskú verejnosť o systéme fungovania inštitúcií Európskej únie, o koncepte spoločnej Európy, o systéme fungovania demokratického systému študovaním rozličných tém, ktoré sú súčasťou simulácie európskeho parlamentu. Mladí ľudia sa počas  projektu naučia:

 • participovať na riešení súčasných problémov Európy;
 • jasne a zrozumiteľne formulovať vlastné postrehy a názory;
 • nadobudnú viac sociálnych a komunikačných zručností, najmä aktívneho počúvania, argumentácie;
 • asertívneho správania;
 • naučia sa tolerancii a porozumeniu medzi obyvateľmi Európy;
 • spoznávajú kultúru, tradície a štýl života krajín Európskej únie;
 • budujú si povedomie európskej identity;
 • pochopia význam demokratických princípov a ich dodržiavanie;
 • získajú zručnosť v technikách diplomacie;
 • oboznámia sa s diplomatickým protokolom, prácou veľvyslancov, politikov a oficiálnych;
 • predstaviteľov štátov v krajine konania medzinárodného zasadnutia;
 • pochopia potrebu a význam spolupráce medzi Európanmi pri riešení dôležitých spoločných problémov; 
 • získajú nové vedomosti o krajinách a národoch Európy;
 • posilňujú si národnú identitu;
 • získajú prehľad o štátnej politike;
 • lepšie pochopia potrebu mládežníckej politiky byť aktívnym občanom;
 • učiť sa obhajovať záujmy krajiny na medzinárodnom fóre;
 • posilňovať jazykové kompetencie;
 • nadväzovať priateľstvá s vrstovníkmi z iných krajín Európskej únie.

Okrem študentov je v projekte priestor rozvíjať spoluprácu i s učiteľmi a to  inovovať vyučovanie predmetov náuka o spoločnosti, dejepis a využiť skúsenosti a poznatky získané realizáciou projektu Modelový Európsky parlament v kontinuálnom vzdelávaní.

Modelový Európsky parlament v regiónoch Slovenska

Možnosť zapojiť sa do projektu Modelový európsky parlament mali všetci študenti slovenských gymnázií a obchodných akadémii vo veku 16 až 19 rokov. Dôležitým predpokladom bol záujem mladých ľudí o problematiku európskej politiky nielen na národnej úrovni, ale i medzinárodnej úrovni, keďže študenti majú možnosť si vybrať krajinu, ktorú budú v simulovanom Európskom parlamente zastupovať.

V školskom roku 2012/2013 budú mať možnosť študenti rokovať o jednotlivých nariadeniach v nasledovných výboroch:

 1. Výbor pre zahraničné veci
 2. Výbor pre hospodárske a menové záležitosti
 3. Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 4. Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 5. Výbor pre ústavné záležitosti
 • Regionálne zasadnutie pre stredné Slovensko sa uskutočnilo v dňoch 9. – 10. 5. 2013 vo Zvolene v Hoteli Academic.
 • Regionálne zasadnutie pre východné Slovensko sa konalo  v dňoch 2. – 3. 5. 2013 v hoteli Bardejov v Bardejove.
 • Regionálne zasadnutie pre západné Slovensko sa konalo v dňoch 13. – 14. 5. 2013 v Inštitúte pre verejnú správu  v Bratislave.

Z každého regionálneho kola postúpia na národné kolo 4 delegáti a 2 náhradníci

Youth Wiki je on-line platforma, akási encyklopédia, Európskej únie v oblasti národných mládežníckych politík z 32 európskych krajín. Obsahuje komplexnú popisnú databázu národných štruktúr, politík a činností na podporu blaha mladých ľudí. Zahŕňa desať hlavných oblastí činnosti, konkrétne ide o

 • riadenie politiky mládeže,
 • účasť mládeže na dobrovoľníckej činnosti,
 • zamestnanosť a podnikanie,
 • sociálne začlenenie,
 • participáciu,
 • vzdelávanie a odbornú prípravu,
 • zdravie a blahobyt,
 • tvorivosť a kultúru,
 • mládež a svet
 • a prácu s mládežou.

Informácie o slovenských politikách pre mládež poskytuje a každoročne aktualizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, pôsobiaca ako slovenský národný korešpondent.

Youth Wiki je projektom Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (anglicky European Education and Culture Executive Agency, skratka EACEA). Ide o decentralizovaný orgán Európskej únie vytvorený Európskou komisiou a pod vedením viacerých generálnych riaditeľstiev (ktoré plnia úlohy „európskych ministerstiev“). Agentúry sa líšia od európskych inštitúcii a sú založené na plnenie špecifických úloh. Od roku 2006 je EACEA katalyzátorom projektov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže, športu, audiovízie, kultúry, občianstva a humanitárnej pomoci. EACEA sa v mene Európskej komisie snaží podporovať inovácie v týchto oblastiach, vždy v duchu cezhraničnej spolupráce a vzájomného rešpektu.

Program mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka pri OSN vznikol z iniciatívy odboru hospodárstva a sociálnych vecí OSN a cieľom programu, vytýčením OSN, je zapájanie mládeže do rozhodovania na globálnej úrovni. Program mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka OSN na Slovensku spoločne realizujú Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky. Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka SR pri OSN má za úlohu:

 1. šírenie povedomia o fungovaní OSN medzi mladými ľuďmi na Slovensku,
 2. informovať slovenskú mládež o 17 cieľoch udržateľného rozvoja Agendy 2030,
 3. informovať o možnostiach mladých ľudí zapájať sa do fungovania OSN,
 4. zastupovať záujmy slovenskej mládeže a informovať o potrebách slovenskej mládeže na pôde OSN.

