Otázky a odpovede

Žiaci so ZZ zaradení do 1. alebo 2. skupiny obmedzenia môžu používať počas testovania tie kompenzačné pomôcky, ktoré majú uvedené v IVP, resp. tie, ktoré vyplývajú zo záverov diagnostických vyšetrení. Môžu to byť tie pomôcky, ktoré používajú počas písania písomných prác.
Žiaci so ZZ nemôžu rovnako ako intaktní žiaci počas testovania používať mobilné telefóny, smart hodinky, výpisky, zošity, učebnice a iné študijné materiály.

Podľa upravených podmienok sa môžu na testovaní zúčastňovať žiaci zo škôl so zdravotným znevýhodnením, špeciálnej triedy alebo žiaci so zdravotným znevýhodnením vzdelávaní spolu s ostatnými žiakmi.

Žiaci so zdravotným znevýhodnením majú upravené podmienky testovania (modifikované testovacie nástroje) iba v rámci papierovej formy testovania. Elektronickej formy testovania sa žiaci so zdravotným znevýhodnením nezúčastňujú.

Áno, môže písať test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry bez časti počúvanie. Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov so sluchovým postihnutím štandardne neobsahuje úlohy na počúvanie s porozumením. V prípade, že žiak napriek sluchovému postihnutiu chce riešiť úlohy na počúvanie s porozumením, je potrebné uviesť túto požiadavku pri prihlasovaní žiaka do informačného systému.

Administrátor žiakov so zdravotným znevýhodnením (v prípade žiakov zaradených do II. skupiny obmedzenia spolu s asistentom) posudzuje a rozhoduje (v závislosti od konkrétnej situácie), či žiak so zdravotným znevýhodnením môže počas testovania opustiť triedu.

Ak žiak so zdravotným znevýhodnením potrebuje v priebehu písania testu z psycho-hygienického hľadiska prestávku na krátky oddych (relaxáciu, uvoľnenie a pod.) môže napríklad vstať a prejsť sa po triede (aj niekoľkokrát). Žiak nemusí sedieť iba na mieste.

Aj pri Testovaní 5 majú žiaci 5. ročníka ZŠ so zdravotným znevýhodnením upravené podmienky na testovanie. Podmienky a charakteristika úprav testovacích nástrojov pre žiakov so ZZ na Testovaní 5 je obdobná ako pri Testovaní 9. Úpravy testovacích nástrojov sa vzťahujú iba na testovanie v papierovej forme, t.j. žiaci so ZZ, ktorý požadujú upravené podmienky, sa nemôžu zúčastniť elektronickej formy testovania.

Pokiaľ Vám rodičia nepredložili výsledok psychologického alebo iného odborného vyšetrenia do termínu určeného na prihlasovanie žiakov do Testovania 9, resp. Testovania 5, nie je možné už žiaka zaradiť ako žiaka so ZZ. Výsledky ako aj správu z psychologického vyšetrenia alebo aj iného odborného vyšetrenia môžu rodičia predložiť pri vstupe na SŠ. Žiak s VPU, ktorý si bude uplatňovať nárok na úpravu testov, by mal byť v starostlivosti centra špeciálno-pedagogického poradenstva. Rediagnostické vyšetrenie žiaka s VPU sa vykonáva podľa individuálnej potreby konkrétneho žiaka. Ak je platnosť správy z vyšetrenia staršia ako dva roky, je potrebné uskutočniť rediagnostické vyšetrenie už na konci 8. ročníka, resp. 4. ročníka alebo začiatkom 9. ročníka, resp. 5. ročníka ZŠ v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo v centre špeciálno-pedagogického poradenstva. O rediagnostické vyšetrenie môže požiadať aj škola aj zákonný zástupca.

Upravené podmienky počas testovania môže mať:

a) žiak základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,
b) žiak špeciálnej triedy alebo
c) žiak so zdravotným znevýhodnením vzdelávaný v triede základnej školy spolu s ostatnými žiakmi.

Žiaci so ZZ, na ktorých sa vzťahujú úpravy podmienok a priebehu testovania, sú žiaci:

a) so sluchovým postihnutím (SP),
b) so zrakovým postihnutím (ZP),
c) s telesným postihnutím (TP),
d) chorí a zdravotne oslabení (CH a ZO),
e) s vývinovými poruchami učenia (VPU),
f) s poruchami aktivity a pozornosti (PA a P),
g) s poruchami správania (PS),
h) s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS),
i) s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (AUT),
j) s viacnásobným postihnutím (VNP),
k) s mentálnym postihnutím (MP).

Úpravy v testoch pre žiakov so ZZ sú realizované s cieľom v maximálnej miere zachovať porovnateľnú úroveň s testami pre intaktnú populáciu. Ide o také úpravy, ktoré v čo najmenšej miere zasahujú do obsahu testu a čo najmenej ovplyvňujú objektívnosť testovania. Zmenou obsahu testov pre žiakov so ZZ by sa odtránila porovnateľnosť výsledkov s intaktnými žiakmi. Redukovaním obsahu by sa znížila aj samotná úroveň testov. Pri testovaní žiakov so ZZ je potrebné vytvoriť podmienky porovnateľné s bežnou populáciou a zároveň zachovať rovnakú úroveň testovacích nástrojov s porovnateľnou výpovednou hodnotou. Je potrebné si uvedomiť, že vysoké percento žiakov so ZZ má ambíciu študovať na strednej škole a zároveň musia splniť profil absolventa ZŠ v zmysle ŠVP pre žiakov so ZZ. Testy pre žiakov so ZZ upravujeme po obsahovej a formálnej stránke.

Formálne úpravy sa týkajú zväčšenia písma podľa individuálnych potrieb zrakovo postihnutých žiakov ( od 14 do 36 veľkosti písma). Pre nevidiacich žiakov je test spracovaný do Braillovho (bodového) písma. Pre jednoduchšiu orientáciu v teste je členený text ukážok a zadanie úloh, upravené riadkovanie, zvýraznené kľúčové slová v zadaní a žiakom je umožnené vypracovanie testu v predĺženom čase. Žiaci môžu používať kompenzačné pomôcky a v prípade potreby je zabezpečená prítomnosť osobného asistenta, tlmočníka alebo špeciálneho pedagóga. Žiaci so ZZ pracujú v samostatnej miestnosti, učebni, oddelene od intaktných žiakov.

Pre žiakov so zrakovým postihnutím pripravujeme testovacie zošity v rôznych formách. Pre nevidiacich žiakov sú pripravené testy z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry v Braillovom písme (kombinácia s čiernotlačou). V prípade požiadavky zo strany ZŠ vieme test z matematiky zabezpečiť v elektronickom zošite Lambda a test zo slovenského jazyka a literatúry na CD vo Worde. Pre slabozrakých žiakov pripravujeme testy v papierovej forme podľa individuálnej veľkosti písma a aj na CD vo Worde.

Obsahové úpravy sú náročné, nakoľko je potrebné zachovať obsah úloh (cieľ úloh). Obsah testov zostáva porovnateľný s obsahom testov pre intaktných žiakov. Obsahové úpravy sa týkajú obsahovej modifikácie úloh, úpravy formulácie zadania úloh a distraktorov, zadania môžu byť skrátené, prípadne nahradené novou úlohou tak, aby obsah testov pre žiakov so ZZ bol porovnateľný s obsahom testov pre intaktných žiakov, a tak bola zachovaná obsahová špecifikácia testu. Žiaci so sluchovým (SP), zrakovým (ZP), telesným postihnutím (TP), s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS), s autizmom (AUT) a s vývinovými poruchami učenia (VPU) majú z dôvodu zdravotného postihnutia úlohy obsahovo modifikované.

V zásade platí, že žiak má byť testovaný v takej skupine, v ktorej bol vzdelávaný počas predchádzajúcich rokov. Zmena zaradenia bezprostredne pred testovaním by mohla mať negatívny dopad na výsledky žiaka v testovaní. O zaradení žiaka do konkrétnej testovacej skupiny rozhoduje škola na základe toho, ako bol žiak vzdelávaný, prípadne svoje rozhodnutie konzultuje so školským psychológom alebo špeciálnym pedagógom.

Nahlasovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením je nevyhnutné uskutočniť do stanoveného termínu. Po uplynutí tohto termínu nie je možné akceptovať akékoľvek zmeny ohľadom úpravy testov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a testy zašleme na ZŠ podľa údajov prihlásených žiakov v databáze.

Pre žiakov, ktorí sú umiestnení z vážnych dôvodov v špeciálnych výchovných zariadeniach (reedukačných centrách, diagnostických centrách, liečebno-výchovných sanatóriách), vo všeobecnosti platí, že sa do testovania zapájajú dobrovoľne.
Ak im to ich zdravotný stav dovolí, na testovaní sa zúčastňujú v riadnom termíne v kmeňovej škole alebo v náhradnom termíne v škole,
ktorú určil príslušný regionálny úrad školskej správy v sídle kraja.
Odporúčame Vám pred prihlasovaním žiakov na testovanie, najskôr kontaktovať liečebno-výchovné sanatórium z otázkou, či bude žiak počas testovania ešte umiestnený u nich v zariadení, resp. či je možné ho v deň testovania v riadnom termíne uvoľniť, aby bol testovaný spolu s ostatnými žiakmi u Vás v kmeňovej škole.
V prípade, že sa žiak na testovaní zúčastní prihlasuje ho na testovanie kmeňová škola nie liečebno-výchovne sanatórium, a na testovaní sa zúčastňuje v kmeňovej škole.

Žiak so zdravotným znevýhodnením vzdelávaný v triede strednej školy spolu s ostatnými žiakmi, dostáva rovnaké vysvedčenie ako intaktní žiaci. Žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý sa vzdelával podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu (IVVP) sa v doložke vysvedčenia táto skutočnosť uvedie.

Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením platí rovnaký termín nahlásenia ako pre intaktných žiakov, t.j. do 30. októbra príslušného školského roku. V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. § 75 ods. 3 môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch povoliť zmenu predmetov, zmenu spôsobu vykonania maturitnej skúšky alebo dodatočné prihlásenie žiaka najneskôr do 31. januára. Zmenu škola nahlási cez Formulár nahlasovania zmien v maturitnej databáze NIVaM.

Predĺženie času počas realizácie maturitnej skúšky sa vzťahuje na všetky jej časti, teda na EČ, PFIČ a aj na ÚFIČ MS. Percentuálne predĺženie času sa vzťahuje len na EČ a PFIČ MS. Pri predlžovaní času v rámci UFIČ MS je potrebné prihliadať na špeciálne edukačné potreby a individuálne možnosti žiaka a čas mu predĺžiť podľa individuálnej potreby. Úprava času pre TČOZ je v kompetencii ŠIOV. Úprava predĺženia času na ÚFIČ MS je podľa III. časti vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov bližšie špecifikovaná v katalógu cieľových požiadaviek.

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak, ktorý má zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby v zmysle § 2 ods. j zákona č. 245/2008 Z. z. Do kategórie žiakov so ŠVVP v súvislosti s úpravami MS patria žiaci so zdravotným znevýhodnením. Žiaci so zdravotným znevýhodnením, na ktorých sa vzťahujú úpravy testov, sú žiaci:

 • so sluchovým postihnutím (SP),
 • so zrakovým postihnutím (ZP),
 • s telesným postihnutím (TP),
 • chorí a zdravotne oslabení (CH a ZO),
 • s vývinovými poruchami učenia (VPU),
 • s poruchami aktivity a pozornosti (PA a P),
 • s poruchami správania (PS),
 • s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS),
 • s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (AUT),
 • s viacnásobným postihnutím (VNP).

Žiaka do skupiny zaraďujeme podľa miery funkčného obmedzenia pri práci s testom a ďalšími činnosťami súvisiacimi s maturitnou skúškou, nie podľa stupňa postihnutia z lekárskeho hľadiska. Napr. imobilný žiak (pomôcka – vozík), ktorý je bez postihnutia horných končatín a nemá iné postihnutie, môže byť zaradený do I. skupiny, prípadne nebude potrebovať žiadne úpravy. Pri zaraďovaní žiaka do skupiny a pri úpravách podmienok pre vykonanie maturitnej skúšky je dôležité, aké úpravy mal žiak v priebehu štúdia na strednej škole.

Pre žiaka, ktorý sa vzdeláva formou školskej integrácie (začlenenia) škola vedie podľa § 11 ods. 9 písm. a) školského zákona školskú dokumentáciu s názvom Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole.

Podľa školského zákona sa podľa individuálneho vzdelávacieho programu vzdeláva:

– začlenený žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej triede základnej školy, t. j. v školskej integrácii, ak je to potrebné,

– žiak so zdravotným znevýhodnením v špeciálnej triede základnej školy alebo v špeciálnej škole, ak zdravotné znevýhodnenie žiakovi znemožňuje vzdelávať sa podľa príslušného vzdelávacieho programu pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Upravené podmienky na vykonanie MS môže mať podľa 16 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 224/2022 Z. Z. o strednej škole:

 • žiak strednej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,
 • žiak špeciálnej triedy alebo
 • žiak so zdravotným znevýhodnením vzdelávaný v triede strednej školy spolu s ostatnými žiakmi.

Žiadosť o úpravu MS sa vzťahuje na všetky časti MS a predmety.

Žiakom so SP a VPU umožňuje § 11 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 224/2022 Z. Z. o strednej škole bez ohľadu na zaradenie do skupiny zvoliť si, či budú konať celú MS z cudzieho jazyka, tzn. EČ, PFIČ a ÚFIČ MS alebo budú konať len ÚFIČ MS.

Podľa § 16 ods. 8 a 9 vyhlášky MŠ SR č. 224/2022 Z. Z. o strednej škole má príloha písomného oznámenia (Žiadosť o úpravu podmienok MS) obsahovať osobné údaje, požadované úpravy, odborný posudok toho odborníka, ktorý má vo svojej odbornej starostlivosti žiaka so ZZ – lekára špeciálneho pedagóga alebo psychológa, v ktorom je uvedené zdravotné znevýhodnenie žiaka a príslušné špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka vo vzťahu k jednotlivým častiam vykonávanej maturitnej skúšky. K žiadosti o úpravu podmienok MS možno podľa potreby priložiť aj odporúčania školského špeciálneho pedagóga, pedagogického asistenta alebo odborného zamestnanca školy.

O úpravách podmienok na vykonanie MS pre žiaka so ZZ rozhodne riaditeľ školy na základe žiadosti žiaka, odborného posudku z CŠPPaP alebo CPPPaP, vyjadrenia triedneho učiteľa a odporúčania učiteľa daného predmetu. Pri zaraďovaní žiaka do skupiny a úpravách pre vykonanie maturitnej skúšky je dôležité a rozhodujúce, ako sa so žiakom pracovalo v priebehu štúdia na strednej škole.

O úpravu podmienok na vykonanie MS požiada uchádzač v zmysle § 75 ods. 1 a 2 školského zákona v platnom znení. Žiadosť o úpravu MS je prílohou písomného oznámenia, ktorým žiak oznamuje triednemu učiteľovi predmety, ktoré si zvolil na maturitnú skúšku.

Žiak so SP:

 • si môže v súlade s § 16 ods. 11 vyhlášky MŠ SR č. 224/2022 Z. Z. o strednej škole zvoliť namiesto cudzieho jazyka jeden z predmetov matematika alebo občianska náuka,
 • si môže si zvoliť, či bude konať celú MS z cudzieho jazyka, tzn. EČ, PFIČ a ÚFIČ MS alebo bude konať len ÚFIČ MS podľa § 11 ods. 3 vyhlášky citovanej vyhlášky,
 • bude konať MS z cudzieho jazyka v celom rozsahu, test nebude obsahovať časť Počúvanie s porozumením – príloha II. citovanej vyhlášky,
 • bude konať MS z cudzieho jazyka v celom rozsahu, test bude obsahovať všetky tri časti – Počúvanie s porozumením, Gramatika, Čítanie s porozumením.

Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo žiak so sluchovým postihnutím môže vykonať maturitnú skúšku z cudzieho jazyka v zmysle § 11 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 224/2022 Z. Z. o strednej škole len z ústnej formy internej časti MS tzn., že si vyberie, či bude konať celú skúšku EČ, PFIČ a ÚFIČ, alebo bude konať len ÚFIČ. Uvedené sa vzťahuje na všetkých žiakov s VPU a SP bez ohľadu na to, do ktorej skupiny boli zaradení. Diagnóza balbuties a logofóbia patrí do oblasti narušenej komunikačnej schopnosti (NKS) a uvedené sa na ňu nevzťahuje. Skupine žiakov s NKS vyhovuje viac písomná forma vykonania MS. Žiakom so sluchovým postihnutím a žiakom s vývinovými poruchami učenia, ktorí sa chcú uchádzať o štúdium na vysokej škole, odporúčame, aby si zistili podmienky prijatia na VŠ, a potom sa rozhodli či vykonajú maturitnú skúšku len z ÚFIČ MS.

Skutočnosť, že mal žiak upravené podmienky na vykonanie MS sa na vysvedčení neuvádza. Úpravy neznižujú obťažnosť MS, testy sú porovnateľné s testami intaktných žiakov, overujú rovnaké ciele a súčasne zohľadňujú obmedzenia vyplývajúce zo zdravotného znevýhodnenia.

Záleží na tom, ako ste pracovali v priebehu štúdia. Ak ste používali Braillovo písmo, budete mať test upravený do Braillovho písma. Odpoveď v tom prípade píšete na Pichtovom stroji alebo na PC, prípadne odpoveď zapíše asistent. Ak ste pracovali na PC s hlasovým výstupom, budete pracovať s testom v elektronickej forme a odpovede píšete na PC. PFIČ MS budete písať na Pichtovom stroji alebo PC.

Ak ste na hodinách matematiky pracovali s programom LAMBDA, môžete mať aj v rámci EČ MS test z matematiky spracovaný do takejto podoby. K elektronickej verzii testu z matematiky v programe LAMBDA na CD nosiči dostanete aj tlačenú prílohu, v ktorej sú spracované obrázky do reliéfnej formy v kombinácii s čiernotlačou.

Pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou je potrebné vytvoriť pokojné prostredie. Pri odpovedi sa nehodnotí výslovnosť, intonácia a jazyková správnosť. V prípade, že má žiak odporúčanie z CŠPPaP o vylúčení ústneho skúšania, môže písomná príprava na ÚFIČ MS slúžiť ako odpoveď. ÚFIČ MS je v kompetencii školy.

Žiak s VPU vzdelávaný na SOŠ môže písať EČ a PFIČ MS z anglického jazyka na úrovni B2. Výber úrovne z cudzieho jazyka nemá žiadny vplyv na to, či sa žiak s VPU (v súlade s § 11 ods. 3 vyhlášky MŠ SR 224/2022 Z. z. o strednej škole) zúčastní alebo nezúčastní na EČ a PFIČ MS z cudzieho jazyka.

Žiak, ktorému lekár diagnostikoval psychiatrické ochorenie sa zúčastňuje maturitnej skúšky ako žiak so zdravotným znevýhodnením, pokiaľ požiada o úpravu podmienok maturitnej skúšky, musí však doložiť k žiadosti o úpravu podmienok maturitnej skúšky aj správy z lekárskych vyšetrení. Keď žiak nemá diagnostikované aj iné ZZ, zaraďuje sa do skupiny chorých a zdravotne oslabených. Úpravy podmienok maturitnej skúšky sa týkajú časového predlženia, ktoré je v rozmedzí najviac o 50 % pre I. skupinu, o 75 % pre II. skupinu a o 100 % pre III. skupinu. Žiaci pracujú s testami identickými pre intaktných žiakov, pokiaľ nemajú diagnostikované aj iné ZZ. Počas MS môžu podľa individuálnej potreby používať kompenzačné pomôcky. Žiaci zaradení do III. skupiny môžu pracovať aj spolu s asistentom.

