Rezort školstva pripravil adresnú pomoc pre učiteľov prostredníctvom inovačného vzdelávania

Od septembra 2023 sa na školách zavádza nový systém podporných opatrení, ktorého cieľom je plnohodnotnejšie zapájanie detí a žiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu. Nový model podpory je súčasťou reformy inkluzívneho vzdelávania, ktorú prináša Plán obnovy a odolnosti SR. Podporné opatrenia budú školy zavádzať postupne, na základe posúdenia ich opodstatnenosti. Od septembra 2026 bude ich finančné krytie plne zabezpečené zo štátneho rozpočtu. V procese implementácie týchto zmien poskytuje pomoc učiteľom Národný inštitút vzdelávania a mládeže.
 
Zámerom inovačného vzdelávania je  zlepšiť pripravenosť pedagogických a odborných zamestnancov na poskytovanie inkluzívneho vzdelávania a výchovy detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale aj ostatných detí a žiakov, ktorí podporu odôvodnene  potrebujú. Pedagogickí a odborní zamestnanci  v oblasti výchovy a vzdelávania tak budú lepšie pripravení prispieť k zvyšovaniu psychickej pohody detí a možnosti rozvíjať ich výchovno-vzdelávací potenciál.  Jednotlivé podporné opatrenia a spôsob ich realizácie obsahuje  Katalóg podporných opatrení.

Dostupný tu: https://podporneopatrenia.minedu.sk/katalog-podpornych-opatreni/.

„Systémom podporných opatrení dosiahneme, že už doteraz poskytovaná podpora deťom a žiakom bude adresnejšia a flexibilnejšia. Do celého procesu sa aktívnejšie a systematickejšie zapoja zákonní zástupcovia detí a žiakov, školy, školské zariadenia, celý systém poradenstva a prevencie, regionálne úrady školskej správy a organizácie zriadené ministerstvom školstva,“ dopĺňa štátny tajomník Slavomír Partila.

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) v auguste 2023 predstavil odbornej verejnosti šesť programov inovačného vzdelávania, ktoré reflektujú požiadavky škôl súvisiace s reformou inkluzívneho vzdelávania. Inštitút tým nadväzuje na realizované informačné semináre, prostredníctvom ktorých sa Katalóg podporných opatrení predstavil najskôr zástupcom zariadení poradenstva a prevencie a následne zástupcom škôl a školských zariadení.

„Spätná väzba z informačných seminárov nám ukázala, že tu je záujem o ďalšie vzdelávanie zo strany škôl, školských zariadení aj zariadení poradenstva a prevencie. Aktuálne programy inovačného vzdelávania reagujú práve na nový systém podporných opatrení. Vzdelávanie je určené pedagogickým a odborným zamestnancom škôl a školských zariadení vrátane odborných zamestnancov zariadení poradenstva a prevencie,“ približuje Ivana Drangová, vedúca oddelenia pre inklúziu a špeciálnu pedagogiku, rané a predškolské vzdelávanie NIVaM.    

Programy inovačného vzdelávania poskytované NIVaM sú bezplatné a vďaka krajským pracoviskám NIVaM, ktoré ich realizujú, sú tiež dostupné po celom Slovensku. Účastníci môžu využiť online i prezenčnú formu vzdelávania. Úspešným absolvovaním programu inovačného vzdelávania získajú certifikát a môžu si uplatniť 3% príplatok v rámci profesijného rozvoja.

Všetky programy inovačného vzdelávania sú v rozsahu 50 hodín. Z toho vzdelávanie tvorí 30 hodín a dištančné úlohy 20 hodín.

Obsah šiestich programov inovačného vzdelávania tvoria konkrétne témy súvisiace so zavádzaním podporných opatrení do škôl a školských zariadení: 

  1. Poskytovanie podporných opatrení deťom v predškolskom veku.
  2. Poskytovanie podporných opatrení deťom a žiakom v mladšom a staršom školskom veku.
  3. Osvojovanie si slovenského jazyka ako druhého/cudzieho jazyka v materskej škole.
  4. Osvojovanie si slovenského jazyka ako druhého/cudzieho jazyka v základnej a strednej škole.
  5. Diagnostika detí predškolského veku v systéme podporných opatrení.
  6. Diagnostika detí v mladšom a staršom školskom veku.

Aktuálne informácie o ponuke vzdelávaní NIVaM nájde odborná verejnosť na tomto odkaze: https://mpc-edu.sk/sk/ponuka-vzdelavania-23-24?type=13&project_id=16&free=1

 

Zdielať tento článok