Počas jedného roka zohráva mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka aktívnu úlohu na medzivládnych rokovaniach, kde zastupuje hlas mladých ľudí a zúčastňuje sa na národných aktivitách. Po uplynutí funkčného obdobia poskytuje podporu pre novo vybraného delegáta/vybranú delegátku a je začlenený/á do alumni siete mládežníckych delegátov/delegátok SR pri OSN.

Aktivity a úlohy mládežníckeho delegáta/mládežníckej delegátky

 • účasť na Treťom výbore Valného zhromaždenia OSN (Sociálny, humanitárny a kultúrny výbor) v októbri, prednesenie vlastného prejavu a možnosť zúčastniť sa vybraných zasadnutí a rokovaní;
 • účasť na Konferencii OSN o zmene klímy (COP27) v novembri
 • účasť na Mládežníckom fóre Ekonomickej a sociálnej rady OSN (ECOSOC Youth Forum), ktoré sa koná na jar;
 • zapojenie sa do globálnej siete mládežníckych delegátov/delegátok OSN jednotlivých participujúcich krajín a ich aktivít a účasť na koordinačnom stretnutí mládežníckych delegátov/delegátok členských krajín EÚ v Bruseli;
 • prípadná účasť na ďalších zasadnutiach a aktivitách OSN otvorených pre mládežníckych delegátov/mládežnícke delegátky;
 • účasť na aktivitách Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, hlavne konferencie o práci s mládežou na jeseň
 • účasť na aktivitách Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, hlavne počas Týždňa OSN v októbri
 • návšteva sídla a účasť na aktivitách Informačného centra OSN vo Viedni;
 • účasť na aktivitách ďalších štátnych a verejných inštitúcií ako aj mimovládnych organizácií, zvlášť zameraných na problematiku cieľov udržateľného rozvoja, prípadná krátka stáž v daných inštitúciách a organizáciách;
 • aktivity s mladými ľuďmi v spolupráci s mladými ľuďmi, školami a mimovládnymi organizáciami, ktorých cieľom je šíriť osvetu o OSN, témach obsiahnutých v cieľoch udržateľného rozvoja, práci zapojených inštitúcií, mapovať názory a potreby mladých ľudí, sumarizovať ich a prezentovať zapojeným inštitúciám;
 • ochota nadväzovať strategické spolupráce s rôznymi subjektmi;
 • propagácia programu, aktivít a tém, ktoré sú jeho súčasťou, zvlášť na sociálnych sieťach;
 • zapojenie sa do alumni siete mládežníckych delegátov/delegátok SR pri OSN.

Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka sa stretáva s mladými ľuďmi na Slovensku na informačných seminároch za účelom zisťovania aktuálnych potrieb a požiadaviek slovenskej mládeže, ktoré následne bude komunikovať na pôde OSN.

MD je oficiálnym členom/členkou národnej delegácie a jeho/jej úlohou je doručiť vyhlásenie pre 3. výbor VZ OSN (Sociálny, humanitárny a kultúrny výbor). MD sa zároveň zúčastňuje neformálnych konzultácií o uzneseniach týkajúcich sa mládeže a organizuje sprievodné aktivity spolu s ďalšími mládežníckymi delegátmi. Pobyt na valnom zhromaždení trvá spravidla 2 týždne. Pobyt v New Yorku počas Valného zhromaždenia na prelome septembra a októbra počas tzv. high-level week je jedným z najvýznamnejších podujatí akých sa mládežnícki delegáti zúčastnia.

Po návrate na Slovensko MD podá správu z účasti na VZ OSN NIVAM-u, MŠVVaŠ SR, MZVaEZ SR a UNIS Viedeň na spoločnom stretnutí. Uvedenú správu ďalej komunikuje verejnosti a najmä mladým ľuďom prostredníctvom informačných seminárov a debát.

Ďalšími podujatiami, ktorého sa mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka zo Slovenska zúčastní sú Konferencia OSN o zmene klímy, Mládežnícke fórum Ekonomickej a sociálnej rady, taktiež koordinačné stretnutie mládežníckych delegátov/delegátok členských krajín EÚ, Týždeň OSN organizovaný MZVaEZ SR  a konferencia o práci s mládežou organizovaná NIVAM-om.

Almuni sieť programu Mládežnícky/a delegát/ka SR pri OSN:

 • 2024/2025 – Sofia Šillerová
 • 2023/2024 – Pavol Beblavý
 • 2022/2023 – Michal Salíni
 • 2020/2022 – Šimon Babjak, Nikola Sekerešová
 • 2019/2020 – Petra Pauerová
 • 2018/2019 – Dominik Porvažník
 • 2013-2018 – prerušenie programu – bez zastúpenia MD SR pri OSN
 • 2013 – Hana Skljarzska
 • 2012 – Milena Dudášová
 • 2011 – Monika Mareková
 • 2010 – Dana Vyžinkárová
 • 2009 – Margita Hulmanová
 • 2008 – Michal Onderčo
 • 2007 – Elena Moťovská (Dikáczová)