Žiak, ktorý má vážne zdravotné ťažkosti, pre ktoré mú lekár alebo iný odborník odporúča vykonať PFIČ MS v nasledujúci/iný deň ako EČ, môže vykonať PFIČ alebo EČ v náhradnom termíne, pokiaľ sa podľa § 89 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) ospravedlní riaditeľovi školy do troch dní od riadneho termínu konania maturitnej skúšky. Žiak súčasne predloží riaditeľovi školy aj žiadosť o vykonanie maturitnej skúšky v náhradnom termíne.
Z dôvodu zachovania objektivity a zabezpečenia regulárnosti priebehu maturitnej skúšky sa EČ a PFIČ vykonáva v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky v súlade s § 76 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. Z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). preto nie je možné písať niektorú z uvedených častí maturitnej skúšky EČ alebo PFIČ v nasledujúci/iný deň.

Žiaci cudzinci môžu mať v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 224/2022 Z. z. o strednej škole Príloha č. 2 – VI. Časť – Úprava podmienok maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka pre žiakov cudzincov upravené podmienky počas realizácie maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka. Úprava podmienok a priebehu maturitnej skúšky pre žiakov cudzincov sa vzťahuje iba na predĺženie času jednotlivých častí maturitnej skúšky EČ, PFIČ a UFIČ z vyučovacieho jazyka Vzhľadom na to, že žiaci cudzinci majú predĺžení čas je potrebné počas realizácie EČ a PFIČ MS z vyučovacieho jazyka pre nich pripraviť samostatnú učebňu spolu s administrátorom.

Vypracovanie celého testu je časovo náročnejšie, preto je dôležité samotné testovanie nenechávať na poslednú chvíľu, ale vyhradiť si naň dostatočný čas. Naše odporúčanie je, sa do testovania pustiť v prvé dni začiatku spustenia dozberu, aby ste v prípade menších problémov, či časovej náročnosti mali dostatok času na dokončenie testovania.

Pomocou testovacieho nástroja PIAAC Online sú merané kognitívne (vedomostné) a nekognitívne (osobnostné) zručnosti, ktoré dospelí potrebujú pre uplatnenie sa v modernej spoločnosti.

Pred blokmi zadaní na kognitívne a nekognitívne zručnosti je potrebné odpovedať na otázky zo základného dotazníka. Základný dotazník ako aj moduly sú povinné, vypĺňa ich každý. Účastníci môžu vypracovať ďalšie zadania priamo počas jedného procesu elektronického testovania, tieto zadania však nemusia byť vypracované naraz spolu. Respondenti môžu elektronické testovanie kedykoľvek prerušiť a pokračovať ďalej v dokončení nevyplnených modulov po zadaní autorizačné kódu.

 1. Osobný dotazník
  Ako prvé vyplníte osobný dotazník (obsahuje všeobecné základné údaje ako: vek, vzdelanie, pracovné zaradenie, …). Dotazník slúži pre vytvorenie zmluvného vzťahu DoVP (Dohoda o vykonaní práce) potrebného na vyplatenie odmeny za účasť vo výskume PIAAC Online (Vzdelávanie a zručnosti Online).
 2. Dohoda o vykonaní práce (DoVP)
 3. Europass
 4. BoZP poučenie a test
 5. 3 x Súhlas so spracovaním osobných údajov (predložené: MŠVVaŠ, NÚCEM, Výskumné účely)
 6. Protokol o prevzatí licencie
 7. Dotazník k pracovnému výkazu a karte účastníka
 8. Testovací nástroj PIAAC online (Vzdelávanie a zručnosti Online):
  Elektronický test, ktorý Vám umožní zistiť, na akej úrovni sú Vaše všeobecné schopnosti v čítaní s porozumením, matematike a riešení technických problémov s využitím IKT a tiež okamžite sa porovnať s výsledkami bežnej slovenskej aj medzinárodnej populácie (priemer OECD). Ďalšou súčasťou tohto výskumu sú štyri dotazníky, v ktorých napríklad zistíte, ako Vaša osobnosť ovplyvňuje to, ako sa učíte a aké máte pracovné návyky, ako Váš zdravotný stav a životný štýl ovplyvňuje Vaše pracovné možnosti, na aké iné povolanie by ste sa hodili a ako veľmi ste naklonení k jeho zmene a iné.
  Pre hlavné testovanie Vám zašleme dokument Pokyny k licenciám. V tomto dokumente nájdete inštrukcie ako aj odpovede na Vaše často kladené otázky, ktoré Vás prevedú celou výskumnou časťou výskumu PIAAC Online – testami aj dotazníkmi.
 9. Postojový dotazník:
  Elektronický dotazník, ktorý je zameraný na získanie Vašich názorov a postojov ohľadne spôsobov a metód vyučovania, hodnotenia študentov, postojov k ďalšiemu vzdelávaniu, ako aj Vašich názorov na obtiažnosť kognitívnych úloh v testovacom nástroji „PIAAC Online (Vzdelávanie a zručnosti Online)“. Preto Vás prosíme, aby ste pred vyplnením tohto dotazníka najprv absolvovali moduly „Hlavné úlohy“ a „Úlohy s prvkami na čítanie“ alebo „Riešenie problémov v technologicky vyspelom prostredí“.
 10. Pracovný výkaz, kumulatívny výkaz a prezentácia k vypĺňaniu
  Po ukončení Vášho elektronického testovania Vám bude zaslaný Pracovný a Kumulatívny výkaz, ktorý nám najskôr odošlete na kontrolu e-mailom a po našom schválení poštou do sídla NÚCEM.

Dôležité upozornenia: Uvedomujeme si, že nielen samotné elektronické testovanie je časovo náročné, ale aj celková administrácia s ním, preto pri viacerých dokumentoch, Vám pripravíme inštrukcie k správnemu vyplňovaniu, ktoré Vám budeme zasielať vždy s požadovaným dokumentom v podobe prezentácií, pomocných materiálov. V prípade zapojenia sa do výskumu „PIAAC Online (Vzdelávanie a zručnosti Online)“ Vás budeme priebežne kontaktovať s nasledujúcimi krokmi a zasielať Vám potrebné informácie pre spoluprácu s NÚCEM aj o samotnom projekte. Zároveň, Vás prosíme, o kontrolu Vami vyplnených údajov v osobnom dotazníku.

Uisťujeme Vás, že všetky údaje a odpovede v rámci tohto výskumu budeme brať ako prísne dôverné. Zároveň tieto údaje v anonymizovanej forme v podobe dát budú slúžiť výlučne na spracovanie pre výskumné účely a v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov (Zákon č. 18/2018 Z. z.) a využijeme ich výlučne na zaslanie DoVP, či spätný kontakt a vyplatenie odmeny za účasť pri vyplňovaní testov.

O spoluprácu v DOZBERE výskumu „PIAAC Online (Vzdelávanie a zručnosti Online)“ budú požiadaní pedagogickí zamestnanci vo veku do 65 rokov, ktorí učia študentov učiteľstva akademických predmetov na vysokých školách na Slovensku.

A zároveň požiadame o zapojenie sa do výskumu aj študentov denného štúdia, študujúcich učiteľstvo akademických predmetov v 3. ročníku bakalárskeho či 1. ročníku alebo 2. ročníku magisterského štúdia vysokých škôl na Slovensku.

Testovací nástroj PIAAC Online nazývaný aj ako Vzdelávanie a zručnosti Online Vám vygeneruje správu s prehľadom výsledkov vrátane:

 • Celkovú správu s popisom silných a slabých stránok v hodnotených oblastiach zručností
 • Výsledky odbornej úrovne na základe dosiahnutého stupňa riešenia pri zohľadnení zložitosti úlohy v príslušnej kognitívnej oblasti
 • Sumárnu informáciu pre každú nekognitívnu oblasť
 • Grafické porovnanie výsledkov za kognitívne a nekognitívne zručnosti stestovaniami podľa dosiahnutého vzdelania, povolania a veku

Testovanie pomocou nástroja PIAAC Online je možné iba v elektronickej podobe. Test je možné spustiť na ľubovoľnom počítači, vrátane domáceho počítača, ktorý je pripojený k internetu a vyhovuje systémovým požiadavkám testu (systémové požiadavky nájdete na str. 28 v dokumente). Na testovanie sa nedajú použiť tablety alebo smartfóny. Po skúsenostiach z 1. a 2. etapy by sme Vás chceli upozorniť na používanie správneho internetového prehliadača pre Vaše testovanie. Pre správne otvorenie a samotné spustenie testovania používajte webový prehliadač Mozzila Firefox 40 alebo novší. Systém je naprogramovaný tak aby fungoval iba v tomto prehliadači.

Pre vypracovanie testu budete potrebovať autorizačný kód, ktorý Vám odošle administrátor elektronického testovania. Pomocou tohto autorizačného/prístupového kódu sa Vám sprístupní a spustí test. Prístupový kód je jedinečný a nemôže ho používať niekto iný.

Pre otestovanie PIAAC Online nie je potrebné zakúpiť si licenciu. Túto licenciu Vám bezplatne dodá NÚCEM v rámci výskumu Vzdelávanie a zručnosti Online (PIAAC Online). V prípade, ak by ste sa chceli testovať mimo spomínaného výskumu, je potrebné si zakúpiť on-line test Vzdelávanie a zručnosti. Na výber máte z niekoľkých typov balíkov (popis testovacích balíkov a ich ceny nájdete na str. 12 – 14 v dokumente).

Nakoľko už zostáva obmedzený počet licencií, t.j. 78, tak Vás poprosíme prihlásiť sa čo najskôr a nenechávať si to na posledný deň.

Celý PIAAC Online mapuje kompetenčné profily pedagogických zamestnancov škôl vo veku do 65 rokov, ktorí vyučujú žiakov základných škôl a osemročných gymnázií (medzi nimi aj učiteľov, ktorí sa zapojili do výskumu OECD TALIS 2018), učiteľov stredných škôl (Gymnázií, SOŠ, konzervatórií), a tiež študentov – budúcich pedagógov a pedagógov učiteľských odborov na VŠ.

Všetky výsledky sú porovnateľné na globálnej úrovni v rámci meraní PIAAC a môžu byť použité ako referenčné výsledky národného a medzinárodného porovnania účastníkov zapojených krajín. Hodnotenie navyše obsahuje nekognitívne výsledky použitia zručností, profesijného záujmu, životného štýlu a správania sa.

Cieľom nie je poukázať na mieru schopností a úroveň zručností , ale hlbšie zmapovať situáciu na Slovensku a pripraviť odporúčania a návrhy pre MŠVVaŠ SR a poskytovateľov celoživotného vzdelávania pedagogických zamestnancov, ako poskytovať kvalitnejšie a účelnejšie vzdelávania v rámci ich celoživotného profesijného rastu a tak docieliť zlepšenie zázemia a celkovej efektivity pedagogických zamestnancov.

Dozber zberu dát v rámci výskumu „PIAAC Online (Vzdelávanie a zručnosti Online) sa uskutoční v termíne 3. – 17. februára 2020. Samotné testovanie sa bude vykonávať iba v tomto stanovenom období a nebude možné zvoliť iný termín. Preto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste si elektronické testovanie neodkladali na poslednú chvíľu, a vyhradili si naň dostatočný čas a priestor ešte pred termínom ukončenia dozberu „PIAAC Online (Vzdelávanie a zručnosti Online)“.

V prípade otázok alebo nejasností vzťahujúcich sa k termínu (elektronické testovanie nebudete vedieť v určenom termíne spracovať a pod.), nás prosím kontaktujte na: tel.: +421 948 936 349 alebo e-mailom: piaac.online@nucem.sk.

Cieľom výskumu Vzdelávanie a zručnosti Online (PIAAC Online) je zmapovať na školách s vyučovacím jazykom slovenským celkovo 3000 pedagogických zamestnancov od ZŠ až po VŠ. V rámci 1. etapy sa do výskumu zapojili pedagógovia vo veku do 65 rokov, ktorí vyučujú žiakov základných škôl a osemročných gymnázií na Slovensku. V rámci 2. etapy bolo našou snahou zapojiť učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov na gymnáziách, na SOŠ, majstrov odbornej výchovy a ostatných pedagogických zamestnancov (výchovní poradcovia, psychológovia, asistenti, …) vo veku do 65 rokov. V 3. etape sme oslovovili pedagogických zamestnancov, ktorí vyučujú učiteľské odbory na vysokých školách a vysokoškolských študentov učiteľstva akademických predmetov – budúcich učiteľov ako aj majstrov odbornej výchovy, učiteľov odborných predmetov a učiteľov odbornej praxe na stredných školách na Slovensku.

Pre nasledujúci dozber bola zostavená výberová vzorka pozostávajúca z pedagogických zamestnancov, ktorí vyučujú učiteľské odbory na vysokých školách a vysokoškolských študentov učiteľstva akademických predmetov – budúcich učiteľov ako aj majstrov odbornej výchovy, učiteľov všeobecnovzdelávacích alebo odborných predmetov na stredných školách na Slovensku.

Pri výbere vzorky sme postupovali podľa vopred stanovených štatistických parametrov, tak aby každý pedagogický zamestnanec bol vyberaný nezávisle jeden od druhého. Zároveň aj aby z pohľadu rôznych demografických kritérií akými sú: kraj, okres, mesto bolo rovnomerné zastúpenie všetkých typov škôl podľa počtu zamestnancov, počtu študentov a v neposlednom rade aj podľa typu pracovných pozícií.

Účasť na školení je pre všetkých školských koordinátorov štúdie PISA 2012 povinná a platí to aj v prípade, že ide o pedagogického/odborného pracovníka školy, ktorý už zastával funkciu školského koordinátora v pilotnom testovaní PISA 2012. Koordinátori, ktorí sa už takéhoto školenia k pilotnému testovaniu PISA 2012 zúčastnili na začiatku roka 2011, sa na školení dozvedia nielen všeobecné informácie o administrácii testovania. Na školení pre školských koordinátorov a IT technikov chceme tiež poukázať na nové skúsenosti z pilotného testovania, ktoré sa uskutočnilo v apríli roku 2011, budú prezentované tiež problémové otázky spojené s testovaním žiakov a vypĺňaním rôznych typov dotazníkov. Na rozdiel od pilotného testovania plánujeme uskutočniť školenia v troch rôznych mestách Slovenskej republiky, aby bolo možné lepšie pristupovať k individuálnym požiadavkám jednotlivých účastníkov štúdie PISA 2012, ako i lepšie riešiť možné problémy. Tiež veríme, že Vaše skúsenosti, získané počas pilotného testovania ako i vecné pripomienky, by mohli byť pre ostatných „nových“ účastníkov PISA 2012 prínosom.

Testovanie hlavnej štúdie OECD PISA 2012 bude prebiehať v papierovej aj elektronickej forme, preto odporúčame administráciu testovania rozdeliť na dva po sebe nasledujúce školské dni v období od 16. do 27. apríla 2012. V takomto prípade by počas prvého dňa Vami stanoveného termínu v rámci daného časového rozmedzia prebehlo testovanie v papierovej forme (v trvaní približne 4 hodiny/1 skupina žiakov) a počas druhého dňa by prebehlo elektronické testovanie (v trvaní približne 1 hodina/1 skupina žiakov).

Obe formy hlavného testovania štúdie PISA 2012 je možné testovať počas jedného dňa, avšak v tejto súvislosti si Vám dovoľujeme odporučiť rozdeliť testovanie na základe odporúčania NÚCEM na dva po sebe idúce školské dni. Bude tak možné predísť skresleniu výsledkov Slovenskej republiky v tejto dôležitej medzinárodnej štúdii, ktoré by mohlo byť spôsobené únavou a preťažením žiakov zapojených do testovania.

Vzhľadom na to, že hlavnou oblasťou skúmania v štúdii PISA 2012 je matematika, o vyplnenie dotazníka budú požiadaní najmä učitelia matematiky. V základných školách budú do administrácie zapojení aj učitelia ostatných predmetov s cieľom sledovania trendov dôležitých indikátorov nameraných v medzinárodnej štúdii TALIS 2008, ktorého cieľovou skupinou boli učitelia ISCED 2. Detailnejšie informácie týkajúce sa vypĺňania a administrácie učiteľského dotazníka budú poskytnuté školským koordinátorom na školení školských koordinátorov a IT technikov, ktoré sa uskutoční vo februári 2012.

Hlavné testovanie štúdie OECD PISA 2012 sa uskutoční v termíne 16. – 27. apríla 2012, pričom školy zapojené do testovania si budú môcť zvoliť vyhovujúci dvojdňový termín v rámci tejto lehoty. O vyhovujúcom termíne testovania potom školský koordinátor informuje NÚCEM v stanovenom termíne (pravdepodobne február/marec 2012), na ktorý Vás včas upozorníme. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať o zváženie vhodnosti termínu ešte pred jeho oficiálnym zaslaním NÚCEM. Pri rozhodovaní o termíne testovania je nevyhnutné vziať do úvahy všetky naplánované udalosti, ktoré vo Vašej škole v tomto termíne budú prebiehať, alebo ich priebeh sa dá reálne predpokladať (napr. jazykový alebo študijný pobyt, lyžiarsky zájazd, škola v prírode, branné cvičenie atď.). Každý problém s nedostatkom PISA žiakov v škole počas testovania, ktorý bude identifikovaný príliš neskoro, môže spôsobiť znehodnotenie celej štúdie.

V štúdii PISA je dôležité otestovať všetkých žiakov (resp. min 90 %) vybraných do hlavného testovania. V prípade, že Vaša škola nedisponuje takým veľkým priestorom, aby bolo možné bezpečne a bez organizačných či disciplinárnych problémov administrovať testy PISA 2012, je možné rozdeliť žiakov na niekoľko paralelných skupín, resp. skupín nasledujúcich za sebou. V prípade paralelných skupín je žiaduce, aby boli testy administrované školským administrátorom (môže ním byť aj IT technik), ktorý však musí byť riadne poučený o celom priebehu administrácie, aby nedošlo k znehodnoteniu štúdie. S podmienkami zapojenia školského administrátora do testovania Vás oboznámime na školení školských koordinátorov a IT technikov v mesiaci február 2012.

V jednej škole bude testovaných celkovo 45 žiakov spĺňajúcich podmienky pre zaradenie do štúdie PISA, z ktorých sa 18 žiakov zúčastní okrem testovania v papierovej forme aj elektronického testovania. V prípade, že má škola menej ako 45 žiakov, testovania v papierovej forme sa zúčastnia všetci žiaci, pričom počet žiakov zapojených do elektronického testovania bude do 18 žiakov.

V prípade, že sa testovania nezúčastní dostatočný počet žiakov, je potrebné administrovať náhradné testovanie, pričom o tejto skutočnosti je nutné čo najskôr informovať NÚCEM elektronickou poštou alebo telefonicky. Na túto možnosť prosím pamätajte aj pri rozhodovaní o vhodnosti termínu testovania vo Vašej škole.

Testovanie OECD PISA je veľmi komplexnou štúdiou, ktorá sa snaží zamerať na všetky aspekty vyučovacieho procesu, analyzovať ich, hľadať súvislosti a na základe týchto zistení vyhodnotiť fungovanie školského systému v konkrétnej krajine. Z uvedeného dôvodu je potrebná predovšetkým aktívna účasť žiakov narodených v roku 1996 a navštevujúcich 7. a vyšší ročník, ktorí budú vypĺňať testy v papierovej i elektronickej forme. Školský koordinátor (a IT technik) bude dohliadať na celkový priebeh hlavného testovania PISA vo Vašej škole. Úlohou riaditeľa školy (alebo oprávneného zástupcu) bude vyplniť školský dotazník, z ktorého získame informácie o organizácii vyučovania. Podmienky vyučovacieho procesu sa snažíme získať prostredníctvom učiteľských dotazníkov administrovaných na školy, ktoré boli vybrané pre realizáciu hlavnej štúdie PISA 2012.

