Sprístupnenie informácií

Národný inštitút vzdelávania a mládeže je povinnou osobou podľa  zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene  a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Podľa zákona o slobode informácií má každý občan právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Informácie možno požiadať:

 • písomne

poštou na adresu:
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Ševčenkova 11
P. O. Box 58
850 05 Bratislava

 • osobne v

Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže, Ševčenkova 11, 850  05 Bratislava, podateľňa

Pondelok:   09.00 – 14.30
Utorok:   09.00 – 14.30
Streda:   09.00 – 14.30
Štvrtok:   09.00 – 14.30
Piatok:   09.00 – 13.30

 • ústne v:

Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava 55
   – na všetkých pracoviskách NIVaM – viď kontakty

 • telefonicky na č.:
  +421/2/48 20 94 53, +421/2/48 20 94 46

 

Zo žiadosti o sprístupnenie informácií musí byť zrejmé:

a) ktorej povinnej osobe je určená,
b) meno a priezvisko, adresa pobytu žiadateľa fyzickej osoby alebo názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo,
c) ktorých informácií sa žiadosť týka,
d) aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

 

Formulár žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Podľa § 3 ods. 1 zákona o slobode informácií má každý právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Právo na prístup k informáciám sa nevzťahuje na informácie, ktoré nie sú k dispozícii, najmä na vytváranie výkladových stanovísk, rozborov, analýz, referátov, odborných stanovísk, politických stanovísk, prognóz a výkladov právnych predpisov a na vytváranie názorov.

Lehoty na vybavenie žiadostí
Pri vybavovaní žiadosti o sprístupnenie informácie Národný inštitút vzdelávania a mládeže dodržiava tieto lehoty:
   • 5 dní – postúpenie žiadosti, ktorú nemôže vybaviť a má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať,
   • 8 pracovných dní – odpoveď žiadateľovi na úplnú žiadosť, ak nie sú v zmysle zákona o slobode informácií závažné dôvody na predĺženie lehoty,
   • 15 pracovných dní – ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme,
   • 16 pracovných dní – v prípade predlženia lehoty zo závažných dôvodov uvedených v zákone o slobodnom prístupe k informáciám,
   • 30 pracovných dní – v prípade predĺženia lehoty, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme,
   • 15 dní – rozhodnutie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti na sprístupnenie informácie nadriadeným orgánom.

 

Vybavenie žiadosti
Príslušným na konanie o sprístupnení informácie je v prvom stupni príslušný riaditeľ / ka odboru Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.
Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti na sprístupnenie informácie je žiadateľ oprávnený podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti. Odvolanie sa posiela tomu, kto rozhodnutie vydal alebo mal vydať, t. j. príslušnému riaditeľovi odboru Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. V prípade, že príslušný riaditeľ odboru Národného inštitútu vzdelávania a mládeže nevyhovie odvolaniu v plnom rozsahu v rámci autoremedúry, bezodkladne postúpi odvolanie generálnemu riaditeľovi Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.

 

Úhrada nákladov
Národný inštitút vzdelávania a mládeže nepodmieňuje sprístupnenie informácie zaplatením úhrady ani zálohy. Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou materiálnych nákladov spojených so sprístupnením informácie.
Úhrada nákladov na sprístupnenie informácií je ustanovená v sadzobníku úhrad:
   • Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie:

a) 0,03 eura za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
b) 0,04 eura za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
c) 0,05 eura za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
d) 0,07 eura za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3

 • 0,30 eura za 1 ks CD ROM
 • obálka

a)  formát A6 – 0,02 eura
b)  formát A5 – 0,03 eura
c)  formát A4 – 0,06 eura

 • Náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb.
 • Informácie zasielané e-mailom a telefonicky sú poskytované bezplatne.
 • Žiadateľovi, ktorý predloží notárom overenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne.
 • Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií:

a)  poštovou poukážkou
na č. účtu: 7000063652/8180 a IBAN: SK71 8180 0000 0070 0006 3652, VS: 211, KS: 0308

b)  bezhotovostným prevodom na účet v banke, č. účtu: 7000063652/8180 a IBAN: SK71 8180 0000 0070 0006 3652, VS: 211, KS: 0308

c)  v hotovosti do pokladne Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava

 

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM)
   • NIVaM je podľa § 14 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zriadenou príspevkovou organizáciou štátu na zabezpečovanie odborného a metodického pôsobenia v oblasti školského kurikula, výchovno-vzdelávacieho procesu, profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a rezortného výskumu a spracovania dát.
   • NIVaM je právnická osoba, ktorá vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene, nadobúda práva a povinnosti a má právnu zodpovednosť vyplývajúcu z týchto právnych vzťahov. Štatutárnym orgánom NIVaM je generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
   • NIVaM je príspevkovou organizáciou, ktorá je zapojená na štátny rozpočet príspevkom prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva. Samostatne hospodári podľa svojho rozpočtu, nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Platobný styk vykonáva prostredníctvom účtov vedených v Štátnej pokladnici. Identifikačné číslo NIVaM je: 00164348.
   • Sídlom NIVaM je Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava.
   

S činnosťou NIVaM súvisia najmä tieto právne predpisy:
   • Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
   • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
   • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov