Podporné opatrenia pre deti a žiakov

Od septembra tohto roka je v platnosti nový systém podporných opatrení, ktorý poskytuje podporu vo výchove a vzdelávaní každému dieťaťu a žiakovi s akýmikoľvek prekážkami. Táto adresná podpora zvýši kvalitu inkluzívneho vzdelávania. Jednotlivé podporné opatrenia reagujú na rozmanité výchovno-vzdelávacie potreby detí a žiakov a môžu mať dočasný i trvalý charakter. Na druhej strane odzrkadľovať môžu zdravotný stav, životné či iné podmienky, v ktorých sa dieťa nachádza.

Reformu reprezentuje Katalóg podporných opatrení (Katalóg) a jeho obsahom je celkom 21 konkrétnych podporných opatrení, ktoré sa viažu na spomínané rôzne výchovno-vzdelávanie potreby detí a žiakov.

Čo, ako učiteľ, odborný pedagogický zamestnanec alebo aj rodič v Katalógu nájdem?  

Katalóg presne definuje podporné opatrenia vo výchove a vzdelávaní, ktoré je možné školou či školským zariadením dieťaťu a žiakovi poskytnúť. Sú to opatrenia, ktoré im pomôžu plnohodnotne sa zapojiť do vzdelávania a rozvíjať svoj potenciál. Katalóg pripravil Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) a schválilo ho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s platnosťou od 1. septembra 2023.

Čo konkrétne podporné opatrenia riešia?   

Podporné opatrenia sa vzťahujú na široké spektrum možných prekážok vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov. Dotýkajú sa nasledujúcich oblastí:    

 • úprav cieľov, metód, foriem a prístupov vo výchove a vzdelávaní,
 • poskytovania výchovy a vzdelávania na základe úpravy obsahu výchovy a vzdelávania a hodnotenia výsledkov dosiahnutých deťmi a žiakmi vo výchove a vzdelávaní,
 • rozvoja pohybovej schopnosti, zmyslového vnímania, komunikačnej schopnosti, kognitívnej schopnosti, sociálno-komunikačných zručností, emocionality a sebaobsluhy
 • podpory dosahovania školskej spôsobilosti,
 • poskytovania kurzu vyučovacieho jazyka školy alebo inej podpory pri osvojovaní si vyučovacieho jazyka školy,
 • doučovania alebo cieleného učenia na dosiahnutie najvyššieho individuálneho kognitívneho potenciálu dieťaťa a žiaka,
 • skvalitnenia podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodného prostredia,
 • vzdelávania sa vyučovacom predmete alebo vzdelávacej oblasti vo vyššom ročníku,
 • osobitých foriem komunikácie dieťaťa so zdravotným postihnutím alebo žiaka so zdravotným postihnutím so školou alebo školským zariadením,
 • podpory sociálneho zaradenia,
 • podpory predchádzania ukončenia školskej dochádzky v nižšom ako poslednom ročníku základnej školy alebo strednej školy,
 • špecializovaného kariérového poradenstva,
 • pôsobenia pedagogického asistenta v triede,
 • poskytovania zdravotnej starostlivosti,
 • sebaobslužných úkonov čase výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • špeciálnych edukačných publikácií a kompenzačných pomôcok,
 • úprav priestorov školy určených na podporu vnímania a nadobúdania zručností,
 • odstraňovania fyzických bariér v priestoroch školy alebo školského zariadenia a organizačných bariér pri výchove a vzdelávaní,
 • diétneho stravovania,
 • prevencie na podporu fyzického zdravia, duševného zdravia a prevencie výskytu rizikového správania,
 • krízovej intervencie.

Ako vyzerá postup pri získavaní podporného opatrenia?

Dieťa alebo žiak môže získať konkrétne podporné opatrenie v jednoduchom procese v zásade zhrnutých do štyroch krokov.

V prvom kroku (1) sa žiada o vypracovanie Vyjadrenia na účel poskytnutia podporného opatrenia. V druhom kroku (2) učiteľ, školský špeciálny pedagóg alebo odborný zamestnanec školy alebo školského zariadenia vypracuje toto vyjadrenie, v ktorom odporučí konkrétne podporné opatrenia a ich rozsah a vyjadrenie poskytne žiadateľovi/zákonnému zástupcovi. V treťom kroku (3) žiadateľ, na základe spracovaného Vyjadrenia, požiada riaditeľa školy alebo školského zariadenia o poskytnutie podporných opatrení. V štvrtom kroku (4) riaditeľ školy alebo školského zariadenia zohľadní všetky podmienky školy (personálne, finančné, materiálno-technické, priestorové) na poskytnutie opatrenia a písomne sa vyjadrí k jeho poskytnutiu.   

Kde nájdem bližšie informácie a čo zistím?

Súhrnné informácie k zavádzaniu podporných opatrení do škôl a školských zariadení poskytuje webová stránka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) – https://podporneopatrenia.minedu.sk/web-podporne-opatrenia/

Webová stránka ponúka základné informácie k problematike. Zverejnený je tu kompletný Katalóg podporných opatrení. Dopĺňajú ho sprievodné materiály ku jednotlivých podporným opatreniam, ktoré rovnako ako Katalóg pripravil Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM). Stránka informuje aj o financovaní podporných opatrení. Venuje sa aj praktickým príkladom aplikácie podporných opatrení. Súčasťou webovej stránky sú dokumenty na stiahnutie a ďalšie aktuálne informácie.

Rovnako aktuálne informuje o téme podporných opatrení Národný inštitút vzdelávania a mládeže aj používateľsky obľúbenou formou podcastov s názvom Abeceda školskej pohody.  Priebežne NIVaM informuje aj o realizácii plánovaných informačných seminároch ku Katalógu podporných opatrení a ďalších aktivitách súvisiacich      so zavádzaním podporných opatrení do škôl, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania.


Dôležité odkazy 


 

Aktuálne informácie

 

Katalóg podporných opatrení 

 

Stručný sprievodca Katalógom 

 

Sprievodné materiály 

                                                         podcast Abeceda školskej pohody 

                                       Programy inovačného vzdelávania

                                                       Otázky a Odpovede  

                                                          Katalóg podporných opatrení                     v maďarskom jazyku                          

                 

     

 

 


Dokumenty na stiahnutie 


Usmernenie k poskytovaniu podporných opatrení školou alebo školským zariadením 

Katalóg podporných opatrení – prezentácia z informačných seminárov pre školy a školské zariadenia | verzia | verzia

 

Vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia  

Vyjadrenie riaditeľa školy/ školského zariadenia k poskytnutiu podporného opatrenia

*Vyššie uvedené dokumenty sú len odporúčanými vzormi žiadostí.  Nejde o oficiálne žiadosti. Vzor je možné využiť pri tvorbe predmetnej žiadosti. 

 

Kto poskytuje Vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia

Kto zabezpečuje podporné opatrenia