V prípade odborných aktivít NIVaM hľadajú ich účastníci praktickosť, nové informácie a priestor pre zdieľanie skúseností

Programy vzdelávania i ponuka ďalších odborných činností Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) je určená všetkým pedagogickým a ďalším odborným zamestnancom v školstve. Prostredníctvom nich môžu rozvíjať svoje profesijné skúsenosti a získať aktuálne informácie pre prax. Dôležitou odozvou na ich obsah a formu je spätná väzba účastníkov týchto podujatí. Zhrnuli sme, o čom hovorí najčastejšie.

Praktickosť, nové informácie, ale zdieľanie skúseností s kolegami. To sú vo všeobecnosti najviac skloňované pozitíva, ktoré účastníci našich odborných aktivít uvádzajú. Je pre nich podstatné, aby poznatky, ktoré získajú dostali do praxe.

„Najviac užitočné sú praktické aktivity, ktorými si otestujeme vlastné schopnosti, zručnosti a zároveň získame nové skúsenosti a námety pre prax triedneho učiteľa a užitočné námety pre prácu so žiakmi v problémových situáciách,“ uviedla učiteľka špeciálnej základnej školy konkrétne k špecializačnému vzdelávaniu Pedagogický zamestnanec v kariérovej pozícii triedny učiteľ.

Nové inšpirácie a riešenia podčiarkli v spätnej väzbe aj riaditeľky základných škôl, ktoré sa zúčastnili funkčného vzdelávania Vedenie ľudí v škole alebo školskom zariadení. Uviedli, že ich riadiacu prax to obohatí najmä po stránke odborného rozvoja, ale aj efektívnejšej komunikácie. Jedna z nich spomenula, že ju to utvrdilo v tom či robia veci správne a doplnila si vedomosti nevyhnutné pre správny štýl vedenia ľudí.

O rozšírení si svojich kompetencií hovorí aj stredoškolská pedagogička, ktorá absolvovala špecializačné vzdelávanie Uvádzajúci pedagogický zamestnanec. „Naučila som sa, aké kompetencie má mať uvádzajúci pedagogický zamestnanec, ako vytvoriť program adaptačného vzdelávania a ako realizovať adaptačný proces.“ Utkvela jej v pamäti aj myšlienka lektorky vzdelávania, ktorá pripomenula, že ak robíte svoju prácu s tým, že prejavíte skutočný záujem, bez očakávania a s prijatím, môžete „prebudiť“ aj toho druhého.

Zamestnanci škôl a školských zariadení postupne realizujú aj reformu, ktorá mení prístup pomoci deťom a žiakom pri prekonávaní ich prekážok vo výchove a vzdelávaní. NIVaM pripravil šesť konkrétnych programov inovačného vzdelávania, ktoré s touto témou zoznamujú.

Konkrétny program inovačného vzdelávania Diagnostika detí predškolského veku v systéme podporných opatrení absolvovala aj zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ. „Na vzdelávaní som sa naučila odbornejšie pracovať s pedagogickou diagnostikou dieťaťa a využiť ju v podporných opatreniach. Všetky témy boli veľmi dobre vysvetlené a prakticky sprostredkované. V budúcnosti by som rada absolvovala aj viac takýchto plnohodnotných vzdelávaní.“

S podpornými opatreniami súviselo aj odborné podujatie Výchovno-vzdelávacie činnosti na dosiahnutie školskej spôsobilosti ako súčasť podporných opatrení. Učiteľka materskej školy ocenila, že na základe tohto podujatia vie u detí sledovať jednotlivé exekutívne funkcie, na ktoré sa predtým pozerala z iného uhla. „Konečne chápem, prečo niektoré deti nedosahujú také výsledky, a že za to často ani nemôžu, pretože im nebolo poskytnuté vhodné prostredie pre ich vývoj a boli nesprávne nasmerované.“

Nové znalosti, ktoré pomohli tiež istým spôsobom nasmerovať, získala aj učiteľka strednej školy v špecializačnom vzdelávaní Kariérový poradca. „Predstavovala som si, že kariérový poradca robí kariérové poradenstvo. O znalostiach kariérovej výchovy, obsahových a výkonných štandardoch či o kompetenčnom rámci a systémovom prístupe som takmer vôbec nič nevedela. Jednoducho všetko pre mňa nové a prakticky využiteľné.“ Doplnila tiež, že získala nový pohľad na problematiku spojenú s okamžitým využitím nových a inšpiratívnych metód, techník, ktoré si mali počas vzdelávania možnosť vyskúšať. A aj v tomto prípade zostala účastníčke v pamäti veta lektorky: „Cieľom vzdelávania je šťastné dieťa, ktoré vedieme k zmysluplnému pracovnému životu.“

A cieľom odborných aktivít NIVaM je aktívna reakcia účastníkov. Tí ju vyhľadávajú a oceňujú. „Počas školenia boli použité aj metódy výkladu, práca v skupinách, hľadali sa spoločné riešenia. No najmä sa účastníci aktívne zapájali do diskusií,“ uviedla učiteľka základnej školy, ktorá takto priblížila atmosféru v rámci inovačného vzdelávania Stratégie a metódy na podporu aktívneho učenia sa žiakov.

Podobne vyzdvihla aktivitu účastníkov na tomto vzdelávaní aj ďalšia učiteľka základnej školy. No k benefitom pridala aj iný, rovnako podstatný: „Účastníci našej skupiny boli veľmi aktívni, tvoriví, plní nadšenia, spoločne s lektorkami sme vytvorili úžasnú pracovnú komunitu, kde sme sa navzájom obohatili nielen po vedomostnej, ale aj ľudskej stránke.“

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) v rámci ponuky pre pedagogických a odborných zamestnancov vydal nedávno aj Katalóg odborných činností a programov vzdelávania  s aktualizovanou ponukou pre druhý polrok školského roka 2023/2024.

 

Zdielať tento článok