Vzhľadom na to, že hlavné testovanie PISA 2012 sa realizuje z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci implementácie národného projektu s názvom „Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania“, je možné poskytnúť školským koordinátorom/administrátorom/IT technikom finančnú odmenu. Jej hodinová sadzba je stanovená Dohodou o vykonaní práce (v pilotnom testovaní v roku 2011 predstavovala táto suma 7 €/hod + odvody zamestnávateľa), ktorú vyhotovíme všetkým aktívnym účastníkom hlavného testovania PISA 2012 (školský koordinátor/IT technik) najneskôr do konca roka 2011. Keďže takýto spôsob financovania je podmienený dodržiavaním pravidiel stanovených príslušnými inštitúciami, bude potrebné aktívne sledovať a dôsledne dodržiavať inštrukcie zasielané NÚCEM počas realizácie štúdie.

Áno, na pilotnom testovaní sme mali niekoľko škôl, kde jeden učiteľ zastával obe funkcie. Avšak vzhľadom na náročnosť celej agendy Vám odporúčame rozdeliť úlohy medzi dvoch učiteľov, najmä na veľkých školách, kde bude pravdepodobne nutná administrácia papierovej formy testovania v dvoch triedach s dvoma administrátormi.

Úlohy IT technika môže vykonávať učiteľ, ktorý má administrátorské práva a skúsenosti s riešením technických problémov (napr. dokáže zadefinovať/zmeniť nastavenie užívateľa, zmeniť nastavenie rozlíšenia obrazovky). Poverený učiteľ bude postupovať podľa Príručky pre IT technika. Odporúčame tiež jeho účasť na školení ŠKA a IT technikov vo februári 2012.

Testovanie OECD PISA bude v roku 2012 v Slovenskej republike prebiehať nielen papierovou formou, ale tiež elektronicky, a to na všetkých školách zapojených do realizácie štúdie PISA 2012. Minimálne požiadavky na počítače sú uvedené v dokumente „Organizácia štúdie PISA 2012“, ktorý je zverejnený na www.nucem.sk. V tejto súvislosti dopĺňame, že prístup na internet nie je podmienkou pre úspešnú realizáciu testovania PISA. Podrobnejšie informácie o diagnostikovaní a príprave počítačov na testovanie budú v Príručke pre IT technika.

Samotný výber škôl do hlavného testovania PISA má niekoľko krokov. Prvým dôležitým krokom je príprava databázy všetkých škôl so žiakmi spĺňajúcimi kritériá testovania, ktorou je poverené národné koordinačné centrum krajiny, v prípade Slovenskej republiky je to NÚCEM, pričom databáza vychádza zo zdrojov Ústavu informácií a prognóz školstva. Štúdia umožňuje vylúčenie niektorých skupín škôl a žiakov, avšak kritériá pre vylúčenie sú veľmi prísne. Na základe celkového počtu žiakov zdrojovej databázy definujú medzinárodné centrá (WESTAT a ACER) pre každú krajinu dizajn vzorky, v ktorom je presne stanovený počet škôl vo vzorke a odhadovaný počet žiakov, ktorí majú byť zaradení do testovania.
Samotný výber škôl zabezpečuje medzinárodné koordinačné centrum WESTAT (Kanada).

Informácie o testovaní PISA 2012 nájdete na stránke OECD: www.oecd.org. Detailnejšie informácie v slovenskom jazyku o organizácii hlavného testovania štúdie OECD PISA 2012 nájdete na webovej stránke NUCEM: www.nucem.sk v časti Medzinárodné merania – PISA. Školským koordinátorom zapojených škôl bude tiež sprístupnený dátový portál NÚCEM ( http://dataportal.nucem.sk/aktivita33.php), na ktorom budú pravidelne aktualizované informácie o priebehu hlavného testovania PISA 2012, formuláre, ktoré je potrebné vyplniť, resp. aktualizovať. Nájdete tu však aj pripomenutia dôležitých termínov. Preto si Vám dovoľujeme odporučiť pravidelne sledovať webovú stránku ako i dátový portál NÚCEM počas celého priebehu realizácie štúdie. Prístupové meno a heslo pošleme na e-mailovú adresu školskému koordinátorovi v októbri 2011 po doručení návratky zo školy. Vzájomná komunikácia medzi školami zapojenými do hlavného testovania PISA 2012 a zodpovednými pracovníkmi NÚCEM bude však prebiehať aj telefonicky, resp. elektronickou poštou (pisa@nucem.sk). V prípade potreby nás prosím neváhajte kontaktovať.

Do elektronického testovania sa zapojí 18 žiakov z tých, ktorí už absolvovali testovanie v papierovej forme (spolu 45 žiakov). Výber žiakov do oboch foriem testovania nebude úlohou Vašej školy, ale vykoná ho NÚCEM s využitím softvéru dodaného medzinárodným centrom štúdie PISA 2012.
Pre uskutočnenie testovania v elektronickej forme je potrebných 18 PC. V prípade, že Vaša škola nedisponuje takýmto počtom PC s vyhovujúcimi parametrami, je možné rozdeliť skupinu žiakov, ktorí majú byť testovaní elektronickou formou, na dve po sebe idúce skupiny. V tomto prípade Vám postačí 9 PC vyhovujúcich požiadavkám. Pre úplnosť ešte dodávame, že testovanie jednej skupiny v elektronickej forme trvá približne 1 hodinu (60 minút).

Štandardy OECD definujú „PISA žiaka“ ako žiaka vo veku od 15 rokov a troch mesiacov do 16 rokov a 2 mesiacov (± 1 mesiac v závislosti od termínu realizácie štúdie), ktorý navštevuje aspoň 7. ročník (počítané od začiatku povinnej školskej dochádzky). V prípade Slovenska, ktoré testuje žiakov v období marec – máj, je rozhodujúci príslušný rok narodenia – 1996.
Vzhľadom na vyššie uvedené fakty je možné na túto otázku odpovedať ÁNO, do databázy „PISA žiakov“ vstupujú aj žiaci, ktorí už majú 16 rokov, narodili sa v roku 1996 a navštevujú 7. alebo vyšší ročník. V súlade s týmito dvomi základnými podmienkami školský koordinátor vyplní potrebný formulár aktualizujúci databázu „PISA žiakov“ v príslušnej škole. Konkrétnejšie informácie o vyplnení príslušného formulára budú prezentované na školení školských koordinátorov a IT technikov vo februári 2012.

Výsledky budú doručené školám elektronickou formou koncom decembra. Školy si ich zároveň môžu stiahnuť zo stránky: https://testovanie5.iedu.sk – potrebné sú k tomu prihlasovacie údaje z návratky, ktorá im bola vygenerovaná pri prihlasovaní sa na testovanie.

Výsledky školy môže učiteľ použiť na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Osobitnú pozornosť by mal venovať tematických celkom, respektíve takým úlohám, v ktorých jeho žiaci dosiahli významne nižšiu úspešnosť v porovnaní s celoslovenským priemerom. V rámci PK by mali učitelia zdieľať príklady dobrej praxe – ako učiť tie TC, v ktorých mali jeho žiaci nadpriemerné výsledky.

V prvom rade treba zdôrazniť, že spôsob a kritériá hodnotenia žiakov si určuje každá škola, resp. učiteľ, neexistuje na to žiadne centrálne usmernenie. NIVAM môže dať iba odporúčanie, ako pri hodnotení výsledkov žiakov z externých testovaní postupovať.

Pri komunikácii so školami, ktorým zasielame výsledky žiakov z externých testovaní, NIVAM vždy odporúča, aby výsledky žiakov, ktoré dosiahli v externých testovaniach (vyjadrené v percentách), nehodnotili formou známky, resp. aby ich nezohľadňovali pri klasifikácii za polrok alebo školský rok.

Dôvody, pre ktoré neodporúčame hodnotiť výsledky externých testovaní známkou, sú nasledovné:

 1. Externé testovania (Testovanie 9, Testovanie 5) overujú vedomosti a zručnosti, ktoré sú získavané za dlhšie obdobie, než je určité klasifikačné obdobie (štvrťrok, polrok, alebo školský rok), t.j. pri Testovaní 5 ide o výstup z 1. stupňa ZŠ, pri Testovaní 9 o výstup z 2. stupňa ZŠ.
 2. Cieľom externých testovaní je poskytnúť žiakom, ich rodičom, resp. zákonným zástupcom a hlavne učiteľom spätnú väzbu, aby mohli skvalitniť ďalšie vzdelávanie jednotlivých žiakov.
 3. Rovnako je tak tomu aj v prípade tzv. pilotných testov. Hoci školám posielame výsledky ich žiakov v pilotných testoch kvôli spätnej väzbe, žiaci by za svoje výsledky v nich nemali byť v žiadnom prípade hodnotení známkou.
 4. Učitelia zároveň pri príprave žiakov na riadne testovanie zadávajú žiakom tzv. cvičné testy, pričom zväčša používajú testy z predchádzajúcich ročníkov daného testovania. Cieľom takýchto cvičných testov by malo byť to, aby učiteľ prostredníctvom analýzy chýb žiakov lepšie utvrdil ich vedomosti a zručnosti, prípadne ešte lepšie vysvetlil problematické časti učiva. A najmä ich cieľom je oboznámiť žiakov s takýmto spôsobom testovania, ukázať im, ako majú zapisovať odpovede do odpoveďového hárka, pripraviť žiakov na časový rozsah testovania a jeho formát, žiaci by si mali tiež vyskúšať a overiť rozvrhnutie času na riešenie otázok a pod. Preto NIVAM zastáva stanovisko, že ani tieto cvičné testy by nemali byť hodnotené známkou.

Ako uvádzame vyššie, toto je odporúčanie NIVAM, neexistuje žiaden záväzný predpis, ktorý by škole určoval, ako má pri hodnotení výsledkov externých testovaní postupovať. Taktiež neexistuje žiaden predpis, ktorý by stanovoval, ako transformovať percentuálnu úspešnosť v testoch na známky. V jednotlivých školách a medzi nimi sú napokon aj odlišnosti v používanej stupnici známok.

Testy tvorí zaškolený tím odborníkov z radov aktívnych učiteľov a vedeckých pracovníkov pre danú oblasť vzdelávania. Okrem autorov testových úloh sa na procese prípravy testovania podieľajú aj recenzenti testov, odborníci na príslušný vyučovací predmet.

V testovaní 5 sa používajú tzv. NR testy – testy relatívneho výkonu. Väčší počet testových úloh súčasne zvyšuje aj validitu a reliabilitu testu, t. j. test je spoľahlivejší a lepšie rozlišuje žiakov podľa ich výkonov.

Matematika vyžaduje od žiakov vyššiu úroveň sústredenosti a pozornosti z dôvodu zapájania viacerých myšlienkových operácií v procese riešenia konkrétnej úlohy.

Nie je možné porovnávať náročnosť testov medziročne. Keďže NIVAM na rozdiel od iných krajín zverejňuje testy pre potreby žiakov a učiteľov, nemôžu sa v nasledujúcich ročníkoch testovania objaviť v testoch rovnaké, tzv. kotviace položky, na základe analýzy ktorých by sa dalo porovnávať medzi dvoma rozdielnymi testovanými populáciami a priniesť relevantné výsledky. Takto zostávajú všetky úvahy o zvýšenej/zníženej náročnosti testov iba v rovine dojmov.

Žiaci so zdravotným znevýhodneným majú upravené podmienky aj testové úlohy tak, aby ich výsledky boli porovnateľné s intaktnými žiakmi. Testové úlohy upravujú špeciálni pedagógovia podľa druhu a stupňa zdravotného znevýhodnenia. Zdravotne znevýhodnení žiaci sa testujú v samostatných skupinách, majú navýšený čas testovania, ktorý môžu využiť nielen na samotné riešenie úloh, ale aj na relaxáciu,…

Ďalšie odpovede týkajúce sa testovania zdravotne znevýhodnených žiakov nájdete v prvej sekcii Otázok a odpovedí.

https://www.nucem.sk/sk/otazky-a-odpovede

Cieľom Testovania 5 je:

a. získať objektívne informácie o výkone žiakov na konci 5. ročníka základnej školy,

b. poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

Testovanie sa v školskom roku 2022/2023 orientuje na overenie úrovne získaných vedomostí a zručností žiakov 1. až 5. ročníka ZŠ.

V celoslovenskom testovaní T5 sa bude testovať učivo podľa platných pedagogických dokumentov pre ISCED 1 a ISCED 2.

Z matematiky budú testové úlohy z piatich oblastí: 1. Čísla, premenná a počtové výkony s číslami, 2. Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, 3. Geometria a meranie, 4. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika, 5. Logika, dôvodenie, dôkazy.

Súčasťou testu z matematiky budú úlohy z matematickej a finančnej gramotnosti.

Zo slovenského jazyka a literatúry budú testové úlohy z troch oblastí: 1. Jazyková zložka, 2. Literárna zložka, 3. Čítanie s porozumením.

Z maďarského jazyka a literatúry budú testové úlohy z troch oblastí: 1. Jazyková a slohová zložka, 2. Literárna zložka, 3. Čítanie s porozumením.

Súčasťou testov z vyučovacích jazykov budú testové úlohy zamerané na čitateľskú gramotnosť. V testoch budú žiaci pracovať so súvislými a nesúvislými textami, pričom pôjde o texty umelecké i vecné. V testoch sa bude aj v školskom roku 2022/2023 nachádzať 10 úloh s tvorbou krátkej odpovede. Je nutné, aby žiaci svoje odpovede písali čitateľne.

V prípade prestupu žiaka do inej ZŠ, je ZŠ, do ktorej žiak prestúpil, povinná nahlásiť čo najskôr túto zmenu pomocou formulára na internetovom sídle http://testovanie.svsmi.sk/prestup.aspx prípadne e-mailom na adresu: testovanie5@svsmi.sk. V texte je potrebné uviesť názov, adresu a kód školy, do ktorej žiak prestúpil a prihlasovacie údaje žiaka (meno a priezvisko žiaka, rodné číslo a triedu, ktorú bude navštevovať). Pôvodná škola žiaka neodhlasuje.

Z matematiky a z vyučovacieho jazyka (SJL/MJL).

Testovania T5 sa zúčastňujú žiaci piateho ročníka ZŠ, vrátane žiakov so ŠVVP, okrem žiakov s mentálnym postihnutím.

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa koná v zmysle pedagogicko-organizačných pokynov vydaných MŠVVŠ SR pre príslušný školský rok.

Podľa § 146, ods. 4 školského zákona v platnom znení z dôvodu nedostatočného ovládania štátneho jazyka možno dieťa podmienečne zaradiť do príslušného ročníka podľa veku, a to najviac na jeden školský rok. Na externom testovaní T5 a T9 sa zúčastňujú všetci tzv. „riadni“ žiaci, nie však žiaci – deti cudzincov, podmienečne zaradení do piateho, deviateho ročníka základnej školy alebo štvrtého ročníka gymnáziá s osemročným vzdelávacím progrmom v tom istom školskom roku, v ktorom sa koná externé hodnotenie.

Kmeňová ZŠ na Slovensku predmetného žiaka prihlási na Testovanie 5 a uvedie celkový počet všetkých žiakov 5. ročníka danej školy (vrátane tohto žiaka). Žiak sa testovania nezúčastní z objektívnych dôvodov. Za objektívny dôvod je považovaný napr. vážny zdravotný stav, reprezentovanie školy na národnej či medzinárodnej súťaži, alebo ak žiak žije s rodičmi mimo územia SR, kde pokračuje v povinnej školskej dochádzke a pod. Škola uvedie dôvod neúčasti v Protokole o testovaní.

V prvom rade treba zdôrazniť, že spôsob a kritériá hodnotenia žiakov si určuje každá škola, resp. učiteľ, neexistuje na to žiadne centrálne usmernenie. NIVAM môže dať iba odporúčanie, ako pri hodnotení výsledkov žiakov z externých testovaní postupovať.

Pri komunikácii so školami, ktorým zasielame výsledky žiakov z externých testovaní, NIVAM vždy odporúča, aby výsledky žiakov, ktoré dosiahli v externých testovaniach (vyjadrené v percentách), nehodnotili formou známky, resp. aby ich nezohľadňovali pri klasifikácii za polrok alebo školský rok.

Dôvody, pre ktoré neodporúčame hodnotiť výsledky externých testovaní známkou, sú nasledovné:

 1. Externé testovania (Testovanie 9, Testovanie 5) overujú vedomosti a zručnosti, ktoré sú získavané za dlhšie obdobie, než je určité klasifikačné obdobie (štvrťrok, polrok, alebo školský rok), t.j. pri Testovaní 5 ide o výstup z 1. stupňa ZŠ, pri Testovaní 9 o výstup z 2. stupňa ZŠ.
 2. Cieľom externých testovaní je poskytnúť žiakom, ich rodičom, resp. zákonným zástupcom a hlavne učiteľom spätnú väzbu, aby mohli skvalitniť ďalšie vzdelávanie jednotlivých žiakov.
 3. Rovnako je tak tomu aj v prípade tzv. pilotných testov. Hoci školám posielame výsledky ich žiakov v pilotných testoch kvôli spätnej väzbe, žiaci by za svoje výsledky v nich nemali byť v žiadnom prípade hodnotení známkou.
 4. Učitelia zároveň pri príprave žiakov na riadne testovanie zadávajú žiakom tzv. cvičné testy, pričom zväčša používajú testy z predchádzajúcich ročníkov daného testovania. Cieľom takýchto cvičných testov by malo byť to, aby učiteľ prostredníctvom analýzy chýb žiakov lepšie utvrdil ich vedomosti a zručnosti, prípadne ešte lepšie vysvetlil problematické časti učiva. A najmä ich cieľom je oboznámiť žiakov s takýmto spôsobom testovania, ukázať im, ako majú zapisovať odpovede do odpoveďového hárka, pripraviť žiakov na časový rozsah testovania a jeho formát, žiaci by si mali tiež vyskúšať a overiť rozvrhnutie času na riešenie otázok a pod. Preto NIVAM zastáva stanovisko, že ani tieto cvičné testy by nemali byť hodnotené známkou.

Ako uvádzame vyššie, toto je odporúčanie NIVAM, neexistuje žiaden záväzný predpis, ktorý by škole určoval, ako má pri hodnotení výsledkov externých testovaní postupovať. Taktiež neexistuje žiaden predpis, ktorý by stanovoval, ako transformovať percentuálnu úspešnosť v testoch na známky. V jednotlivých školách a medzi nimi sú napokon aj odlišnosti v používanej stupnici známok.

Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z 2. stupňa ZŠ, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

Výsledok žiaka 9. ročníka slúži zároveň ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.

Testovanie 9 slúži aj ako vstupné testovanie pre meranie pridanej hodnoty vo vzdelávaní na stredných školách.

Obsahová stránka a úroveň náročnosti testových úloh je v súlade s platnými pedagogickými dokumentmi – testovanie jednotlivých predmetov sa uskutočňuje podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu a sleduje jeho obsahovú a výkonovú zložku. Zastúpenie jednotlivých oblastí predmetu v teste je dané špecifikáciou, ktorá je vždy v predstihu zverejnená na našej webovej stránke.

Úlohám, v ktorých sa požaduje výsledok v tvare zlomku, sú v odpoveďových hárkoch prispôsobené políčka na odpoveď – medzi prázdnymi políčkami sa nachádza zlomková čiara – žiak zapíše čitateľa do prázdnych políčok nad zlomkovou čiarou a menovateľa do prázdnych políčok pod zlomkovou čiarou. Pripomíname, že výsledok musí byť v základnom tvare zlomku.

