Erasmus+ pre mládež

Program Erasmus+ pre mládež (ďalej len Erasmus+) je vzdelávací program Európskej únie, ktorý podporuje medzinárodnú spoluprácu a mobilitu v oblasti mládeže a práce s mládežou.

Program Európskej únie v oblastiach mládeže, Erasmus+, buduje na 30-ročnej tradícii európskych programov v relevantných oblastiach. Odpovedá na súčasné socioekonomické výzvy v Európe, posilňovaním výchovy a práce s mládežou a mládežníckych stratégií. Na základe úspechu programu za obdobie 2014 – 2020, program Erasmus+ posilňuje svoje úsilie o zvýšenie počtu príležitostí ponúkaných väčšiemu množstvu účastníkov a širšiemu okruhu organizácií, pričom sa zameriava na svoj kvalitatívny vplyv a prispieva k vzniku inkluzivnejších a súdržnejších, ekologickejších spoločností pripravených na digitálne technológie.

Program Erasmus+ vstúpil do programového obdobia 2021 – 2027 s ohlásením množstva nových príležitostí pre jeho účastníkov. Jednou z dôležitých noviniek programu Erasmus+ je určenie štyroch nových horizontálnych priorít, ktoré reflektujú aktuálne dôležité spoločenské témy. Medzi ne patrí inklúzia a diverzita, ktorá sa zameriava na zabezpečenie rovnakých príležitostí vo vzdelávaní pre všetkých vrátane ľudí so znevýhodnením – zdravotným, sociálnym či ekonomickým; digitálna transformácia orientovaná na sprístupnenie digitálnych technológií a inovácií všetkým oblastiam vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu; environmentálna udržateľnosť a klimatické ciele, ktoré by sa mali dostať do budúcich učebných plánov, zvyšovať povedomie o klimatickej situácii a podporovať udržateľné správanie; a aktívna participácia, ktorá rozvíja sociálne a multikultúrne kompetencie, kritické myslenie a aktívne občianstvo založené na demokratickom princípe v celoživotnom vzdelávaní a v práci s mládežou.

Kontaktnými miestami pre Program Erasmus+ na Slovensku sú:

  • Národná agentúra Programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, Bratislava
  • Národná agentúra Programu Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, SAAIC, Krížkova 9, Bratislava

Informácie o programe rovnako nájdete na webstránke https://www.erasmusplus.sk/ a na oficiálnych webstránkach Európskej komisie.

 

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom programu EÚ Erasmus+, prosím kontaktujte: peter.kupec@nivam.sk