Školstvo pre všetkých bez rozdielu. Národný inštitút vzdelávania a mládeže predstaví Katalóg opatrení zariadeniam poradenstva a prevencie, na jeseň čaká séria infoseminárov aj školy

O zavádzaní podporných opatrení do škôl a školských zariadení hovorí aktuálne novela školského zákona z mája 2023. Táto významná reforma bude spojená aj viacerými odbornými aktivitami, ktoré ju pomôžu dostať do praxe.

Národný inštitút vzdelávania mládeže (NIVaM) aktuálne pripravuje sériu pracovných stretnutí so zariadeniami poradenstva a prevencie. Od 18. septembra budú krajské pracoviská NIVaM organizovať v regiónoch infosemináre pre školy a školské zariadenia. Účastníkom a účastníčkam stretnutí NIVaM predstaví jednotlivé opatrenia, spôsob ako o ne požiadať a tiež odporúčania pre prax.

„V druhej polovici augusta sa chystáme do ôsmich krajov a našim cieľom budú práve zariadenia poradenstva a prevencie na Slovensku. Ich zástupcov chceme zoznámiť s pripravovaným Katalógom podporných opatrení a ďalšími pripravovanými aktivitami. Vytvárame tak aj priestor pre spoločnú diskusiu. Tieto zariadenia budú súčasťou inkluzívnej praxe v školstve a my im chceme byť pri napĺňaní tejto úlohy silným odborným partnerom,“ uvádza Ivana Drangová, vedúca oddelenia pre inklúziu a špeciálnu pedagogiku, rané a predškolské vzdelávanie, Odboru podpory formálneho vzdelávania, NIVaM.

Ako Drangová doplnila, od 18. septembra sa potom odborníci z NIVaM vyberú do 79 okresov Slovenska a podobnú diskusiu absolvujú so školami a školskými zariadeniami. Bližšie informácie o konaní seminárov bude NIVaM komunikovať manažmentu škôl prostredníctvom krajských pracovísk.

Katalóg podporných opatrení predstavuje unikátny model podpory vo výchove a vzdelávaní. Je systémovým zabezpečením pomoci pre všetky deti, žiakov a žiačky bez rozdielu a s akýmikoľvek prekážkami v prístupe ku výchove a vzdelávaniu. „Vďaka tomuto komplexnému systému opatrení sa zlepší pripravenosť všetkých aktérov vo vzdelávaní na prácu s deťmi, žiakmi a žiačkami s rôznymi potrebami. Učitelia a ďalší pracovníci vo výchove a vzdelávaní budú pripravení prispievať k lepšej psychickej pohode detí. Po celoplošnej implementácii v roku 2026 už rodičia nebudú musieť pre svoje dieťa hľadať a trápiť sa s výberom školy, ktorá by bola ochotná ho prijať. Vďaka opatreniam, ktoré prináša Katalóg, budú mať príležitosti na podporu rozmanitých potrieb v každej škole.“

Okrem priamej podpory cez poskytovanie konkrétnych opatrení, cieľom reformy je v školách a školských zariadeniach zabezpečiť aj personálne, priestorové, materiálno-technické či finančné podmienky pre túto podporu. Samozrejmosťou bude podpora pedagogických a odborných zamestnancov pri zavádzaní opatrení do praxe.     

NIVaM tak v rámci týchto systémových zmien rieši aj ďalšie sprievodné materiály a rôzne iné metodické aktivity pre pedagogických a odborných zamestnancov v školstve. Všetky sú súčasťou reformy realizovanej na základe Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania.  

 

Harmonogram informačných seminárov NIVaM pre zariadenia poradenstva a prevencie: 

Banská Bystrica  17.8.2023

Bratislava 21.8.2023

Prešov 23.8.2023

Košice  24.8.2023

Žilina 25.8.2023

Trenčín  28.8.2023

Trnava 30.8.2023

Nitra 31.8.2023

Zdielať tento článok