CD s nahrávkami je presne načasované, každá nahrávka sa púšťa 2-krát za sebou, následne je vložený čas potrebný na vypracovanie úloh. Začiatok aj koniec každej časti je žiakom oznámený gongom.

Výsledky budú doručené školám elektronickou formou koncom apríla. Školy si ich zároveň môžu stiahnuť zo stránky: https://testovanie9.iedu.sk – potrebné sú k tomu prihlasovacie údaje z návratky, ktorá im bola vygenerovaná pri prihlasovaní sa na testovanie. Do školských informačných systémov (ŠEVT, aSc Agenda) budú výsledky zasielané v prvej polovici mája. Školy následne informujú zákonných zástupcov žiaka.

Výsledky školy môže učiteľ použiť na skvalitnenie svojho výchovno-vzdelávacieho procesu. Osobitnú pozornosť by mal venovať tematických celkom, respektíve takým úlohám, v ktorých jeho žiaci dosiahli významne nižšiu úspešnosť v porovnaní s celoslovenským priemerom. V rámci PK by mali učitelia zdieľať príklady dobrej praxe – napr. ako učiť tie TC, v ktorých mali moji žiaci nadpriemerné výsledky.

Výsledok žiakov, ktorí sa zúčastňujú z objektívnych dôvodov testovania v náhradnom termíne, sa do priemeru školy nezarátava. Napriek tomu, že majú testy v náhradnom termíne špecifikáciu totožnú s riadnym termínom, nie je možné spriemerovať výsledky 2 rôznych testov.

Škola uchováva vo svojom archíve minimálne 3 roky odo dňa testovania:

 • kópie všetkých odpoveďových hárkov,
 • všetky vyplnené testy,
 • pomocné papiere k testu z matematiky.

Škola môže využiť na didaktické účely (t. j. nie je potrebné archivovať):

 • nepoužité testy,
 • CD s nahrávkami (školy s VJM).

V Testovaní 9 nastali nasledovné inovácie:

 • zmena počtu položiek v jednotlivých testoch: vo všetkých predmetoch sa počet položiek navýšil na 30;
 • predĺženie testovacieho času: k navýšeniu počtu položiek sa adekvátne predĺžil čas;
 • rovnomerné navýšenie počtu úloh (15 + 15) v matematike: rovnaký počet uzavretých (s výberom odpovede zo 4 možností) a otvorených (s tvorbou krátkej odpovede) úloh;
 • zaradenie otvorených úloh do vyučovacích jazykov: do predmetov slovenský jazyk a literatúra (SJL), maďarský jazyk a literatúra (MJL) a slovenský jazyk a slovenská literatúra (SJSL) sa zaradilo 10 úloh s tvorbou krátkej odpovede;
 • počúvanie s porozumením pre školy s vyučovacím jazykom maďarským(VJM): v predmete SJSL sa zaradilo do testu 10 úloh na počúvanie s porozumením, ktoré sa vzťahujú na 2 zvukové nahrávky.

Test z ukrajinského jazyka a literatúry inováciami neprešiel, zostal pôvodný počet položiek – 20.

Testovaný žiak nemôže používať kalkulačku v mobilnom telefóne, kalkulačku s grafickým displejom alebo programovateľnú kalkulačku.

Podľa §146, ods. 4, školského zákona v platnom znení z dôvodu nedostatočného ovládania štátneho jazyka možno dieťa podmienečne zaradiť do príslušného ročníka podľa veku, a to najviac na jeden školský rok. Na externom testovaní T5 a T9 sa zúčastňujú všetci tzv. „riadni“ žiaci, nie však žiaci – deti cudzincov, podmienečne zaradení do piateho alebo deviateho ročníka základnej školy v tom istom školskom roku, v ktorom sa koná externé hodnotenie.

Percentil počítame a zverejňujeme iba pre školy, ktoré mali 16 a viac testovaných žiakov v danom predmete. Počítané štatistické charakteristiky sú citlivé na veľkosť školy, pri malom počte žiakov hrozí, že štatistika bude výrazne vychýlená od skutočnosti v dôsledku náhody. Vypočítaný výsledok môže byť senzitívny na výkyvy vo výkone žiaka a nezodpovedá skutočnému výsledku žiakov danej školy. Kľúčovú úlohu môžu zohrať aj 1 – 2 žiaci, čo v žiadnom prípade nemôže reprezentovať školu ako celok.
Orientačne hodnotu percentilu školy zistíte tak, že nájdete dve školy s obdobnými (vyšším a nižším výsledkom – priemernou úspešnosťou v danom predmete) a svoj percentil odhadnete ako priemer percentilov týchto dvoch škôl, resp. nájdete školu s úplne rovnakou priemernou úspešnosťou a jej percentil je orientačným percentilom Vašej školy.

V zmysle školského zákona v platnom znení, § 155 sa na externom testovaní zúčastňujú žiaci deviateho ročníka základných škôl, ktorého sa môžu zúčastniť aj žiaci podľa § 97 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.
Testovania 9 sa podľa § 155 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. zúčastnia aj žiaci 4. ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy.

V zmysle školského zákona v platnom znení, §155, ods. 3 vyučovacie predmety, v ktorých sa má externé testovanie žiakov základnej školy uskutočniť, určí pre každý školský rok MŠVVaŠ SR. V súčasnosti sa T9 realizuje z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry, z ukrajinského jazyka a literatúry a zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry.

Škola, do ktorej žiak prestúpil, je povinná nahlásiť čo najskôr túto zmenu pomocou formulára na internetovom sídle http://testovanie.svsmi.sk/prestup.aspx, prípadne e-mailom na adresu: testovanie9@svsmi.sk. V texte je potrebné uviesť názov, adresu a kód školy, na ktorú žiak prestúpil a prihlasovacie údaje žiaka (meno a priezvisko žiaka, rodné číslo a triedu, ktorú bude navštevovať). Pôvodná škola žiaka neodhlasuje.

Kmeňová škola v SR predmetného žiaka prihlási a uvedie ho v celkovom počte všetkých žiakov 9. ročníka (resp. 4. ročníka) danej školy. Žiak sa testovania nezúčastní z objektívnych dôvodov. Za objektívny dôvod je považovaný napr. vážny zdravotný stav, reprezentovanie školy na národnej či medzinárodnej súťaži alebo ak žiak žije s rodičmi mimo územia SR, kde pokračuje v povinnej školskej dochádzke a pod. Povinnosťou riaditeľa kmeňovej školy je prihlásiť žiaka na náhradný termín testovania elektronickou formou prostredníctvom https://testovanie.iedu.sk/nahradny.aspx, kde už konkrétne uvedie dôvod neúčasti žiaka na celoslovenskom testovaní V takomto prípade je neúčasť na celoslovenskom testovaní akceptovaná.

V zmysle školského zákona v platnom znení, §155, odsek 7, sa môže žiak zúčastniť na náhradnom termíne testovania v prípade, ak sa z objektívneho dôvodu nezúčastnil externého testovania v riadnom termíne. Za objektívny dôvod je považovaný napr. vážny zdravotný stav, reprezentovanie školy na národnej či medzinárodnej súťaži a pod. V takomto prípade riaditeľ školy, ktorú žiak navštevuje, po dohode so zákonným zástupcom žiaka požiada NÚCEM o účasť na náhradnom termíne testovania. Povinnosťou riaditeľa školy je prihlásiť žiaka na náhradný termín testovania elektronickou formou prostredníctvom https://testovanie.iedu.sk/nahradny.aspx.

V prípade, ak má žiak znemožnené písanie testov a pravdepodobne by nemohol písať testy ani v náhradnom termíne testovania, môžete mu umožniť administráciu testov za nasledovných podmienok. Žiakovi je možné predĺžiť testovaný čas v zmysle harmonogramu žiakov so ZZ v 1. skupine obmedzenia. Žiak môže diktovať výsledky administrátorovi len v prípade, ak bude testovaný v samostatnej miestnosti, kde bude jeden administrátor a na objektivitu testovania bude dohliadať jeden externý dozor. Externý dozor zabezpečí na základe Vašej žiadosti príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja. Skutočnosť, že bol žiak testovaný v zmenených podmienkach (a v akých podmienkach) uvediete v protokole o priebehu testovania.

Žiakovi, ktorý je pripútaný na lôžko, môže byť udelená výnimka. Riaditeľ školy je povinný zaslať NIVAM žiadosť o udelenie výnimky, aj so žiadosťou zákonných zástupcov žiaka a lekárskym potvrdením. NIVAM v čo najskoršom možnom termíne žiadosť prešetrí a poskytne riaditeľovi školy písomné stanovisko, v ktorom budú uvedené podmienky, za akých sa môže uskutočniť testovanie tohto žiaka.

Do 30. septembra žiak posledného ročníka strednej školy sa písomne prihlási na MS triednemu učiteľovi. Do 15. októbra písomne oznámi triednemu učiteľovi prípadnú zmenu predmetov alebo spôsobu vykonania MS (t.j. aj zmenu úrovne cudzieho jazyka). Po tomto termíne žiak môže písomne požiadať riaditeľa školy, aby mu povolil zmenu maturitného predmetu, resp. úrovne. V žiadosti musí uviesť vážne dôvody, prečo o túto zmenu žiada (školský zákon v platnom znení uvádza ako príklad dlhodobý pobyt v zahraničí, zdravotný stav, ale napr. aj rozhodnutie zmeniť študijné zameranie a prihlášku na VŠ môže byť vážnym dôvodom). Riaditeľ školy najneskôr do 31. januára daného školského roka môže, ale nemusí povoliť túto zmenu. Nikto iný nemá kompetenciu túto zmenu uskutočniť. Je iba na riaditeľovi školy, aby zvážil konkrétnu žiadosť, či uvedený dôvod je vážny, alebo ide iba o vypočítavosť žiaka. Ak zmenu riaditeľ povolí, musí informovať o tejto zmene NÚCEM, aby pripravil správny počet testov z jednotlivých predmetov a úrovní pre danú školu.

Kód vašej školy nájdete na webovej stránke https://maturita.svsbb.sk.

Obráťte sa na ÚIPŠ – ŠVS Banská Bystrica, ktoré spravuje príslušné elektronické formuláre. Kontakty: 048/423 17 57 alebo maturita@svsbb.sk.

MS – maturitná skúška,

EČ – externá časť,

PFIČ – písomná forma internej časti,

ÚFIČ – ústna forma internej časti,

PMK – predmetová maturitná komisia,

ŠMK – školská maturitná komisia,

OŠ OÚ – odbor školstva okresného úradu,

CVTI SR_ŠVS – Centrum vedecko-technických informácií SR – Školské výpočtové strediská,

MŠVVaŠ SR – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,

ŠPÚ – Štátny pedagogický ústav,

ŠVVP – špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

ZZ – zdravotné znevýhodnenie,

IVVP – individuálny výchovno-vzdelávací program,

CPPPaP – centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,

CŠPPaP – centrum špeciálno-pedagogického poradenstva,

ZP – zrakové postihnutie,

TP – telesné postihnutie,

CH a ZO – chorý a zdravotne oslabený,

VPU – vývinové poruchy učenia,

PA a P – poruchy aktivity a pozornosti,

PS – poruchy správania,

NKS – narušená komunikačná schopnosť,

AUT – autizmus alebo ďalšie pervazívne vývinové poruchy,

SP – sluchové postihnutie,

VNP – viacnásobné postihnutie.

Do testov môžu svoje odpovede zapisovať iba žiaci so ZZ podľa zaradenia do skupiny. Ostatní žiaci nemajú zapisovať do testov nič z viacerých dôvodov, napr.: školy zvyknú testy EČ MS následne využívať ako učebnú pomôcku pre žiakov iných ročníkov; pri zapisovaní odpovedí do testu nastáva riziko, že žiak nezapíše odpoveď do odpoveďového hárka; v prípade elektronickej maturity žiak tiež nemôže vstupovať priamo do testu, a ak by tak mohol urobiť žiak píšuci papierový test, neboli by zachované rovnaké podmienky písania EČ MS. Žiaci môžu na svoje poznámky využívať pomocné papiere.

Podľa § 89, ods. 7) školského zákona (zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov), „žiak môže skladať maturitnú skúšku z cudzieho jazyka aj ako štátnu jazykovú skúšku“. Jazykové školy, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie štátnych jazykových skúšok, môžu úspešným maturantom bilingválneho štúdia umožniť vykonanie štátnej jazykovej skúšky základnej, všeobecnej a odbornej. Na jazykovej škole, ktorá disponuje daným oprávnením, maturant po úspešnom vykonaní EČ MS a PFIČ MS z daného cudzieho jazyka napíše preklad v réžii jazykovej školy, ktorého úspešnosť však musí byť v súlade s § 6, odsekmi 3), 4) Vyhlášky č. 321/2008 Z. z. o jazykovej škole.

NÚCEM zastrešuje EČ a PFIČ MS, ÚFIČ MS je v kompetencii školy a PMK/ŠMK. Avšak nevidíme dôvod, aby žiak v prípade nevoľnosti a pod. nemohol opustiť miestnosť, v ktorej prebieha ÚFIČ MS – podobne ako pri písomných častiach – na dobu 5 minút, pričom na chodbe je prítomný pomocný dozor, ktorý môže na žiaka a jeho konanie mimo skúšobnej miestnosti dohliadnuť.

Nie, v § 74 školského zákona (Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je v odseku 5 uvedené: „Žiak môže konať maturitnú skúšku len z vyučovacích predmetov okrem výchovných vyučovacích predmetov, najmä hudobná výchova, výtvarná výchova, etická výchova, uvedených v učebnom pláne školy, v ktorých sa vzdelával.“ To znamená, že žiak gymnázia nemôže maturovať z telesnej výchovy či telesnej a športovej výchovy, keďže je to stále výchovný predmet. K takýmto predmetom nie sú Štátnym pedagogickým ústavom vypracované ani cieľové požiadavky na maturitnú skúšku. Kompletný zoznam predmetov, z ktorých môže žiak maturovať, je uvedený v § 12 Vyhlášky o ukončovaní štúdia č. 318/208 Z. z.

Žiak môže maturovať z daného predmetu iba v prípade, že sa tento predmet nachádza v učebnom pláne Vašej školy a žiak sa v ňom vzdelával. Ak sa na Vašej škole tento predmet nevyučuje, resp. žiak ho v priebehu svojho štúdia neabsolvoval, nemôže z neho vykonať maturitnú skúšku. Viac v § 74, odseku 5 školského zákona.

Áno, predseda PMK stanoví čas určený na nahradenie vzniknutej časovej straty pre celú skupinu žiakov, v ktorej sa udalosť odohrala.

Máte pravdu. Maturitné vysvedčenie je možné vydať iba po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky. V školskom zákone v platnom znení, § 90, odsek 1 je uvedené: „Žiakovi, ktorý úspešne vykonal maturitnú skúšku, sa vydá vysvedčenie o maturitnej skúške najneskôr do piatich dní od konania poslednej časti maturitnej skúšky.“

V maturitnej legislatíve, nie je presne stanovené, kedy má predmetová maturitná komisia oznámiť hodnotenie skúšanému z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky. Dobrým zvykom bolo, že oznámenie hodnotenia sa uskutočnilo po odskúšaní skupiny žiakov v daný deň. V legislatíve je iba uvedené: „Žiakovi, ktorý úspešne vykonal maturitnú skúšku, sa vydá vysvedčenie o maturitnej skúške najneskôr do piatich dní od konania poslednej časti maturitnej skúšky“, ak je poslednou časťou maturitnej skúšky ústna forma internej časti maturitnej skúšky.

Dôvodom inovácií v testovaní EČ MS a PFIČ MS zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry boli novely vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov účinné od 1. septembra 2018:

 1. Zmena spôsobu testovania EČ MS zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry (školy s vyučovacím jazykom maďarským): EČ MS zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry bude overovať komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a jazyk a literatúra. V rámci počúvania s porozumením sa bude preverovať, ako vedia žiaci efektívne počúvať hovorený prejav v slovenskom jazyku, porozumieť mu a získať z neho informácie, ktoré sú potrebné na splnenie úloh v teste podobne ako v cudzom, resp. druhom vyučovacom jazyku.

  Trvanie testu sa nemení – bude 100 minút, nemení sa ani formát úloh – 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou, mení sa obsah úloh – 24 úloh na počúvanie s porozumením, 40 úloh na čítanie s porozumením, slovenský jazyk a literatúru.
 2. Zmena spôsobu testovania PFIČ MS zo slovenského jazyk a slovenskej literatúry (školy s vyučovacím jazykom maďarským) – štruktúrované témy, skrátenie rozsahu prác i času na vypracovanie témy. Nová PFIČ MS zo SJSL bude trvať 90 minút (skrátenie zo 150 minút), rozsah práce bude minimálne 1 a maximálne 2 strany (skrátenie z minimálne 1,5 a maximálne 3 strán). Žiak si bude môcť vybrať jednu zo 4 tém s konkrétnym žánrom podľa inovovaných cieľových požiadaviek. Každá téma bude obsahovať aj niekoľko štruktúrovaných bodov, ktoré budú slúžiť ako osnova (podobne, ako je to v súčasnosti v PFIČ MS z cudzích a druhých vyučovacích jazykov).

Podľa § 86, odsek 3 školského zákona „Žiak, zákonný zástupca žiaka alebo ním poverená osoba alebo zástupca zariadenia, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu v zariadení ústavnej starostlivosti (ďalej len „žiadateľ“), môže požiadať riaditeľa školy o nahliadnutie do písomnej práce a porovnať jej hodnotenie s kľúčom správnych odpovedí a pravidlami hodnotenia práce do piatich dní odo dňa, keď sa dozvedel o jej výsledku.“ Z uvedeného vyplýva, že žiak môže požiadať riaditeľa školy o nahliadnutie do kópie svojho odpoveďového hárka a porovnať svoje hodnotenie s kľúčom správnych odpovedí do 5 dní odo dňa, keď sa dozvedel výsledok. Nemá však právo odpisovať odpovede na pomocný papier, prípadne odfotiť kópiu OH.

Súhlasím s Vami, že hodnotenie v EČ a PFIČ MS nemá byť pretransformované do čiastkovej známky z predmetu za druhý polrok. Napríklad aj kvôli tomu, že nie je výsledkom overovania Vašich vedomostí príslušným učiteľom, nejde o overovanie vedomostí a zručností za príslušné obdobie (druhý polrok) a tiež kvôli tomu, že hodnotenie externej a písomnej formy MS sa objaví na maturitnom vysvedčení. Riešenie tohto problému nie je v kompetencii NÚCEM. Navrhujem Vám, aby ste sa s Vašou otázkou obrátili na riaditeľa školy, ktorý má právo vydávať Klasifikačný poriadok školy a môže takéto konanie (pretransformovanie hodnotenia EČ a PFIČ MS do čiastkovej známky za druhý polrok) zakázať. NÚCEM nemá dosah na klasifikačné poriadky jednotlivých škôl.

Žiaľ, podľa mojich vedomostí neexistuje metodický pokyn ako hodnotiť na slovenských školách deti cudzincov. Podľa v súčasnosti platnej legislatívy deti cudzincov majú rovnaké podmienky na vykonanie maturitnej skúšky ako ostatní intaktní študenti. Naša organizácia NUCEM, ktorá realizuje EČ MS a PFIČ MS, navrhla zmeny v realizácií MS deťmi cudzincov. V prípade, že by ste neboli spokojní v hodnotení Vášho syna, môžete prostredníctvom riaditeľa školy požiadať Štátnu školskú inšpekciu, aby posúdila hodnotenie Vášho dieťaťa. Navrhujem Vám, aby ste na Váš problém upozornila aj ministerstvo školstva, lebo problémy vo vzdelávaní cudzincov sa netýkajú iba hodnotenia, ale je to širšia problematika ich vzdelávania. Uvedené problémy komplexne môže riešiť iba ministerstvo školstva.

