Katalóg odborných činností a programov vzdelávania – šk. rok 2023/2024

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v novom školskom roku 2023/2024 budeme spoločne plniť výzvy a ciele pripravovanej kurikulárnej reformy základného vzdelávania a riešiť úlohy, ktoré budú smerovať ku skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu a rozvoju škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci.

Výzvy, pred ktorými spolu stojíme, sú náročné. Vyžadujú si odvahu pri iniciovaní zmien, tvorivosť a odbornosť pri ich zavádzaní a plné osobné nasadenie všetkých zamestnancov v rezorte školstva. Sme si vedomí toho, že len spoločne môžeme vytvoriť synergiu na zvládnutie náročných cieľov efektívneho a moderného vzdelávania 21. storočia.

NIVaM je pripravený spolupracovať so školami, školskými zariadeniami a zariadeniami sociálnej pomoci a ponúka im moderný, kvalitný a inkluzívny systém formálneho a neformálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov.

Katalóg odborných činností a programov vzdelávania obsahuje ponuku služieb organizačných zložiek NIVaM-u, ktoré pred zlúčením pôsobili ako samostatné priamo riadené organizácie ministerstva školstva. Vychádzame zo skúseností a z expertízy zamestnancov odborov formálneho a neformálneho vzdelávania, všetkých oddelení NIVaM-u, krajských pracovísk a pracoviska Komárno, garantov programov vzdelávania, učiteľov profesijného rozvoja, lektorov programov neformálneho vzdelávania, výskumníkov a zamestnancov projektových kancelárií.

Zámerom NIVaM-u je poskytovať kvalitnú, flexibilnú a adresnú podporu podľa požiadaviek a potrieb škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci. O potreby našich klientov sa budeme zaujímať počas celého školského roka a ponuku budeme priebežne prispôsobovať ich požiadavkám.

Jednotlivé časti katalógu prezentujú rôznorodú a širokú agendu, ktorou sa zaoberá NIVaM. Ponuka vychádza z aktuálne platnej legislatívy, potrieb školskej praxe a najmodernejších domácich a zahraničných vedeckých poznatkov a skúseností. Katalóg prezentuje ponuku programov vzdelávania pre všetky stupne formálneho vzdelávania v regionálnom školstve, ponuku špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania vrátane zavádzania podporných opatrení, ponuku pre národnostné školstvo, v rámci neformálneho vzdelávania programy a aktivity na podporu práce s mládežou, knižničné služby, publikačnú činnosť, informácie o atestáciách a domácich a medzinárodných meraniach žiakov.

NIVaM ako otvorená inštitúcia víta spoluprácu s odborníkmi z prostredia formálneho a neformálneho vzdelávania. Partneri zo školskej praxe a akademického prostredia sa môžu zapojiť do spolupráce ako experti na tvorbu rôznych koncepcií, materiálov, publikácií a realizáciu prezenčných a online vzdelávacích aktivít, odborných podujatí a výskumných úloh NIVaM-u.

Veríme, že ponuka NIVaM-u na školský rok 2023/2024 vám pomôže pri plánovaní a realizácii profesijného rozvoja vo vašich školách, školských zariadeniach a zariadeniach sociálnej pomoci.

prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

generálny riaditeľ Národného inštitútu vzdelávania a mládeže

 


Katalóg odborných činností a programov vzdelávania NIVaM


 

Obsah katalógu

 • Národný inštitút vzdelávania a mládeže – naša misia
 • Organizačné členenie NIVaM-u
 • Kurikulárne zmeny v základnom vzdelávaní
 • Ponuka programov vzdelávania
 • Predprimárne (rané a predškolské) vzdelávanie
 • Základné vzdelávanie vrátane programov na implementáciu zavádzania kurikulárnych zmien v základnom vzdelávaní
 • Stredné vzdelávanie (akademické a profesijné predmety)
 • Špeciálne a inkluzívne vzdelávanie vrátane programov na implementáciu zavádzania podporných opatrení
 • Programy pre oblasť národnostného školstva vrátane podpory odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní (UNICEF)
 • Základné umelecké vzdelávanie
 • Programy pre VPZ a VOZ
 • Programy pre odborných zamestnancov
 • Programy vzdelávania pre vychovávateľov a pedagogických asistentov
 • Programy vzdelávania pre špecializované pozície
 • Programy vzdelávania na získanie kvalifikácie
 • Programy vzdelávania na rozvoj digitálnych zručností pedagogických a odborných zamestnancov
 • Programy vzdelávania na podporu práce s mládežou
 • ATESTÁCIE – štátne overenie profesijných kompetencií
 • Testovanie žiakov
 • Národná agentúra Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu
 • Knižné a informačné služby
 • Publikačná činnosť
 • Financovanie profesijného rozvoja
 • Hodnotenie uskutočneného vzdelávania
 • Katalógové listy programov vzdelávania

 

Zdielať tento článok