Programy inovačného vzdelávania (PIV) – Podporné opatrenia (PO) pre deti a žiakov

Účastník programu vzdelávania si v súlade s Katalógom podporných opatrení rozšíri spôsobilosti vybrať, aplikovať a vyhodnotiť efektivitu a účinnosť konkrétneho podporného opatrenia/opatrení prípadne jeho/ich modifikácie v procese výchovy a vzdelávania v najlepšom záujme dieťaťa a s ohľadom na podmienky materskej školy, ktorú navštevuje. ► Poskytovanie podporných opatrení deťom v predškolskom veku

Účastník programu vzdelávania si v súlade s Katalógom podporných opatrení rozšíri spôsobilosti vybrať, aplikovať a vyhodnotiť efektivitu a účinnosť konkrétneho podporného opatrenia/opatrení prípadne jeho/ich modifikácie v procese výchovy a vzdelávania v najlepšom záujme dieťaťa a žiaka a s ohľadom na podmienky školy, ktorú navštevuje. ► Poskytovanie podporných opatrení deťom a žiakom v mladšom a staršom školskom veku

V rámci programu sa účastníci vzdelávania oboznámia s konkrétnymi postupmi na realizáciu podporného opatrenia na zabezpečenie osvojovania si vyučovacieho (slovenského) jazyka v materskej škole u detí s odlišným materinským jazykom. Program je zameraný na aplikáciu metód a foriem výučby slovenského jazyka v procese vzdelávania detí s odlišným materinským jazykom. Obsahom programu vzdelávania sú možnosti diagnostikovania jazykovej úrovne dieťaťa. ► Osvojovanie si slovenského jazyka ako druhého/cudzieho jazyka v materskej škole

V rámci programu sa účastníci vzdelávania oboznámia s konkrétnymi postupmi pre realizáciu podporného opatrenia na zabezpečenie osvojovania si vyučovacieho (slovenského) jazyka v základnej a strednej škole u žiakov s odlišným materinským jazykom. Program je zameraný na aplikáciu metód a foriem výučby slovenského jazyka v procese výchovy a vzdelávania žiakov s odlišným materinským jazykom. Obsahom programu vzdelávania je diagnostikovanie jazykovej úrovne žiaka (vstupný test na určenie úrovne ovládania slovenského jazyka). ► Osvojovanie si slovenského jazyka ako druhého/cudzieho jazyka v základnej a strednej škole

V programe inovačného vzdelávania sa účastníci oboznámia s využitím diagnostických metód a nástrojov pedagogickej a orientačnej diagnostiky v súvislosti s poskytovaním podporných opatrení. Naučia sa analyzovať, interpretovať a v rámci multidisciplinárnej spolupráce implementovať získané výsledky procesu diagnostikovania do výchovno-vzdelávacieho procesu, zaznamenať ich do relevantných dokumentov a v prípade potreby odporučiť konkrétne podporné opatrenia. ► Diagnostika detí predškolského veku v systéme podporných opatrení

V programe inovačného vzdelávania sa účastníci oboznámia s využitím  diagnostických metód a nástrojov pedagogickej a orientačnej diagnostiky v súvislosti s poskytovaním podporných opatrení. Naučia sa analyzovať, interpretovať a v rámci multidisciplinárnej spolupráce implementovať získané výsledky procesu diagnostikovania do výchovno-vzdelávacieho procesu, zaznamenať ich do relevantných dokumentov a v prípade potreby odporučiť konkrétne podporné opatrenia. ► Diagnostika detí a žiakov mladšieho a staršieho školského veku v systéme podporných opatrení

Aktuálne informácie o ponuke vzdelávaní NIVaM nájde odborná verejnosť na tomto odkaze.