Priemer školy z EČ MS z matematiky sa počíta tak, že sa zarátavajú všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili EČ MS z matematiky v riadnom termíne. Nezapočítavajú sa žiaci, ktorí v riadnom termíne absolvujú svoj opravný termín EČ MS z MAT.

Podľa § 76, ods. 9) školského zákona „Žiak vykoná maturitnú skúšku v jazyku, v ktorom sa predmet vyučoval. Ak si žiak bilingválneho vzdelávania zvolí vykonanie externej časti maturitnej skúšky, vykoná ju rovnakým spôsobom a v rovnakom jazyku ako žiak štúdia, ktoré sa uskutočňuje v slovenskom jazyku. Ak sa v bilingválnom vzdelávaní vyučuje predmet súčasne v dvoch vyučovacích jazykoch, žiak vykoná maturitnú skúšku v jazyku v súlade so školským vzdelávacím programom.“ Z uvedeného ustanovenia školského zákona vyplýva, že ak oba predmety, ktoré si žiak zvolil ako voliteľné sa vyučovali v druhom vyučovacom jazyku, žiak vykoná maturitnú skúšku z oboch voliteľných predmetov v druhom vyučovacom jazyku.

Podľa § 88 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiakovi strednej školy, ktorý neúspešne vykonal maturitnú skúšku z viac ako dvoch predmetov alebo neúspešne vykonal maturitnú skúšku na niektorej opravnej skúške, môže školská maturitná komisia povoliť opakovať celú maturitnú skúšku. Podľa odseku 9 citovaného ustanovenia celú maturitnú skúšku môže žiak na jeho žiadosť opakovať iba raz v riadnom skúšobnom období, najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka strednej školy. Na konanie opakovanej maturitnej skúšky sa už nevzťahujú ustanovenia 1 až 6 § 88 zákona týkajúce sa opravných skúšok z jednotlivých predmetov a ich častí. Z predchádzajúceho vyplýva, že žiak, ktorý opravuje celú maturitnú skúšku podľa § 88 ods. 7 zákona, už nemôže opakovať jednotlivé predmety, alebo časti skúšok z týchto predmetov.

PERCENTIL počítame a zverejňujeme iba pre školy, ktoré mali 16 a viac testovaných žiakov v danom predmete. Počítané štatistické charakteristiky sú citlivé na veľkosť školy, pri malom počte žiakov hrozí, že štatistika bude výrazne vychýlená od skutočnosti v dôsledku náhody. Vypočítaný výsledok môže byť senzitívny na výkyvy vo výkone žiaka a nezodpovedá skutočnému výsledku žiakov danej školy. Kľúčovú úlohu môžu zohrať aj 1 – 2 žiaci, čo v žiadnom prípade nemôže reprezentovať školu ako celok.

Orientačne hodnotu percentilu školy zistíte tak, že nájdete dve školy s obdobnými (vyšším a nižším výsledkom – priemernou úspešnosťou v danom predmete) a svoj percentil odhadnete ako priemer percentilov týchto dvoch škôl, resp. nájdete školu s úplne rovnakou priemernou úspešnosťou a jej percentil je orientačným percentilom Vašej školy.

Podľa § 89 ods. 3 školského zákona v platnom znení, ak žiak svoju neúčasť neospravedlní alebo jeho ospravedlnenie nebude uznané, posudzuje sa, akoby dňom nasledujúcim po termíne konania MS svoje štúdium zanechal. Ak žiak svoju neúčasť na MS ospravedlnil a má záujem o náhradný termín MS, musí oň požiadať riaditeľa školy najneskôr do troch dní odo dňa konania skúšky.

ÚFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ MS a PFIČ MS môže žiak vykonať (môže byť pripustený) v riadnom termíne bez ohľadu na jeho výsledky z EČ MS alebo PFIČ MS. Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu 25 % alebo v EČ MS, úspešnosť vyššiu ako 33 % . Ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS je 4, aby úspešne vykonal MS z cudzieho jazyka, musí v PFIČ MS získať úspešnosť vyššiu ako 25 % a zároveň v EČ MS získať úspešnosť vyššiu ako 33 %. Keďže vyučovacie jazyky (SLJ, MJL, UJL, SJSL) majú rovnako ako cudzie jazyky okrem ÚFIČ aj EČ a PFIČ MS, platia pre ne rovnaké podmienky na úspešné vykonanie MS ako v cudzích jazykoch. Ak žiak nesplní podmienky na úspešné vykonanie MS z týchto predmetov, môže požiadať školskú maturitnú komisiu o opravnú skúšku. Žiada o opravnú skúšku tých častí MS, z ktorých nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky (z EČ MS získal 33 % alebo menej, z PFIČ MS získal 25 % alebo menej, z ÚFIČ MS bol klasifikovaný známkou 4 alebo 5). Opravnú maturitnú skúšku z EČ alebo PFIČ môže vykonať v septembri nasledujúceho školského roka, alebo v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku ÚFIČ MS môže vykonať v septembri alebo februári nasledujúceho školského roka.

Nie. Žiak môže vykonať ÚFIČ MS, ak úspešne ukončil posledný ročník štúdia a ak vykonal EČ a PFIČ MS, bez ohľadu na ich výsledok.

Kľúče správnych odpovedí k testom EČ MS sú zverejnené na webovej stránke NÚCEM: www.nucem.sk v časti Maturita/Dokumenty.

Štatistické výsledky EČ MS pre celé Slovensko sú zverejňované koncom mája príslušného školského roka. Koncom septembra sú zverejňované záverečné správy a analýzy výsledkov z jednotlivých predmetov MS. Všetky štatistické výsledky z predchádzajúcich maturít sú zverejnené na našom internetovom sídle v časti Maturita/Dokumenty v záverečných správach a výsledkoch pre jednotlivé roky.

Na základe informácie od prevádzkovateľov školských informačných systémov je možné prihlásiť žiaka na maturitnú skúšku týmto spôsobom. Tiež je možné zadať výsledky žiakov Vašej školy z PFIČ MS. Po zaslaní výsledkov prostredníctvom školských informačných systémov by mali byť prihlásení žiaci aj všetky výsledky automaticky pretransformované do formulára spravovaného ŠVS-BB. Je však potrebné vykonať kontrolu, či transport prebehol bez chýb. Technické otázky smerujte priamo na prevádzkovateľov školských informačných systémov.

Nemusí. V zmysle školského zákona v platnom znení § 74. ods. 7, v riadnom skúšobnom období môže žiak dobrovoľne konať maturitnú skúšku najviac z dvoch predmetov. Vykonaním dobrovoľnej maturitnej skúšky sa rozumie aj absolvovanie len externej časti maturitnej skúšky, internej časti maturitnej skúšky, jednej z foriem internej časti maturitnej skúšky alebo ich kombinácie.

Podľa § 86 ods. 2 školského zákona v platnom znení sa pri hodnotení ÚFIČ MS prihliada na prospech žiaka z tohto predmetu počas štúdia, ak sa známka z ÚFIČ MS výrazne odlišuje od výsledkov žiaka dosiahnutých počas štúdia z tohto predmetu. Do akej miery sa prihliada, to zákon nestanovuje, ide o rozhodnutie členov predmetovej maturitnej komisie a jej predsedu.

Výsledky oznamuje žiakom riaditeľ školy, resp. ním poverený zástupca. Riaditeľ školy je v zmysle školského zákona v platnom znení, § 86 ods. 2, povinný oznámiť žiakom ich výsledky z EČ a PFIČ MS najneskôr desať dní pred termínom konania ÚFIČ MS. NÚCEM neposkytuje informácie o výsledkoch jednotlivým žiakom, nie sú voľne prístupné ani na internete. Výsledky žiakov z riadneho termínu EČ MS sú v elektronickej podobe sprístupnené pre všetky školy od vopred zverejneného dňa príslušného školského roka (začiatkom mája). Školy si na základe zabezpečeného prístupu s použitím jedinečného hesla môžu prezrieť a prevziať výsledky svojich žiakov. V papierovej podobe sú školám doručené najneskôr desať dní pred začiatkom prvého termínu ÚFIČ MS.

Súčasná maturitná legislatíva neumožňuje vykonať dobrovoľnú skúšku osobe, ktorá zmaturovala v predchádzajúcom školskom roku. Na maturitnú skúšku sa totiž podľa § 75, ods. 1 školského zákona v platnom znení môže prihlásiť iba žiak posledného ročníka strednej školy a podľa § 91, ods. 1: dňom nasledujúcim po dni, keď žiak vykonal úspešne maturitnú skúšku, prestáva byť žiakom školy.

Podľa novely vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov:

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z matematiky, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 25 % , alebo

b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 33 % z celkového počtu bodov.

t. j. ak žiak získa z EČ MS z matematiky 25 % a menej, je neúspešný a môže požiadať školskú maturitnú komisiu o opravnú skúšku z EČ MS, ktorú môže vykonať v septembri nasledujúceho školského roka, alebo v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. Ak z EČ MS z matematiky získa viac ako 25 % a menej ako 33 % (t.j. medzi 25 % a 33 %), aby úspešne vykonal maturitnú skúšku z matematiky, na ÚFIČ MS musí odpovedať na známku 3 alebo lepšiu. Ak bude na ÚFIČ MS hodnotený známkou 4, musí opakovať ÚFIČ a/alebo EČ MS. Ak na EČ dosiahne viac ako 33% bude úspešný z matematiky, ak na ÚFIČ MS dostane známku 4 alebo lepšiu.

Keďže žiak opakuje ročník, musí opakovať celú maturitu, teda z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, musí opakovať aj tieto časti.

Ak žiak neuspel na ÚFIČ MS (jeho odpoveď bola hodnotená známkou 5), môže najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka štúdia podať žiadosť o opravnú skúšku a školská maturitná komisia mu túto žiadosť môže schváliť. Opravná skúška ÚFIČ MS sa koná na škole, na ktorej žiak konal maturitnú skúšku. Ak žiak na opravnej skúške z niektorých predmetov neúspešne vykoná maturitnú skúšku alebo bude klasifikovaný stupňom 5, školská maturitná komisia alebo skúšobná komisia mu môže povoliť druhú opravnú skúšku. Ak žiak neuspeje ani na druhej opravnej skúške, môže mu komisia povoliť opakovať celú maturitnú skúšku. Opravné skúšky musí vykonať do troch rokov od ukončenia posledného ročníka strednej školy.

V prípade, že sa v priebehu niektorej časti MS žiak správa nedovoleným spôsobom, predseda PMK po zvážení situácie rozhodne, či boli naplnené dôvody na prerušenie časti alebo formy maturitnej skúšky žiaka. Ak predseda PMK preruší žiakovi skúšku, žiak musí opustiť učebňu, v ktorej prebieha skúška. Ďalší postup rieši Usmernenie MŠVVaŠ SR ku konaniu maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia.
https://www.minedu.sk/15376-sk/usmernenie-ku-konaniu-maturitnej-skusky-v-pripade-jej-prerusenia/ .
Napr. Ak bola žiakovi prerušená EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry žiak už ďalej MS nekoná. Celú maturitnú skúšku, t. j. EČ, PFIČ a ÚFIČ MS vykoná zo všetkých predmetov až v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. Ak bola žiakovi prerušená PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry, žiak už ďalej maturitnú skúšku nekoná. EČ MS (okrem EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry, ktorú už vykonal), PFIČ a ÚFIČ MS vykoná zo všetkých predmetov až v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. Postup pre ostatné predmety, ktoré majú EČ a PFIČ MS, alebo len EČ MS, je uvedený v Usmernení ku konaniu maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia.

Do 30. septembra sa žiak posledného ročníka strednej školy písomne prihlási na MS triednemu učiteľovi. Do 15. októbra písomne oznámi triednemu učiteľovi prípadnú zmenu predmetov alebo spôsobu vykonania MS (t. j. aj zmenu úrovne cudzieho jazyka). Po tomto termíne žiak môže písomne požiadať riaditeľa školy, aby mu povolil zmenu maturitného predmetu, resp. úrovne. V žiadosti musí uviesť vážne dôvody, prečo o túto zmenu žiada (školský zákon v platnom znení uvádza ako príklad dlhodobý pobyt v zahraničí, zdravotný stav, ale vážnym dôvodom môže byť napr. aj rozhodnutie zmeniť študijné zameranie a prihlášku na VŠ). Riaditeľ školy najneskôr do 31. januára daného školského roka môže, ale nemusí povoliť túto zmenu. Nikto iný nemá kompetenciu túto zmenu povoliť. Je iba na riaditeľovi školy, aby zvážil konkrétnu žiadosť, či uvedený dôvod je vážny, alebo ide iba o vypočítavosť žiaka. Ak zmenu riaditeľ povolí, musí informovať o tejto zmene NÚCEM, aby pripravil správny počet testov z jednotlivých predmetov a úrovní pre danú školu.

Podľa školského zákona § 89, odsek 2: „Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní na záverečnej skúške, maturitnej skúške, záverečnej pomaturitnej skúške alebo absolventskej skúške, je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od termínu konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní, žiaka nemožno klasifikovať.

Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom termíne.“ Zo znenia tohto ustanovenia vyplýva, že vy ste povinná sa ospravedlniť riaditeľovi slovenskej školy, rozhodnutie o ospravedlnení je v kompetencii riaditeľa slovenskej školy.

Navrhujem Vám, aby ste k svojej žiadosti o ospravedlnenie z riadneho termínu priložili oficiálny doklad z Vašej zahraničnej školy, v ktorom budú uvedené dôvody, prečo Vás nechcú uvoľniť na riadny termín EČ a PFIČ MS. Zároveň predložte aj žiadosť o konanie MS v náhradnom termíne. Svoju žiadosť Vám navrhujem predložiť v dostatočnom predstihu pred konaním riadneho termínu EČ a PFIČ MS, aby ste mohli reagovať na rozhodnutie riaditeľa Vašej slovenskej školy.

Žiaľ, september nemôže byť pre žiačku náhradným termínom EČ a PFIČ MS. Podľa § 77, odsek 5, školského zákona: „Náhradná maturitná skúška z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa § 76 ods. 1 a 5 sa koná v apríli až máji príslušného školského roka alebo v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka.“ Z uvedeného vyplýva, že žiačka môže náhradný termín vykonať buď v apríli príslušného školského roka, alebo v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. Podľa legislatívy septembrový termín je určený na opravný termín EČ a PFIČ MS. Je to uvedené v tom istom ustanovení školského zákona: „Opravný termín maturitnej skúšky z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa § 76 ods. 1 a 5 sa koná v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka.“

Nemôžete. Podľa školského zákona § 81, odsek 6: „Skúšajúcim predmetovej maturitnej komisie môže byť len pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu, z ktorého sa skúška vykonáva.“ Z vyššie uvedeného vyplýva, že učiteľ s príbuzným odborom nemôže byť skúšajúcim ruského jazyka. Pre maturitnú skúšku platia iné právne normy ako pre komisionálne skúšky .

Máte dve možnosti:

 1. údaje o žiakovi, ktorý prestúpil v poslednom ročníku štúdia zadáte do školského informačného systému a exportujete ich spolu s údajmi ostatných žiakov, alebo
 2. údaje o žiakovi zadáte priamo do maturitného informačného systéme CVTI SR ŠVS-BB.

NÚCEM nemá vo svojej kompetencii problematiku zadaní ÚFIČ MS, obsahové zmeny v katalógoch cieľových požiadaviek jednotlivých maturitných predmetov, ani schvaľovanie ďalších maturitných predmetov. Vaše otázky spojené s problematikou cieľových požiadaviek na maturanta a zadaní na ÚFIČ MS je potrebné odosielať na Štátny pedagogický ústav: spu@statpedu.sk.

Ak žiak nesplnil podmienky na úspešné vykonanie MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS (napr. ÚFIČ MS bola hodnotená známkou 4 a nesplnil podmienky EČ a/alebo PFIČ MS) môže požiadať školskú maturitnú komisiu o opravnú skúšku aj z časti maturitnej skúšky. Znamená to, že žiak môže opakovať iba ÚFIČ MS a ak bude pri opravnej skúške klasifikovaný známkou 3 alebo lepšou, splní podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky z tohto predmetu (opravnú ÚFIČ MS vykoná v septembri nasledujúceho školského roka). Ak žiak nebude úspešný na ÚFIČ MS, požiada ŠMK o opravnú skúšku z EČ a/alebo PFIČ MS. Opravnú skúšku EČ MS a/alebo PFIČ MS vykoná v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. Ak získa viac ako 33 %, resp. viac ako 25 %, splní podmienky pre úspešné vykonanie MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS.

Podrobnosti o spôsobe konania a obsahu ÚFIČ MS obsahuje príloha k vyhláške č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na strednej škole v znení neskorších predpisov, jej III. časť. Prípadne sa obráťte na Štátny pedagogický ústav: spu@statpedu.sk.

Kód vašej školy nájdete na www.nucem.sk v časti Maturita/Maturita 2019/Databáza škôl.

Obráťte sa na CVTI SR – ŠVS Banská Bystrica, ktoré spravuje príslušné elektronické formuláre. Kontakty: 048/423 17 57 alebo maturita@svsbb.sk.

Ak žiak nesplnil podmienky na úspešné vykonanie MS z predmetu, ktorý má EČ a nemá PFIČ MS t.j. z matematiky, môže požiadať školskú maturitnú komisiu o opravnú skúšku aj z častí alebo foriem maturitnej skúšky. O opravnú skúšku žiada z tých častí alebo foriem, z ktorých bol neúspešný. Na opravnú skúšku EČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce opravnú skúšku konať v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak chce opravnú skúška konať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7).

Ak z EČ MS získa 25 % alebo menej bodov musí požiadať o opravnú skúšku z EČ MS, nezávisle od výsledku ÚFIČ MS. Ak z EČ MS získa viac ako 25 %, ale nie viac ako 33 %, aby úspešne zmaturoval z matematiky musí byť na ÚFIČ MS hodnotený známkou lepšou ako dostatočný.

Opravnú skúšku EČ MS vykoná v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. Každú časť, alebo formu maturitnej skúšky, môže žiak opakovať dvakrát. Opravné skúšky musí vykonať do troch rokov od ukončenia posledného ročníka strednej školy. Ak získa z EČ MS viac ako 33 % a na ÚFIČ MS bude hodnotený známkou lepšou ako nedostatočný, splní podmienky pre úspešné vykonanie MS z predmetu, ktorý má EČ MS.

Ak žiak nesplnil podmienky na úspešné vykonanie MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS (napr. ÚFIČ MS bola hodnotená známkou 4 a nesplnil podmienky EČ a/alebo PFIČ MS), môže požiadať školskú maturitnú komisiu o opravnú skúšku aj z častí alebo foriem maturitnej skúšky. O opravnú skúšku žiada z tých častí alebo foriem, v ktorých bol neúspešný. Na opravnú skúšku EČ a/alebo PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce opravnú skúšku konať v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak chce opravnú skúšku konať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7). Opravnú skúšku EČ MS a/alebo PFIČ MS vykoná v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom termíne nasledujúceho školského roka, podľa toho, ako sa prihlásil. Ak získa viac ako 33 %, resp. viac ako 25 %, splní podmienky pre úspešné vykonanie MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS. Každú časť, alebo formu maturitnej skúšky môže žiak opakovať dvakrát. Opravné skúšky musí vykonať do troch rokov od ukončenia posledného ročníka strednej školy.

Nie. V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon,) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 74, odsek 5 môže žiak vykonať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy, v ktorých sa vzdelával.

