Program inovačného vzdelávania NIVaM: Osvojovanie si slovenského jazyka ako druhého alebo cudzieho jazyka v materskej škole

Zavádzanie podporných opatrení do škôl a školských zariadení je nový a adresný spôsob podpory detí a žiakov pri prekonávaní ich prekážok vo výchove a vzdelávaní. Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) pripravil pre odborných a pedagogických zamestnancov rovnako adresnú podporu, ktorá ich so systémom podporných opatrení oboznámi. Jeden z programov inovačného vzdelávania približuje podporné opatrenie týkajúce sa osvojovania si slovenského jazyka ako druhého alebo cudzieho jazyka v materskej škole.         

Program inovačného vzdelávania (PIV) s názvom Osvojovanie si slovenského jazyka ako druhého alebo cudzieho jazyka v materskej škole účastníkom predstaví konkrétne postupy na realizáciu predmetného podporného opatrenia.

Niektoré deti prichádzajúce do materskej školy nerozumejú alebo nehovoria po slovensky, majú ťažkosti dorozumieť sa s učiteľkami či inými deťmi v triede a ich ďalšie vzdelávanie v základnej škole sa nebude realizovať v ich materinskom jazyku. Nehovoríme len o deťoch z Ukrajiny, ale o všetkých deťoch, ktorých materinský jazyk nie je slovenský. Program inovačného vzdelávania je zameraný práve na aplikáciu princípov, metód a foriem vo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole u detí s odlišným materinským jazykom,“ konkretizuje Mgr. Miroslava Višňovská, PhD. z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, ktorá je odbornou garantkou daného programu vzdelávania. 

Inovačné vzdelávanie je určené pedagogickým zamestnancom materských škôl.

Bližšie informácie k programu inovačného vzdelávania sú dostupné na webovej stránke https://mpc-edu.sk/sk/edu/program/1048.  Záujemcovia sa môžu prihlásiť do konkrétnej vzdelávacej skupiny.

NIVaM pripravil celkom 6 programov inovačného vzdelávania k novému systému podporných opatrení. Všetky programy inovačného vzdelávania sú v rozsahu 50 hodín. Z toho vzdelávanie tvorí 30 hodín a dištančné úlohy 20 hodín.

Reakcie zo strany účastníkov vzdelávania potvrdzujú, že problematika systému podporných opatrení je pre nich novou témou, ku ktorej aktuálne vítajú najmä základné a praktické informácie. Vzdelávanie zatiaľ hodnotím veľmi pozitívne, je nabité pre mňa novými informáciami a pohľadmi, a nie je to len teoretický výklad, ale vyžaduje aj naše aktívne zapájanie a prácu v skupinkách,“ uviedol jeden z účastníkov vzdelávania, školský psychológ.

Ako možnosť rozvoja vníma tento typ vzdelávania aj jedna z vychovávateliek: Preberané témy sú podávané zrozumiteľne,      s dôrazom na utvrdzovanie získaných informácií prostredníctvom spätnej väzby. Vďaka tomuto vzdelávaniu si rozšírim svoje profesijné kompetencie.“

Kompletný prehľad bezplatnej certifikovanej ponuky programov inovačného vzdelávania k novému systému podporných opatrení je dostupný na https://mpc-edu.sk/sk/edu/program/plan-obnovy-k6

Program inovačného vzdelávania: Osvojovanie si slovenského jazyka ako druhého/cudzieho jazyka v materskej škole

Katalóg podporných opatrení

Zdielať tento článok