Podporné opatrenia pre deti a žiakov

Najväčšia zmena v modernej histórii inkluzívneho vzdelávania na Slovensku sa začala v máji v roku 2023, kedy vstúpila do platnosti novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá zavádza do vzdelávacieho systému 21 podporných opatrení. Zákon je zverejnený aj na webovej stránke www.minedu.sk.

​Zavádzanie podporných opatrení do vzdelávacieho systému je súčasťou realizácie Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania.

Nový systém podporných opatrení je v platnosti od septembra roku 2023 a poskytuje podporu vo výchove a vzdelávaní každému dieťaťu a žiakovi s akýmikoľvek prekážkami. Táto adresná podpora zvýši kvalitu inkluzívneho vzdelávania. Jednotlivé podporné opatrenia reagujú na rozmanité výchovno-vzdelávacie potreby detí a žiakov a môžu mať dočasný i trvalý charakter. Na druhej strane odzrkadľovať môžu zdravotný stav, životné či iné podmienky, v ktorých sa dieťa nachádza.

Podporné opatrenia v školskom zákone sú definované v novele školského zákona pod § 145a: ,,Podporným opatrením podľa školského zákona je opatrenie poskytované školou alebo školským zariadením potrebné na to, aby sa dieťa alebo žiak mohli plnohodnotne zapájať do výchovy a vzdelávania a rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti (§145a,ods. 1 školského zákona)“.

Zároveň § 145a novely školského zákona určuje aj to, čo Katalóg podporných opatrení obsahuje a vymenúva všetkých 21 podporných opatrení. Postup prideľovania podporných opatrení určuje následne § 145b školského zákona. Katalóg presne definuje podporné opatrenia vo výchove a vzdelávaní, ktoré je možné školou či školským zariadením dieťaťu a žiakovi poskytnúť. Sú to opatrenia, ktoré im pomôžu plnohodnotne sa zapojiť do vzdelávania a rozvíjať svoj potenciál. Pripravil ho Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a mládeže Slovenskej republiky s platnosťou od 1. septembra 2023. Dokument nájdete nižšie v zložke Katalóg podporných opatrení a na webovej stránke MŠVVaM SR www.minedu.sk.

Okrem toho sa od 1. septembra 2023 vypustil zo školského zákona pojem školská integrácia a hovoríme už o inkluzívnom vzdelávaní.​

Čo podporné opatrenia riešia?   

Podporné opatrenia sa vzťahujú na široké spektrum možných prekážok vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov. Dotýkajú sa nasledujúcich oblastí:    

 • úprav cieľov, metód, foriem a prístupov vo výchove a vzdelávaní,
 • poskytovania výchovy a vzdelávania na základe úpravy obsahu výchovy a vzdelávania a hodnotenia výsledkov dosiahnutých deťmi a žiakmi vo výchove a vzdelávaní,
 • rozvoja pohybovej schopnosti, zmyslového vnímania, komunikačnej schopnosti, kognitívnej schopnosti, sociálno-komunikačných zručností, emocionality a sebaobsluhy
 • podpory dosahovania školskej spôsobilosti,
 • poskytovania kurzu vyučovacieho jazyka školy alebo inej podpory pri osvojovaní si vyučovacieho jazyka školy,
 • doučovania alebo cieleného učenia na dosiahnutie najvyššieho individuálneho kognitívneho potenciálu dieťaťa a žiaka,
 • skvalitnenia podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodného prostredia,
 • vzdelávania sa vyučovacom predmete alebo vzdelávacej oblasti vo vyššom ročníku,
 • osobitých foriem komunikácie dieťaťa so zdravotným postihnutím alebo žiaka so zdravotným postihnutím so školou alebo školským zariadením,
 • podpory sociálneho zaradenia,
 • podpory predchádzania ukončenia školskej dochádzky v nižšom ako poslednom ročníku základnej školy alebo strednej školy,
 • špecializovaného kariérového poradenstva,
 • pôsobenia pedagogického asistenta v triede,
 • poskytovania zdravotnej starostlivosti,
 • sebaobslužných úkonov čase výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • špeciálnych edukačných publikácií a kompenzačných pomôcok,
 • úprav priestorov školy určených na podporu vnímania a nadobúdania zručností,
 • odstraňovania fyzických bariér v priestoroch školy alebo školského zariadenia a organizačných bariér pri výchove a vzdelávaní,
 • diétneho stravovania,
 • prevencie na podporu fyzického zdravia, duševného zdravia a prevencie výskytu rizikového správania,
 • krízovej intervencie.

Katalóg podporných opatrení má za cieľ:​

 • zabezpečiť, aby každé dieťa, žiačka, žiak dostávali vhodnú cielenú podporu cez jednotlivé podporné opatrenia a aby tak mohli naplniť svoj vzdelávací potenciál;​
 • identifikovať prekážky pri učení sa a v prístupe k výchove a vzdelávaniu nie len na strane dieťaťa a žiaka (príp. rodinného prostredia a pod.), ale aj faktory na strane školy (napríklad existencia fyzických bariér v budove školy);​
 • identifikovať nielen dlhodobé alebo trvalé prekážky, ale aj prekážky dočasného charakteru.​

Kde nájdem bližšie informácie a čo zistím?

Súhrnné informácie k zavádzaniu podporných opatrení do škôl a školských zariadení poskytuje webová stránka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže SR (MŠVVaM SR) www.podporneopatrenia.minedu.sk.

Webová stránka ponúka základné informácie k problematike. Zverejnený je tu Katalóg podporných opatrení a sprievodné materiály ku jednotlivým podporným opatreniam. Stránka informuje aj o financovaní podporných opatrení a prináša príklady, ako aplikovať podporné opatrenia v praxi. Súčasťou webovej stránky sú dokumenty na stiahnutie a ďalšie aktuálne informácie.

Ako sa podporné opatrenia zavádzajú do praxe?

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) prostredníctvom svojich krajských pracovísk vzdeláva od druhej polovice minulého roka tisíce pedagogických a odborných zamestnancov škôl, školských zariadení a zariadení poradenstva a prevencie o systéme a využití podporných opatrení v školách a školských zariadeniach.

Vzdelávania pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sú realizované v rámci plnenia Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania K6R2 a poskytované sú bezplatne, prezenčnou aj online formou. NIVaM v súčasnosti poskytuje dva typy vzdelávania k zavádzaniu podporných opatrení. V ponuke pre školy a školské zariadenia sú programy inovačného vzdelávania (PIV) a odborné podujatia (OP).

Ponuky vzdelávania pre PIV a OP sú dostupné na webovej stránke www.mpc-edu.sk/sk/ponuka-vzdelavania

Ako získať podporné opatrenie | na tlač


Ďalšie dôležité odkazy: 


Katalóg podporných opatrení |  

Katalóg podporných opatrení |  

Sprievodné materiály

Vzdelávanie – PIV a OP 

Podcasty k PO 

Novinky 

Udialo sa 

Dokumenty na stiahnutie   

Otázky a Odpovede  

Newsletter