Z cudzích jazykov sa maturuje na dvoch úrovniach, ktoré zodpovedajú Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky, a to B1 a B2. Z vyučovacích jazykov a matematiky je iba jedna úroveň. Požiadavky na maturitnú skúšku z jednotlivých predmetov zistíte v cieľových požiadavkách na vedomosti a zručnosti maturantov, ktoré upravuje Štátny pedagogický ústav, schvaľuje MŠVVaŠ SR . Žiaci gymnázií absolvujú povinný cudzí jazyk na úrovni B2. Žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií si úroveň povinného cudzieho jazyka môžu vybrať. Môžu teda maturovať z povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2. Od školského roka 2016/2017 maturujú žiaci bilingválnych stredných škôl bez medzinárodnej dohody z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1.

Nie. Podľa vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách § 6, odsek 9 žiak gymnázia vykoná EČ, PFIČ a ÚFIČ MS z povinného predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk na úrovni B2.

Žiak gymnázia podľa § 6, odsek 9 vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách vykoná EČ, PFIČ a ÚFIČ MS z povinného cudzieho jazyka na úrovni B2, žiak inej strednej školy podľa § 7, ods. 10 vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách si môže vybrať úroveň B1 alebo B2. Ak si žiak vyberie cudzí jazyk ako štvrtý – voliteľný predmet (čo je možné iba pre žiakov gymnázií s vyučovacím jazykom slovenským) podľa vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách, §6, odsek 10 vykoná iba ÚFIČ MS, pričom si môže zvoliť úroveň B1 alebo B2. Žiaci ostatných stredných škôl si môžu zvoliť ďalší cudzí jazyk iba ako dobrovoľný predmet, v tom prípade podľa § 74, odsek 7 školského zákona si môžu zvoliť úroveň B1 alebo B2.

Áno, ak to bude druhý voliteľný predmet u žiakov gymnázií s vyučovacím jazykom slovenským, alebo dobrovoľný predmet u žiakov všetkých stredných škôl. Avšak prvý voliteľný predmet v zmysle vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách nesmie byť cudzím jazykom a súčet jeho hodinových dotácií počas celého štúdia musí byť minimálne 6 hodín. Podmienka 6-hodinového rozsahu sa tiež netýka povinného cudzieho jazyka, resp. druhého vyučovacieho jazyka.

Na základe vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách, § 12, odsek 5, písmeno ab) môže byť medzi maturitné predmety v skupine ostatných predmetov zaradený ďalší predmet z učebného plánu školského vzdelávacieho programu po schválení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Podľa § 76, odsek 5 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) v znení neskorších predpisov sa PFIČ MS vykonáva v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky. Z uvedeného vyplýva, že žiak nemôže konať PFIČ MS v zahraničí.

Podľa § 76, odsek 1 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) v znení neskorších predpisov sa EČ MS vykonáva v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky. Dozor pri vykonávaní EČ MS a oprave testov vykonáva pedagogický zamestnanec, ktorý nie je zamestnancom školy, v ktorej sa EČ MS koná. Z uvedeného vyplýva, že žiak nemôže konať EČ MS v zahraničí.

Žiak môže konať opravnú maturitnú skúšku z jednotlivých predmetov iba vtedy, ak neúspešne vykonal maturitnú skúšku najviac z dvoch predmetov (§ 88 ods. 1, 2 školského zákona v znení neskorších predpisov). Žiakovi, ktorý neúspešne vykonal maturitnú skúšku z viac ako dvoch predmetov, môže školská maturitná komisia povoliť iba opakovanie celej maturitnej skúšky (§ 88 ods. 7 školského zákona v znení neskorších predpisov). Opakovanie celej maturitnej skúšky sa nechápe ako opravná maturitná skúška z jednotlivých predmetov, nie je možné ju teda konať v septembri a z tohto dôvodu žiak opakuje celú maturitnú skúšku v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka, príp. ďalších školských rokov. Maturitnú skúšku však musí vykonať najneskôr do troch rokov odo dňa, keď úspešne skončil posledný ročník strednej školy.

Aby sa žiak mohol zúčastniť na opravnom termíne EČ a PFIČ MS musí splniť tieto podmienky:

 1. Vykonať EČ a PFIČ MS zo zvolených predmetov v riadnom, alebo náhradnom termíne,
 2. úspešne ukončiť štúdium na SŠ,
 3. vykonať ÚFIČ MS zo všetkých zvolených predmetov.

Teda, aby sa žiak mohol zúčastniť na opravnom termín EČ a PFIČ MS z niektorého predmetu, musí úspešne ukončiť štúdium a vykonať všetky časti a formy maturitnej skúšky zo všetkých zvolených maturitných predmetov. Ak chce žiak požiadať o opravný termín EČ a PFIČ v septembri, musí tak urobiť do 30. júna. Žiak, ktorý neukončil ročník a nevykonal ÚFIČ MS zo všetkých zvolených predmetov to nemôže urobiť, lebo nevie, či vôbec splní podmienku, že môže požiadať o opravnú skúšku najviac z dvoch predmetoch. (Ak by bol neúspešný z viac ako dvoch maturitných predmetov, musí opakovať celú maturitnú skúšku.) Vaši žiaci, ktorí boli neúspešní z niektorej časti MS, musia najprv auguste ukončiť štúdium na strednej škole, potom požiadajú riaditeľa školy o možnosť vykonania ÚFIČ MS v septembri a po vykonaní UFIČ MS zo všetkých zvolených predmetov môžu požiadať riaditeľa školy do konca septembra o vykonanie opravného EČ a PFIČ MS v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (v marci).

Podľa § 6, ods. 9 vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách v platnom znení pre žiakov gymnázií platí: „Externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk podľa § 76 ods. 3 zákona žiak vykoná na úrovni B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.

Podľa § 7, ods. 10 tej istej vyhlášky pre žiakov SOŠ platí: „Externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk podľa § 76 ods. 3 zákona žiak vykoná na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.“

Z uvedeného vyplýva, že podľa platnej legislatívy, ak žiak nie je žiakom bilingválnej triedy, nemôže sa prihlásiť na maturitnú skúšku z povinného predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk na úrovni C1.

Predseda predmetovej maturitnej komisie má podľa školského zákona § 82, odsek 2, písmeno f) právo kontrolovať hodnotenie PFIČ MS a podľa písmena h) zodpovedá za klasifikáciu žiaka, ale nemá právo meniť hodnotenie PFIČ MS. V každom prípade máte právo prerokovať s hodnotiteľmi a predsedom predmetovej komisie ich hodnotenie a ak nedôjde medzi Vami k zhode, máte právo podať podnet na preskúmanie hodnotenia štátnej školskej inšpekcii.

Žiak má právo poznať hodnotenie PFIČ MS najneskôr 10 dní pred začiatkom konania ÚFIČ MS. Ideálne by bolo, ak by všetky úkony súvisiace s jeho hodnotením boli ukončené pred touto lehotou. Minimálne by sa malo prediskutovať hodnotenie s hodnotiteľmi, predsedom predmetovej komisie a podaný podnet na ŠŠI, aby ŠŠI mala čas riešiť podnet do ukončenia ÚFIČ MS, do ukončenia hodnotenia žiaka.

Odpovede na Vaše otázky:

a) Žiak môže vykonať opravný termín EČ a PFIČ MS až po úspešnom uzavretí posledného ročníka štúdia na SŠ a po vykonaní náhradného termínu ÚFIČ MS. Musí si celú maturitnú skúšku skompletizovať a až potom môže požiadať o vykonanie opravného termínu EČ a PFIČ MS.
Teda žiak najprv musí úspešne vykonať komisionálne skúšky v predmetoch, v ktorých bol hodnotený stupňom nedostatočný, potom vykoná náhradný termín ÚFIČ MS (september, alebo február). O opravný termín EČ a PFIČ MS požiada riaditeľa školy do konca septembra, ak bude neúspešný z najviac dvoch predmetov a v prípade, že ŠMK bude s opravným termínom súhlasiť, riaditeľ školy ho prihlási na opravný termín EČ a PFIČ MS v marci nasledujúceho roka spolu s ostatnými žiakmi, ktorí budú konať riadny termín EČ a PFIČ s označením, že žiak vykonáva opravný termín EČ a PFIČ MS.

b) Maturitná komisia je menovaná na obdobie jedného roka od 1. marca do 1. marca nasledujúceho roka, t.j. ak žiak bude konať náhradný termín ÚFIČ MS v septembri, alebo februári, skúša ho tá istá predmetová maturitná komisia. Opravný termín EČ a PFIČ MS v nasledujúcom roku už budú riadiť novovymenované predmetové maturitné komisie.

c) Maturitné vysvedčenie podpíše aktuálny riaditeľ školy a aktuálny predseda školskej maturitnej komisie, ktorý je v čase keď žiak úspešne zvládne MS menovaný za predsedu ŠMK. Na vysvedčení sa uvedie dátum poslednej skúšky žiaka, ktorou úspešne zvládol MS.

Žiak musí najprv vykonať EČ a PFIČ MS zo všetkých predmetov, na ktoré sa prihlásil, a ktoré tieto časti majú, a až potom môže konať ÚFIČ MS zo všetkých predmetov, na ktoré sa prihlásil. (§ 74 ods. 4 školského zákona v znení neskorších predpisov). To znamená, že žiak vykoná EČ a PFIČ MS z anglického jazyka v riadnom termíne budúceho školského roka (v marci) a až po ich vykonaní (bez ohľadu na to, či ich vykoná úspešne) môže konať ÚFIČ MS zo všetkých predmetov, na ktoré sa prihlásil.

Žiak do políčka trieda nevypisuje žiadny údaj, pretože už nie je žiakom školy a nemá teda pridelenú triedu. Políčko zostane prázdne.

Podľa školského zákona, § 74, ods. 7: „Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku aj z ďalších predmetov. Vykonaním dobrovoľnej maturitnej skúšky sa rozumie aj absolvovanie len externej časti maturitnej skúšky, internej časti maturitnej skúšky, jednej z foriem internej časti maturitnej skúšky alebo ich kombinácie. V riadnom skúšobnom období môže žiak dobrovoľne konať maturitnú skúšku najviac z dvoch predmetov.“ a ďalej podľa školského zákona, § 86, ods. 7: „Ak žiak neuspel na maturitnej skúške z dobrovoľného predmetu maturitnej skúšky, táto skutočnosť nemá vplyv na úspešné vykonanie maturitnej skúšky a na vysvedčení o maturitnej skúške sa neuvádza.“ a nakoniec podľa vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách, § 15, ods. 10: „Žiak úspešne vykoná externú časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu, ak v nej získa viac ako 33% z celkového počtu bodov.“ Z vyššie uvedených ustanovení maturitnej legislatívy vyplýva, že žiak nevykonal úspešne EČ MS z matematiky a tento výsledok sa mu na vysvedčenie neuvedie. Uvedie sa mu iba výsledok z ÚFIČ MS z MAT. V ďalších maturitných dokumentoch sa skutočnosť, že žiak dobrovoľne maturoval aj z EČ MS z MAT, uvedie a uvedie sa aj ním dosiahnutý výsledok.

Áno.
V rámci štúdia na gymnáziách s dvoma vyučovacími jazykmi s päťročným štúdiom je možnosť maturovať zo slovenského jazyka a literatúry formou externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky po ukončení prvého polroka štvrtého ročníka štúdia a ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa vykoná po ukončení príslušného ročníka štúdia (§ 6 ods. 6 vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov).
Žiačka/žiak teda vykonal/a maturitnú skúšku v súlade s vyššie uvedeným právnym predpisom, teda táto skúška je platná a nemusí vykonávať znovu MS zo slovenského jazyka a literatúry, a to ani v prípade keď prestúpil/a na inú strednú školu, resp. iný študijný odbor.

Áno, žiak bilingválneho štúdia na strednej odbornej škole môže vykonať dobrovoľnú maturitnú skúšku z ďalšieho cudzieho jazyka, napr. RUJ na úrovni B2, alebo B1 a môže absolvovať iba ÚFIČ MS, alebo iba PFIČ MS, alebo iba EČ MS, alebo kombinácie týchto foriem a častí maturitnej skúšky.

Opakovať celú maturitnú skúšku môže žiak iba raz a musí to stihnúť do troch rokov od ukončenia posledného ročníka svojho stredoškolského štúdia.

Áno, po prerušení štúdia žiačka absolvuje celú maturitu, teda aj testy, ktoré už vykonala.

Pri výkone funkcie predsedu ŠMK alebo PMK ste riaditeľom školy vyslaný na služobnú cestu. Nie je zvykom pri vyslaní na služobnú cestu presne určiť aj čas obedňajšej prestávky.

Nie je tiež možné v harmonograme presne časovo vymedziť, kedy má byť obedňajšia prestávka pre jednotlivých predsedov PMK a predsedu ŠMK. Mali by byť pri všetkých dôležitých činnostiach, ktoré sú uvedené v pokynoch a harmonogramoch a zabezpečiť objektívnosť testovania. Zároveň je možné, aby niektorá z činnosti bola vykonaná iba pod dohľadom predsedu ŠMK, alebo niektorých predsedov PMK. Všetci predsedovia PMK a ŠMK by nemali ísť na obed v ten istý čas. Kedy kto pôjde na obed je na vzájomnej dohode predsedu ŠMK a predsedov PMK podľa konkrétnej situácie v testovanej škole.

Podľa § 82, odsek 2, písmeno f) školského zákona „Predseda predmetovej maturitnej komisie kontroluje hodnotenie písomnej formy internej časti maturitných skúšok“. Teda povinnosť kontrolovať PFIČ MS predsedom PMK nie je nová a ukladá ju priamo zákon. Dôvodom na doplnenie Pokynov pre predsedov PMK a ŠMK o body, ktoré uvádzate boli zistenia, že niektorí predsedovia PMK kontrolu PFIČ MS nevykonávajú (porušujú zákon) a v hodnotení týchto prác sa vyskytujú závažné nedostatky – napr. PFIČ MS hodnotil iba jeden hodnotiteľ, v prácach sa vyskytujú neopravené pravopisné chyby, v PFIČ MS cudzích jazykov nie sú dodržané stanovené rozsahy počtu slov a tieto práce sú hodnotené veľmi dobre, atď. Aj z reakcií niektorých predsedov PMK sme zistili, že na niektorých školách závažným spôsobom porušujú Pokyny pre hodnotenie PFIČ MS, ktoré vydáva NÚCEM.

Odpoveď na Vaše otázky:
A. Nehodnotíte práce PFIČ iba kontrolujete hodnotenie či sa pri hodnotení nevyskytli závažné nedostatky, ktoré sú popísané vyššie a konzultáciou s hodnotiteľmi sa snažíte závažné nedostatky hodnotenia odstrániť. Nedostatky odstraňujú hodnotitelia, nie predseda PMK. Ak sa s hodnotiteľmi nedohodnete na oprave závažných nedostatkov hodnotenia, môžete požiadať ŠŠI o preskúmanie hodnotenia.

B. Svojím podpisom potvrdzujete, že ste vykonali kontrolu hodnotenia (splnili ste si svoju zákonnú povinnosť) a že sa pri hodnotení nevyskytli závažné nedostatky. Za hodnotenie sú naďalej zodpovední hodnotitelia.

C. Spôsob a čas kontroly hodnotenia PFIČ MS dohodnite s riaditeľom/školským koordinátorom školy, na ktorej budete predsedom PMK a riaditeľom Vašej kmeňovej školy. Nemalo by to byť v čase Vašej vyučovacej povinnosti, môže to byť napríklad po splnení Vašej vyučovacej povinnosti na kmeňovej škole.

D. Za splnenie zákonnej povinnosti – kontroly hodnotenia PFIČ MS budete ohodnotená v súlade s § 90 školského zákona, odsek 7 až 11.

Relevantné informácie ku konanie opravného termínu sú uvedené v Pokynoch pre školského koordinátora a predsedov školských maturitných komisií – opravný termín. Odpovede na Vaše otázky:

 1. Pre jednotlivé predmety sa harmonogram nemení. Počas opravného termínu EČ a PFIČ MS je rovnaký ako počas riadneho termínu. Nemenia sa príslušné časy harmonogramu, iba dátum konania.
 2. Ak sa žiak prihlásil iba na PFIČ MS, stačí ak príde iba poobede. Každý žiak, ktorý sa zúčastní na opravnom termíne EČ a PFIČ MS sa musí preukázať platným občianskym preukazom alebo iným dokladom s fotografiou, ako napr. vodičský preukaz, resp. ISIC.
 3. Stačí, aby ste pripravili pre jeden deň iba jeden protokol. Zasadací poriadok urobte iba jeden pre všetkých prihlásených žiakov na EČ alebo PFIČ MS.

Nie, políčka určené na podpisy pomocných hodnotiteľov a predsedu predmetovej maturitnej komisie zostanú v tomto prípade v OH prázdne. Iba na kópii OH je potrebné skontrolovať podpis žiaka.

Žiak sa prihlásil na dobrovoľnú skúšku z MAT, túto skúšku začal realizovať a na EČ MS z MAT sa správa nedovoleným spôsobom. Ak predseda PMK preruší jeho skúšku pre nedovolené správanie, musí žiak dokončiť maturitnú skúšku v nasledujúcom školskom roku. Ďalší postup rieši Usmernenie MŠVVaŠ SR ku konaniu maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia.

Link:

https://www.minedu.sk/15376-sk/usmernenie-ku-konaniu-maturitnej-skusky-v-pripade-jej-prerusenia/.

Ak žiačka v auguste ukončí ročník, splní obidve podmienky, aby mohla vykonať ústnu formu internej časti MS (ÚFIČ MS) a to: vykonanie EČ a PFIČ MS a ukončenie posledného ročníka štúdia.
Podľa § 77, odsek 5, posledná veta: Náhradná maturitná skúška a opravná maturitná skúška z internej časti maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy podľa § 76 ods. 5 (pre gymnáziá je to ÚFIČ MS) sa koná v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka.
Z predchádzajúceho legislatívneho ustanovenia vyplýva, že septembrový a februárový termín je pre ÚFIČ MS náhradný aj opravný, takže žiačka môže dokončiť MS v náhradnom termíne v septembri, alebo februári, za predpokladu, že bude mať ukončený posledný ročník štúdia.

Vašu otázku rieši §6, odsek 6) Vyhlášky MŠ SR o ukončovaní štúdia na stredných školách:
„Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu podľa odseku 5 písm. a) (Slovenský jazyk a literatúra) žiak vykoná po ukončení prvého polroka štvrtého ročníka štúdia alebo po ukončení prvého polroka piateho ročníka štúdia. Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu podľa odseku 5 písm. b) (druhý vyučovací jazyk) žiak vykoná po ukončení prvého
polroka štvrtého ročníka štúdia alebo po ukončení prvého polroka piateho ročníka štúdia.
Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetov podľa odseku 5 písm. a) a b) žiak vykoná po ukončení príslušného ročníka štúdia. Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu z internej časti maturitnej skúšky z voliteľných predmetov podľa odseku 5 písm. c) a d) žiak vykoná po ukončení prvého polroka piateho ročníka štúdia. Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z voliteľných predmetov podľa odseku 5 písm. c) a d) žiak vykoná po ukončení piateho ročníka štúdia.“
Podľa situácie vo Vašej škole a podľa §6, odsek 6 – EČ a PFIČ MS z predmetu Slovenský jazyk a literatúra žiak vykoná po ukončení prvého polroka štvrtého ročníka štúdia. EČ a PFIČ MS z druhého vyučovací jazyk žiak vykoná po ukončení prvého polroka piateho ročníka štúdia. ÚFIČ MS z predmetu slovenský jazyk a literatúra vykoná po ukončení štvrtého ročníka štúdia a ÚFIČ MS z druhého vyučovacieho jazyka vykoná po skončení piateho ročníka štúdia.
Podľa vyššie uvedeného nestačí, aby žiak mal pred ÚFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry uzavretú klasifikáciu zo slovenského jazyka a literatúry za štvrtý ročník, ale mal by mať ukončený štvrtý ročník štúdia.

Pri hodnotení písomnej formy IČ MS uvediete počet slov nad prvý riadok do záhlavia odpoveďového hárku zľava. Počet slov uvediete v štátnom (slovenskom) jazyku.

Maturanti sú vo veku, v ktorom robenie poznámok mimo test – na pomocný papier nemôže žiakom komplikovať riešenie. Okrem toho, pri riešení testu z matematiky priestor v teste zďaleka nepostačuje na výpočty, preto sú v tomto prípade pomocné papiere nevyhnutné a do testu je týmto pádom písať zbytočné.

Na robenie poznámok žiakom pri EČ MS slúži pomocný papier. Dôvodov, prečo sa počas EČ MS nepovoľuje žiakom písať do testu je viac. Hlavný dôvod je, že testy potom škole slúžia ako didaktická pomôcka pri príprave žiakov na maturitu – písaním do nich, by ste ich znehodnotili a neboli by použiteľné. Treba si uvedomiť, že na tlač testov sú vynakladané finančné prostriedky štátu a ich opätovné použitie pri príprave žiakov zvyšuje efektivitu vynaložených financií, pretože školy nemusia míňať toner a papiere na tlač nových testov stiahnutých z webu.

Pri hodnotení ÚKO sa treba riadiť Pokynmi na hodnotenie úloh s krátkou odpoveďou externej časti MS – vyučovacie jazyky a Kľúčom správnych odpovedí k testom externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Jeden z bodov Pokynov hovorí o práci s Kľúčom správnych odpovedí. Ak je v poznámke napísané, že sa má prihliadať na vecnú či obsahovú správnosť – odpoveď je správna. Do toho patria aj slová s pravopisnými chybami. Sú spomenuté aj gramatické chyby, to znamená, že sa mohli uznať všetky morfologické a syntaktické odlišnosti, tvary, ktoré v kľúči neboli. Čiže iné pády, iné tvary. Pod obsahovou a vecnou správnosťou treba rozumieť aj odpovede, ktoré alternujú správnu odpoveď a do kľúča sa nedostali. Pokiaľ by boli pri hodnotení nejaké pochybnosti, predseda PMK, resp. školský koordinátor má k dispozícii telefónne čísla, na ktorých môže sporné otázky konzultovať.

Ak pravopisná chyba zmení význam slova, ide o lexikálnu chybu. Ak sa však vďaka danej chybe nemení význam slova, túto chybu kategorizujeme ako pravopisnú.

Pravopisné chyby sú chyby, v ktorých je zrejmé, že žiak neovláda hláskovanie (ang. spelling). Žiak v takomto prípade zvyčajne poprehadzuje písmená, napíše nesprávne písmeno podľa sluchu, neuplatní zdvojenie hlások tam, kde treba, nesprávne používa veľké a malé písmená – zjednodušene: neuplatní správnu grafickú stránku jazyka. Pravopisnými chybami v angličtine sú napríklad: courageus, hobbys, go skying, v nemčine ich schriebe, Muter, vater, zieben und cvancig, v ruštine: ak žiak namiesto маленькие napíše маленкие. Chýbajúce či nadbytočné čiarky alebo bodky sú tiež chyby pravopisné. Aby bolo v práci zrejmé, že tam tieto znamienka chýbajú alebo sú navyše – môžu sa dopísať alebo prečiarknuť a priestor, kde by mali byť či kde sú navyše, sa podčiarkne plnou čiarou. Za okraj označíme ako P.

Gramatické chyby: neovládanie gramatického pravidla a jeho neuplatnenie v písomnom prejave. Gramatickými chybami sú v angličtine napr.: nepoužívanie „s“ v 3. osobe jednotného čísla: he spend; these student’s teacher; student’s don’t wear uniforms; books describes; little boy. V nemčine je to často zlý tvar množného čísla: Lehrerinen, 2 Großvater, meine Bruders, vynechanie koncovky –n v podstatnom mene v datíve množného čísla: mit meinen Mitschüler, použitie nevhodného pádu: jemandem anrufen, neuplatnenie pravidla odlučiteľnosti predpôn, použitie nesprávnej spojky vo vedľajšej vete (napr. aber namiesto sondern, welcher namiesto der) a iné.

Lexikálne chyby: súvisia s nevhodnosťou použitia slova, nesprávnom použití v konkrétnom kontexte v rámci písomného prejavu. Lexikálnymi chybami sú v angličtine napr.: She has a daughter and a sun (namiesto son), v nemčine napr. auf der Mappe der Slowakei (namiesto Landkarte), v ruštine: легают (namiesto летают).

Áno. Aby žiak spĺňal spomínané kritérium vyhlášky, musí mať viac ako 25 % z PFIČ MS, čo vo vyučovacích jazykoch znamená najmenej 8 bodov (v prípade žiakov so ZZ je to najmenej 6 bodov) a v cudzích jazykoch najmenej 6 bodov (z 20).

„Pekný“ aj „ktorý“ sú dve rôzne chyby (dve rôzne slová v rovnakom tvare), ale keď sa tieto isté chyby vyskytujú opakovane, v práci ich síce označíte ako chybu, ale do hodnotenia ich počítate len raz. V tomto prípade však nemožno jednoznačne považovať chyby za pravopisné, pretože ide o morfologickú rovinu jazyka (pravopis pádovej prípony), teda chyby odporúčame hodnotiť ako jazykové.

Prácu hodnotíte správne, pokiaľ strhnete body za obsah a kompozíciu. Strhnúť body môžete aj za štýl, výber jazykových prostriedkov (chýbajú prívlastky) a pod. Žiakova práca musí byť riadne opravená a ohodnotená, aj keď žiak nedodržal predpísaný žáner.

V prípade, že ide o chýbajúci podmet, hovoríme o syntaktickej chybe (keďže to zasahuje do poznatku zo syntaxe). Preto odporúčame túto skutočnosť vyriešiť tak, že na mieste, kde by mal byť podmet, môžete vložiť plnú čiaru dole a za okraj označiť G/. Vieme však, že v školách sa uskutočňuje aj opravovanie označením lexikálnej chyby, čo tiež nemôžeme považovať za nesprávne, pretože pri konkrétnych vetách môže ísť o rôzne interpretácie tohto javu.

Pokyny na opravy sú vytvorené jednotne pre všetky jazyky. Keďže vieme, že členy nie sú chybami lexikálnymi, odporúčame pred podstatným menom alebo väzbou prídavného a podstatného mena v písomnej práci žiaka podčiarknuť (plnou čiarou) priestor, kde by sa člen mal vyskytovať, a s čiarou zájsť až na začiatok podstatného (resp. prídavného) mena. Takto označená chyba podáva presnú informáciu o tom, že žiak tu neuviedol správne člen. Za okraj túto chybu treba označiť ako G/.

Body treba v tomto prípade strhnúť vo vonkajšej forme. Ak má však žiak veľmi malé písmo, resp. píše veľmi nahusto, je potrebné zrátať slová a penalizovať strhnutím bodov iba vtedy, ak je počet slov menší než 300. Rovnako treba body za vonkajšiu formu strhnúť aj vtedy, keď žiak nestihne prepísať sloh na čistopis. Žiakovi so ZZ, ktorému sa nehodnotí pravopis ani vonkajšia forma, sa nedodržanie rozsahu penalizuje strhnutím bodov v celkovom dojme.

Pri hodnotení prác, v ktorých počet slov dosiahol minimálnu stanovenú hranicu, ale nedosahuje požadovaný rozsah pre danú úroveň, treba túto skutočnosť zohľadniť v rámci hodnotenia podľa jednotlivých kritérií. Nedostatočný rozsah práce sa musí odzrkadliť v hodnotení podľa kritéria I., II., III. alebo IV. vzhľadom na to, do akej miery ovplyvňuje obsahovú, gramatickú alebo lexikálnu kvalitu práce, pričom práca približujúca sa počtom slov k požadovanému rozsahu by mala byť v rámci kritérií I., II., III. a IV. hodnotená väčším počtom bodov ako práca s počtom slov približujúcim sa k minimálnej stanovenej hranici. Hodnotiteľ na základe svojho profesionálneho rozhodnutia musí určiť, do akej miery rozsah práce ovplyvnil jej obsahovú, gramatickú a lexikálnu stránku.

Skrátené tvary sa počítajú ako jedno slovo. Odporúčame počítať slová metódou odhadu (približný počet slov v jednom riadku krát počet riadkov). V sporných prípadoch prerátať podrobnejšie a profesionálne zvážiť, nakoľko počet slov znižuje kvalitu práce. Prevláda nesprávne presvedčenie hodnotiacich, že čo i len jedno slovo viac alebo menej predstavuje radikálne znižovanie bodov.

Nesprávne použité predložky alebo zámená sú chyby gramatické. V texte ich treba podčiarknuť plnou čiarou a za okraj označiť ako G/. Veľakrát sa stáva, že predložka chýba – vtedy ju označujeme tiež ako gramatickú chybu a pri označovaní postupujeme presne tak, ako keby chýbal člen – do priestoru, kde by sa predložka mala nachádzať, vložíme plnú čiaru.

Pokyny na opravy sú vytvorené jednotne pre všetky jazyky, čiže nemôžu zahŕňať celú škálu špecifík každého jazyka. Ako pokyny hovoria, počítajú sa všetky slová vrátane členov, predložiek, spojok, čísloviek. Skrátené slovesné tvary sa rátajú ako jedno slovo.

Ako slovo nepočítame číslovky, ktoré nie sú vypísané slovom. Tiež treba byť opatrný pri hodnotení prác v ktorých sú vlastné podstatné mená napísané v slovenskom jazyku. Študenti majú tendenciu sloh si predlžovať vyjadreniami napr.: I was there with Katka, Jano, Juro …… V prípade, že by študent uviedol: I was there with Cathe, John, George… je to iné. Neuznávanie slovenských vlastných podstatných mien odporúčame len v prípade, ak by ste mali podozrenie, že je ich zámerne veľa v jednej vete (3 a viac). Všetky názvy, napr. aj mestá (Bratislava, Modra, Košice), i keď nie sú po anglicky, sa uznávajú ako slovo.

Aby sa hodnotiteľ nestal „otrokom čísiel“, odporúčame použiť metódu približného odhadu počtu slov k tomu, aby sa zistilo, či práca spĺňa predpísaný počet slov (vynásobiť priemerný počet slov v riadku počtom napísaných riadkov). Následne, v prípade podozrenia na nedodržanie predpísaného počtu slov, treba počet slov zrátať presne a profesionálne zvážiť, nakoľko počet slov znižuje kvalitu práce. Vyskytuje sa nesprávne presvedčenie hodnotiacich, že čo i len jedno slovo viac alebo menej predstavuje radikálne znižovanie prideleného počtu bodov.

Informácia o tom, že sa gramatické chyby nad hranicou 180 slov nepočítajú ako chyby, nie je pravdivá. Prácu hodnotíte ako celok, nie izolovane po 180. slovo. Hodnotiteľ musí na základe svojho profesionálneho úsudku rozhodnúť, či a v ktorej z hodnotených oblastí nadbytočný počet slov ovplyvnil kvalitu posudzovanej práce. Ak je práca napísaná dobre, t.j. rozpracovaný obsah podľa bodov zadania, variabilná lexika, správne aplikované gramatické javy, môže vyšší rozsah ovplyvniť hodnotenie v pozitívnom smere. Ak však žiak napísal väčší rozsah a zle – bohužiaľ – negatívne to ovplyvní aj hodnotenie gramatickej časti.

Bez ohľadu na počet slov v práci, pokiaľ je prevažujúce, že sú informácie vyjadrené veľmi obmedzene a nezrozumiteľne formulované, môžete žiakovi za obsah textu udeliť 1 bod.

V kritériu gramatika môže žiak získať 0 bodov bez ohľadu na získaný počet bodov v ostatných kritériách, teda aj keď v nich získa po jednom bode. Podstatné je kritérium Obsah, pretože ak v ňom žiak získal 0 bodov, v ostatných kritériách nemôže mať viac ako 1 bod.

Ak má práca počet slov nižší ako stanovený, stŕhate body len za I. kritérium – Obsah. Rozsah slovnej zásoby nepredstavuje počet slov, ale škálu slovnej zásoby, ktorú žiak používa vo svojej práci a pohybuje sa v intenciách od veľmi bohatej až po obmedzenú. S počtom slov to však nemá nič spoločné.

Pokiaľ je v danom slove chyba, ktorú je ťažko kategorizovať, mali by ste sa na základe kontextu rozhodnúť, do ktorej kategórie svojim charakterom chyba viac spadá. Pokiaľ však slovo obsahuje chyby obidve, gramatickú a súčasne aj lexikálnu, odporúčame za okrajom práce vyznačiť obe tieto skutočnosti symbolmi G a L. Ak je naozaj preukázané, že žiak spravil dve chyby v jednom slove, môžete tieto chyby zohľadniť pri udeľovaní bodov za obidve kritériá, za oblasť Gramatika, aj za oblasť Slovná zásoba. Mnohokrát však nie je rozhodujúcou len jedna chyba a chyby v rámci jednej hodnotenej oblasti sa posudzujú globálne – napr. ak sa práca vyznačuje častým výskytom takých či onakých chýb alebo takmer až bezchybnosťou, vždy sa hľadá slovné zhodnotenie priradené konkrétnemu počtu bodov najbližšie sa približujúce skutočnosti, ktoré môžeme pozorovať v práci.

Názov knihy napísaný po slovensky by nemal mať veľký dopad na hodnotenie či následnú penalizáciu žiaka. Napr. ak je názov knihy uvedený po slovensky a v úvodzovkách, odporučili by sme to nebrať do úvahy.

Najskôr skúste zvážiť, aké princípy žiak neuplatnil pri neuvádzaní členov. Ak ide výhradne o nepoužívanie neurčitých členov, môžeme to chápať ako jednu chybu. Ďalšou chybou by sme mohli označiť nevyskytovanie sa potrebných určitých členov. V rámci hodnotenia zvážte, do akej miery to bráni porozumeniu. Keďže v rámci tohto kritéria zohľadňujete aj iné náležitosti – nepísanie členov sa nemusí až tak zreteľne odraziť na výslednom hodnotení v oblasti III., pokiaľ napr. žiak používal vo svojej práci aj veľmi náročné jazykové štruktúry a syntaktické konštrukcie.

Neuznávanie slovenských vlastných podstatných mien odporúčame len v prípade, ak by ste mali podozrenie, že je ich zámerne veľa v jednej vete (3 a viac). Všetky názvy, napr. aj mestá (Bratislava, Modra, Košice), i keď nie sú v cudzom jazyku, sa môžu uznať ako slovo. Do počtu slov nepočítame napr. aj adresu vo formálnom liste.

V pokynoch na hodnotenie PFIČ MS, v časti členenie a stavba textu (max 5 bodov) sa popri iných náležitostiach hovorí aj o vlastnostiach jednotlivého žánru. Odporúčame preto z bodovej hranice 5 zvážiť, koľko bodov žiakovi strhnete. V rámci tejto časti hodnotíte prácu komplexne podľa určených kritérií.

Čiže žiak by dostal 0 bodov za členenie napríklad vtedy, ak by jeho práca nemala náležitosti eseje, k tomu by však svoju prácu vôbec nečlenil a prechádzal by nesúvislo medzi vetami a myšlienkami. Ak však graficky členil prácu a myšlienky nie sú až také nekoordinované, pozeráme sa na hodnotenie bodom 1.

 • Hodnotenie 1 by prichádzalo do úvahy, ak zhodnotíte, že žiak využil niektoré prvky eseje (avšak v minimálnej miere), tiež má nedostatky v grafickom členení textu a takmer neprepája myšlienky.
 • 2 body teda pridelíme žiakovi, ak má obmedzenú mieru znakov požadovaného žánru (čiže ak nepoužíval spájacie výrazy, nevyužil prvky daného žánru) a pozeráme sa aj na logické usporiadanie a grafické členenie.
 • 3 body pridelíme žiakovi vtedy, ak má obmedzenú mieru znakov požadovaného žánru (čiže ak nepoužíval spájacie výrazy, nevyužil prvky daného žánru), ale jeho myšlienky boli jasne a logicky usporiadané a aj členenie textu bolo vynikajúce.

Pridelenie väčšieho počtu bodov neodporúčame, keďže charakteristika získania 4 bodov už kladie požiadavku na oveľa lepšie vystihnutie žánru, čo žiak, ktorý nepoužíval spájacie výrazy, nemohol dosiahnuť.

Odporúčame rozpísaný tvar v neformálnom liste si označiť – podčiarknuť, pridelenie nižšieho počtu bodov sa môže prejaviť vtedy, pokiaľ by práca nespĺňala viaceré – aj iné kritériá neformálneho listu. Ak však žiak dodržal všetky ostatné vlastnosti požadovaného žánru v rámci kritéria II. sa môže stať, že prevažujúce charakteristiky, ktoré sa v tomto kritériu zohľadňujú, prispejú k pozitívnemu a teda vyššiemu hodnoteniu práce. Podobné kritériá hodnotenia by sa mali uplatniť napr. v nemčine pri rozpisovaní predložky a člena namiesto bežne používaného skráteného tvaru: Gestern waren wir in dem Kino (namiesto im Kino).

Ak nastane takáto situácia, odporúčame to považovať za chybu v zmysle nedodržania vlastností požadovaného žánru, napr. v neformálnom liste by žiak napísal Yours sincerely, čo je typické ukončenie formálnych listov. V neformálnom liste by sa malo vyskytovať ukončenie napr. Best wishes, See you soon, Hugs and kisses, a pod… To isté platí napr. pre nemčinu pri použití frázy Mit freundlichen Grüßen, namiesto neformálneho ukončenia Mit Liebe, Liebe Grüße, Ich grüße Dich, a podobne. Celkové penalizovanie žiaka strhnutím bodov sa môže prejaviť vtedy, pokiaľ by práca nespĺňala viaceré – aj iné kritériá neformálneho listu.

Za neuvedenie svojej adresy v neformálnom liste žiakov určite nepenalizujeme, keďže v mnohých učebniciach používaných na stredných školách sa uvádzajú neformálne listy priateľom bez adresy (iba s dátumom). Okrem toho, táto záležitosť by sa dala zohľadniť len v členení a stavbe textu, kde sa na vystihnutie prvkov stanoveného žánru (v tomto prípade listu) pozeráme len ako na jedno z viacerých vecí, ktoré si v hodnotení tejto oblasti máme všímať.

Ak žiak úplne odbočil od témy a nenaplnil tak obsahovú náplň zadania, prideľujete mu 0 bodov za obsah, a teda získava 0 bodov zo všetkých ďalších hodnotených oblastí. Žiak pravdepodobne chcel využiť aspoň veci, ktoré vedel – „nabifľoval sa“. Práca však nespĺňa požiadavky obsahu.

V Pokynoch na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z vyučovacích jazykov je na str. 3 v bode 19 uvedené, že ak žiak nestihne prepísať obsah konceptu na čistopis (tlačivo PFIČ), hodnotí sa mu práca napísaná na nečistopise, čo sa prejaví v hodnotení vonkajšej formy. Ak Vaša žiačka nestihla prepísať na čistopis nič, stále platí pokyn uvedený v tomto bode. Avšak treba si uvedomiť, že pri takom veľkom rozsahu práce, ktorý spomínate, zrejme dôjde aj k strhnutiu bodov v iných oblastiach, ako je vonkajšia forma, keďže je pravdepodobné, že práca takéhoto rozsahu bude obsahovať viac chýb – či už štylistických, alebo gramatických, resp. pravopisných, nehovoriac o samotnej kompozícii práce, ktorá bude pravdepodobne tiež narušená. V každom prípade hodnotitelia pridelia za vonkajšiu (neexistujúcu) úpravu 0 bodov a ostatné oblasti bodujú podľa charakteru práce v súlade s dokumentom Kritériá na hodnotenie PFIČ MS z vyučovacích jazykov.

Zápis čísloviek slovom, resp. číslicou neupravujú naše pokyny ani kritériá vzhľadom na to, že ani Pravidlá slovenského pravopisu či iné kodifikačné príručky nestanovujú v tomto smere presné pravidlá. V rámci otázok smerovaných do Jazykovej poradne pod záštitou JÚĽŠ je možné nájsť odpoveď na podobnú otázku tu: http://jazykovaporadna.sme.sk/q/5343/. V každom prípade pri hodnotení nie je možné penalizovať žiaka za to, že napísal číslovku číslicou, pokiaľ jeho práca spĺňa požadovaný počet slov.

Percentil počítame a zverejňujeme iba pre školy, ktoré mali 16 a viac testovaných žiakov v danom predmete. Počítané štatistické charakteristiky sú citlivé na veľkosť školy, pri malom počte žiakov hrozí, že štatistika bude výrazne vychýlená od skutočnosti v dôsledku náhody. Vypočítaný výsledok môže byť senzitívny na výkyvy vo výkone žiaka a nezodpovedá skutočnému výsledku žiakov danej školy. Kľúčovú úlohu môžu zohrať aj 1 – 2 žiaci, čo v žiadnom prípade nemôže reprezentovať školu ako celok.

Orientačne hodnotu percentilu školy zistíte tak, že nájdete dve školy s obdobnými (vyšším a nižším výsledkom – priemernou úspešnosťou v danom predmete) a svoj percentil odhadnete ako priemer percentilov týchto dvoch škôl, resp. nájdete školu s úplne rovnakou priemernou úspešnosťou a jej percentil je orientačným percentilom Vašej školy.

Cieľové požiadavky ani žiadne štandardy nehovoria o jednotnosti zadania v každom bode vo všetkých cudzích jazykoch. Zadanie pre PFIČ MS je štruktúrované, avšak nie je určené, koľko bodov má štruktúrované zadanie obsahovať. Pri zostavení zadaní pre PFIČ MS sa vychádza zo špecifík každého jazyka a zásad písania daného žánru. Napr. esej zvolená v angličtine podporuje a preveruje vyjadrenie vlastného názoru. V nemčine esej v takom ponímaní ako v anglickom jazyku vlastne ani neexistuje, preto aj forma zadania je iná.

Na základe štruktúrovaného zadania bolo uvedenie krátkeho deja jednou z piatich obsahových záležitostí, ktoré mali žiaci v písomnom prejave uviesť. Žiak nevystihol a obsahovo nezachytil v tomto bode to, čo sa od neho očakávalo – opísať dej. Preto je dôležité zohľadniť to v rámci kritéria I. Obsah textu podľa posúdenia oboch hodnotiteľov. Pri prideľovaní bodov za Obsah textu si všímajte nielen vyjadrenie sa k všetkým bodom zadania, ale aj zrozumiteľnosť a jasnosť vyjadrenia obsahu, a to vám dá výsledné hodnotenie v tejto časti.

V snahe preverovať kompetencie a komunikatívne zručnosti sa za faktografické informácie žiak nepenalizuje. Nesprávne uvedenie mena autora by nemalo mať dopad na hodnotenie. Meno autora môžete napr. podčiarknuť prerušovane a označiť za lexikálnu chybu, ale do celkového hodnotenia ho ako chybu nemožno rátať. Akceptujte teda napr. aj vymyslený dej knihy, žiak preukázal kreativitu, ide hlavne o vyjadrovacie schopnosti. Dôležité je, aby sa žiak pridržiaval bodov zadania.

V pokynoch na hodnotenie PFIČ MS, v časti členenie a stavba textu sa popri vlastnostiach žánru a logických prepojeniach myšlienok hovorí aj o grafickom členení do odsekov. Odporúčame preto zvážiť, koľko bodov z bodovej hranice 5 žiakovi pridelíte. Prideľte takú bodovú hodnotu, ktorej popis najviac prácu vystihuje. Existuje aj prístup hodnotenia, kedy nezáleží na grafickom členení a hodnotí sa výhradne prepojenosť myšlienok. Avšak vzhľadom na to, že grafické členenie je v našich pokynoch stanovené ako jedna z náležitostí pre hodnotenie, musíme ho pri hodnotení prác zohľadňovať.

Vami spomínaný problém nie je obsahový, ale žánrový. Odporúčame preto zvážiť, koľko bodov z bodovej hranice 5 v II. kritériu žiakovi strhnete. V rámci tejto časti hodnotíte prácu komplexne podľa viacerých náležitostí – spadá sem aj prepojenie myšlienok či grafické členenie do odsekov. Ak mal toto žiak vynikajúco spracované, je možné, že takáto chyba nemusí mať veľký dopad na radikálne bodové zníženie hodnotenia, môže dostať aj 3 – 4 body, pretože prideľujeme tú bodovú hodnotu, ktorá najviac vystihuje všetky hodnotené vlastnosti a v tomto prípade 2 ďalšie body môžu prevážiť nevystihnutie žánru.

Na skrátené slovesné tvary neexistuje označenie chýb zo škály gramatickej, pravopisnej alebo lexikálnej. Študentovi sa za takúto vec môže strhnúť bodové hodnotenie v II. kritériu Členenie a stavba textu, v ktorom sa hodnotia aj vlastnosti požadovaného žánru. Takéto pochybenie študenta sa však nemusí výrazne či radikálne prejaviť na hodnotení, pokiaľ napr. po ostatných stránkach je žáner eseje vystihnutý správne, text je dobre členený a prevláda logické prepojenie myšlienok.

Pod zložku/čiastkové kritérium pravopis patria napr. tieto chyby: nesprávne písanie čiarky, nesprávne používanie veľkých a malých písmen na začiatku slova, nesprávne napísané vybrané slová (resp. písanie i/y), nesprávne použitie diakritiky – napr. písanie mäkčeňa na mäkké ď, ť, ň, ľ v slabikách de, te, ne, le a pod. Medzi jazykové chyby patria všetky morfologické (tu aj napr. pravopis i/y v pádových príponách) a syntaktické chyby, napr.: nesprávne skloňovanie, časovanie, nevhodné použitie času/slovesného rodu/celkovo slovných druhov (ak sú netypické pre daný žáner), syntaktická správnosť konštrukcií a pod.

Používanie čiarky upravujú Pravidlá slovenského pravopisu, preto treba tieto chyby pri hodnotení prác PFIČ MS zahrnúť pod čiastkové kritérium pravopis.

Pri rátaní počtu slov postupujete ako textový editor – rátate všetky slová (plnovýznamové aj neplnovýznamové). Podotýkame však, že k rátaniu počtu slov pristupujete len v krajných prípadoch nedodržania stanoveného rozsahu práce PFIČ MS, ako ho upravujú Pokyny na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z vyučovacích jazykov.

Pokyny na hodnotenie PFIČ MS zo SJL v bode 11 uvádzajú označovanie chýb korektorskými značkami tak, aby bolo toto označovanie jednotné, zrozumiteľné a pochopiteľné pre hodnotiteľov, predsedov PMK, ŠMK a pre ŠŠI. Na strane 4 Pokynov na hodnotenie PFIČ MS zo SJL v časti Grafické označovanie opráv uvádzame odporúčaný prehľad najčastejšie používaných korektorských značiek a príklady ich používania, ktoré sme doplnili na základe množiacich sa požiadaviek hodnotiteľov. Je potrebné, aby boli práce v rámci celého Slovenska opravené rovnakým spôsobom, pričom je dôležité, aby podľa zaznamenaných opráv mohol vyučujúci v prípade potreby žiakovi/rodičovi vysvetliť, kde urobil chybu a za čo mu boli strhnuté body. Rovnako je dôležité, aby zaznamenaným opravám porozumel v priebehu kontroly kvality hodnotenia aj predseda PMK. Pokiaľ ide o spomínané konanie predsedníčky PMK – predseda PMK nemá právo diktovať spôsob opravy, jeho povinnosťou je skontrolovať, či boli oprava a hodnotenie vykonané v súlade s pokynmi NÚCEM.

V prípade, že ide o intaktného žiaka, tento podľa všeobecne platných pokynov (pre žiaka dostupných ako príloha č. 5 Pokynov pre školského koordinátora – bod 20) dostane iba jedno tlačivo PFIČ MS. V prípade, že má žiak väčšie písmo, je potrebné, aby sa pri príprave na maturitnú skúšku venoval aj tomu, ako zvládnuť napísať prácu PFIČ MS na jediné povolené tlačivo, čo by pri stanovenom rozsahu práce 160 – 180 slov pre jazykovú úroveň B1 (resp. 200 – 220 slov pre úroveň B2) nemalo byť preňho problémom (pre úroveň C1 je pripravené dvojstranové tlačivo). Ak ide o žiaka so zdravotným znevýhodnením, ktorý má úpravu MS navrhnutú a schválenú podľa platných pokynov a legislatívy, môže písať na počítači alebo na zvláštne hárky označené pečiatkou školy, pričom sa jeho výstup (či už z počítača alebo v podobe viacerých popísaných hárkov) pripne k oficiálnemu tlačivu PFIČ. Hlavičku žiak vyplní na tlačive PFIČ MS iba raz.

V súčasnosti sa žiaci stretávajú aj s článkami vo forme rôznych blogov či príspevkov v elektronických časopisoch – kde dochádza k čoraz väčšiemu synkretizmu štýlov, žánrov a foriem (uvedenie nadpisu, podpisu autora článku a pod.) Na základe vyššie uvedených skutočnosti zastávame názor, že neuvedenie „autora“ článku nie je dôvodom na zníženie bodového hodnotenia. Vždy však odporúčame hodnotiteľom, aby pri opravách postupovali v súlade s tým, ako žiakov vzdelávali. Tému – nadpis zadanej písomnej práce žiak napíše na prednú stranu tlačiva PFIČ MS, kde je na to vyčlenený priestor. Za neuvedenie názvu článku vo vlastnej práci žiakov neodporúčame žiakov penalizovať, keďže nadpis žiak vypísal na prednú stranu tlačiva.

Práca pre úroveň B2 má mať rozsah 200 – 220 slov. Prekročenie stanoveného počtu slov sa nepenalizuje (ani to, že žiak písal aj pod riadok č. 32). Vychádzame z toho, že žiaci môžu mať rôzne veľké písmo. Ak je však počet slov vyšší ako stanovený, treba samozrejme zvážiť pozitívny alebo negatívny dopad počtu slov na prácu žiaka v hodnotení jednotlivých oblastí. Hodnotiteľ musí teda na základe svojho profesionálneho úsudku rozhodnúť, či a v ktorej z hodnotených oblastí nadbytočný počet slov ovplyvnil kvalitu posudzovanej práce. Napríklad, ak žiak podrobne rozpracoval obsah podľa bodov zadania, použil variabilnú lexiku, správne aplikoval gramatické javy, môže vyšší rozsah slov ovplyvniť hodnotenie v pozitívnom smere. Ak však žiak napísal vyšší počet slov a to zapríčinilo aj odbočenie od témy, resp. v dlhšom texte spravil oveľa viac chýb – ovplyvní to hodnotenie v negatívnom smere.

V pokynoch na opravu PFIČ MS sa hovorí, že vľavo za okrajom zaznamenávate rozpracované body zadania, pričom je odporučené vyznačiť tieto body číslicou, napríklad 1, 2, 3… V prípade, že žiak vo svojej práci, okrem uvedených bodov zadania, rozpracoval aj úvod a záver (čo je pre niektoré žánre priam žiadané), navrhujeme ich označiť za okraj napr. Ú, Z. prípadne iným spôsobom tak, aby bolo jasné, že žiak rozpracoval aj úvod a záver. Konkrétny spôsob zaznačovania potrebného úvodu a záveru bude v najbližšom období doplnený do pokynov na hodnotenie PFIČ MS.

Ak v maturitnej práci došlo k výraznému odklonu od témy, resp. žiak sa nevyjadril adekvátne k žiadnemu bodu zadania a bolo mu za Obsah textu pridelených 0 bodov, odporúčame uviesť pod zapísaný počet slov poznámku „Obsah textu: 0 bodov“ a v práci už nemusíte vyznačovať chyby.

Na základe vyhodnotenia skúseností s hodnotením PFIČ MS úrovne C1 sa dohodlo, že údaje (obyčajne adresy a pod.), ktoré žiak prepisuje z „inputu“, ktorý mal k dispozícii v rámci štruktúrovaného zadania PFIČ MS z druhého vyučovacieho jazyka sa nebudú počítať do celkového počtu slov.

Náležitosti formálneho listu, ako útvaru administratívneho štýlu, uvádzajú mnohé učebnice používané na stredných školách, ktoré – v súlade so všeobecne platnými normami formálnej korešpondencie – vnímajú uvedenie adresy odosielateľa a prijímateľa ako jednu z náležitostí formálneho listu. Neuvedenie adresy sa dá zohľadniť v časti II. Členenie a stavba textu, kde sa na nevystihnutie prvkov stanoveného žánru (v tomto prípade formálneho listu) pozeráme len ako na jedno z viacerých kritérií, ktoré si v hodnotení tejto oblasti máme všímať. Keďže adresu vo formálnom liste vnímame ako samotný text PFIČ MS, chyby v nej zaznamenajte vpravo za okrajom v súlade s Pokynmi a kritériami na hodnotenie PFIČ MS z cudzích jazykov/druhého vyučovacieho jazyka (napr. pravopisnú chybu v uvedenej adrese podčiarknite plnou čiarou __ a za okraj ju označte ako P). V pokynoch a kritériách na hodnotenie plánujeme, na základe skúseností so zavádzaním testovania úrovne C1, uviesť, že do počtu slov sa nepočítajú slová (ako napr. adresy), ktoré žiak dostal na predmetnom zadaní PFIČ MS (aj napriek tomu, že adresy pri formálnych listoch uviesť musia).

Aj napriek tomu, že sa študentom prostredníctvom všeobecných pokynov odporúča, aby v prácach PFIČ MS dali chybný výraz do zátvorky a prečiarkli ho jednou rovnou čiarou (nesmú sa používať bieliace korektory ani „zmizíky“), z pokynov a kritérií na hodnotenie PFIČ MS z cudzích jazykov vyplýva, že žiak nie je penalizovaný za vonkajšiu úpravu práce.

V slovenskom a ruskom jazyku existuje niekoľko slov, ktoré majú rovnaký význam, ako napr. učiteľ = учитель. Tieto slová sú správne, ale ak žiak napr. namiesto slova cпортплощадка uviedol игриско, toto slovo by nemalo byť uznané, pretože v ruskom jazyku neexistuje.

Odporúčame Vám pri oprave PFIČ zvážiť, či slovenské slová prepísané azbukou v ruskom jazyku existujú alebo nie. Ak žiak v práci použil veľa slov, ktoré vôbec v ruskom jazyku neexistujú, predpokladáme, že sa to výrazne odrazí na hodnotení oblasti: Slovná zásoba, resp. na základe profesionálneho posúdenia možno zasiahne aj do výsledného hodnotenia ďalších hodnotených oblastí (vzhľadom na to, do akej miery takéto chyby ovplyvnia obsahovú či gramatickú kvalitu práce).

Tá istá chyba, ktorá sa opakuje viackrát sa počíta iba raz. Nemusí sa značiť za okraj, ale treba ju v texte vyznačiť ako chybu.

„Pekný“ aj „ktorý“ sú dve chyby, ale keď sa tieto isté chyby vyskytujú opakovane, v práci ich síce označíte ako chybu, ale počítate ich len raz.

Predná strana tlačiva PFIČ MS sa nehodnotí – ani v prípade, že by napr. žiak urobil v prepise témy nejakú chybu. Hodnotiteľ však chybu aj na prvej strane vyznačí korektorskou značkou. Pokiaľ ide o zápis názvu predmetu – názvy predmetov sa píšu s malým začiatočným písmenom (viac napr. na http://jazykovaporadna.sme.sk/q/3005/#axzz4h8s5cAtc.)

Od školského roku 2018/2019 NÚCEM vo svojich pokynoch a na školeniach predsedov ŠMK a PMK odporúča používanie korektorských značiek pri oprave a hodnotení prác PFIČ MS, ktoré sú uvedené na str. 4 v Pokynoch na hodnotenie PFIČ MS v časti Grafické označovanie opráv. Hodnotitelia PFIČ MS sa pri oprave a hodnotení PFIČ MS riadia Pokynmi na hodnotenie PFIČ MS zo SJL a Kritériami na hodnotenie PFIČ MS zo SJL. Hodnotenie prác PFIČ riadi/koordinuje predseda Vašej PK. Začínajúcim učiteľom, ktorí nemajú dostatočné skúsenosti s hodnotením slohových prác, odporúčame metodickú príručku Kritériá hodnotenia slohových prác (HÚSKOVÁ, A., 2014) dostupnú v elektronickej verzii na adrese:

https://mpc-edu.sk/publikacie_vsetky?field_publikacia_oblast_tid=All&field_publikacia_autori_value=H%C3%BAskov%C3%A1&title=Krit%C3%A9ri%C3%A1+hodnotenia+slohov%C3%BDch+pr%C3%A1c&field_publikacia_isbn_value=978-80-8052-760-0.

Do pozornosti odporúčame učebnicu a aj nasledujúce publikácie a internetové zdroje, v ktorých sú korektorské značky vysvetlené a sú v nich aj ukážky jazykovej korektúry:

HINCOVÁ, K. – HÚSKOVÁ, A.: Slovenský jazyk pre 1. – 4. ročník stredných škôl. Bratislava: SPN, 2008, str. 350, (Hincová – Húsková, od str. 350), v ktorej sú značky vysvetlené a je v nej aj ukážka jazykovej korektúry

CALTÍKOVÁ, M. a kol.: Slovenský jazyk pre stredné školy 1. Zošit pre učiteľa, prvá časť. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2017, str. 76,

https://www.oato.edu.sk/ADK/Korektorske_znacky.doc;

http://publications.europa.eu/code/sk/sk-360300.htm;

https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=172122&hit=83388;

https://editorstvo.weebly.com/neoficiaacutelne/korektorske-znacky1.

V Pokynoch na hodnotenie PFIČ MS, ktoré citujete, sa v bode 9 (str. 2) hovorí o tom, že predseda PK v danej škole rozhodne o výslednom hodnotení v prípade, že sa dvaja vyučujúci – hodnotitelia – NEZHODNÚ na hodnotení práce PFIČ MS (hodnotenie je príliš rozdielne a pod.). Podľa Vášho podnetu to však vyzerá tak, že hodnotitelia zhodne ohodnotili prácu žiaka 6 bodmi. Vy ako predsedníčka PMK toto hodnotenie kontrolujete – čo však neznamená, že ho budete meniť. Predpokladáme, že hodnotitelia postupovali v súlade s bodom 10 Pokynov, takže pri takomto následnom zásahu do hodnotenia by hodnotenie prác PFIČ MS všetkých žiakov danej školy nebolo reliabilné, preto odporúčame ponechať žiakovi pôvodné hodnotenie. V krajnom prípade sa môžete obrátiť na Štátnu školskú inšpekciu (viac v časti C Pokynov pre predsedov ŠMK a PMK – str. 6), ak podľa Vás neboli dodržané kritériá a pokyny na hodnotenie práce PFIČ MS.