Infosemináre NIVaM o podporných opatreniach navštívilo za šesť týždňov takmer 5000 zástupcov škôl a školských zariadení. Chcú spoločne priniesť podporu pre všetky deti a žiakov

Počas šiestich týždňov sme v regiónoch „rozbehli“ živú diskusiu o Katalógu podporných opatrení. Takmer 5 000 účastníkom, ktorí zastupovali školy a školské zariadenia, sme v priebehu šiestich týždňov predstavili základné teoretické informácie. Na osobných stretnutiach v okresných mestách sme zodpovedali aj konkrétne otázky z praxe.

Spoločný záujem

Ako uviedla Dagmar Koštrnová, riaditeľka KP NIVaM v Trenčíne: „Informačné semináre boli predovšetkým priestorom pre kvalitnú a aktívnu vzájomnú diskusiu s tými, ktorí budú realizovať podporné opatrenia v praxi. Cieľom bolo prezentovať čo najviac relevantných informácií ku Katalógu podporných opatrení. Predstaviť aj modelové situácie súvisiace s poskytovaním podporných opatrení.“ Koštrnová ďalej doplnila, že zo spätnej väzby účastníkov je zrejmé, že poskytnutú základnú orientáciu v problematike jednoznačne ocenili, no zároveň je tu záujem aj o ďalšie vzdelávanie.

Opäť sa potvrdilo, že tvoríme veľký obsah kratučkého slovíčka MY –  komunitu, ktorá od materských škôl, základných                    a stredných škôl, poradní, základných umeleckých škôl má záujem spoločne vytvárať bezpečný, podporný priestor pre všetky naše deti a žiakov,“ uviedla k informačným seminárom Mária Pappová, riaditeľka KP NIVaM v Nitre.

Významná „pomocná ruka

Diskusia o podporných opatreniach v regiónoch bola odbornou verejnosťou vnímaná ako dôležitá podpora. Táto forma komunikácie smerom k zainteresovaným otvorila priestor k riešeniu rôznych situácií, s ktorými sa vo svojej praxi stretávajú či potenciálne môžu stretnúť.    

Denisa Verešová Dakošová za Krajské pracovisko NIVaM v Košiciach napríklad spomenula, že zástupcovia škôl a školských zariadení ocenili na podujatiach účasť odborných zamestnancov centier poradenstva a prevencie. „Účastníci zo škôl tak mali možnosť oboznámiť sa s nejasnosťami aj zo strany poradní. Získali informácie, týkajúce sa zapracovania odporúčaní                    do výchovno-vzdelávacieho procesu v správach z vyšetrení v súvislosti s Katalógom podporných opatrení.“ 

Jej slová doplnila aj Monika Gregušová z Krajského pracoviska NIVaM v Žiline. Zdôraznila, že tieto podujatia potvrdili dôležitosť adresnej podpory v procese implementácie podporných opatrení a odbornú pomoc pri riešení konkrétnych situácií, ktoré z tohto procesu vzídu. 

Inklúzia hovorí o všetkých a týka sa všetkých

Katalóg podporných opatrení reaguje na rôznorodé potreby detí a žiakov. Ako spomenula Dagmar Koštrnová z KP NIVaM v Trenčíne: „Všetky odlišnosti a inakosti by nás mali nielen spájať, ale zároveň nám vytvárať aj možnosť učiť sa navzájom jeden od druhého, učiť sa základným princípom – tolerancii, rešpektu a úcte.“  Podľa jej slov, zmyslom inkluzívneho vzdelávania nie je odstrániť rozdiely medzi deťmi alebo žiakmi, ale umožniť, aby deti a žiaci s rozličnými schopnosťami tvorili spoločnú vzdelávajúcu sa skupinu, v rámci ktorej sa budú rešpektovať práva všetkých zúčastnených detí a žiakov a bude sa akceptovať individualita každého jedného z nich.

Mária Pappová, riaditeľka Krajského pracoviska NIVaM v Nitre, ju doplnila slovami: „Zmena kultúry prístupu k podpore dieťaťu, žiakovi v škole a školskom zariadení sa týka všetkých nás dospelých, ktorí sprevádzame deti a žiakov do našej spoločnej budúcnosti tak, aby mohli s nami zažiť svoj pocit úspechu už dnes.“

Reforma, vďaka ktorej prekračujeme hranice komfortnej zóny pre podporu všetkých detí a žiakov

„Začiatok školského roka býva vždy náročný. Tento rok to navyše umocnili veľké zmeny, medzi ktoré patrí aj nový systém podpory všetkým deťom a žiakom. Ten predstavuje 21 konkrétnych podporných opatrení. V Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže si uvedomujeme, že práve v takomto období školy potrebujú našu odbornú podporu a usmernenie. 

Z tohto dôvodu sme uskutočnili informačné semináre pre školy a školské zariadenia. Naprieč celým Slovenskom sme sa                v 79 okresoch stretli s takmer 5 000 účastníkmi – zástupcami škôl, školských zariadení, pedagogickými a odbornými zamestnancami či odborníkmi z centier poradenstva a prevencie.

Infoseminármi v regiónoch sme odštartovali intenzívnu spoluprácu so školami a školskými zariadeniami v procese implementácie podporných opatrení.

NIVaM zaradil od októbra 2023 do svojej ponuky nové programy inovačného vzdelávania. Od novembra pripravujeme k téme systému podporných opatrení aj  odborné podujatia. V pláne sú tiež ďalšie epizódy tematického podcastu Abeceda školskej pohody, webináre a podpora učiteľom a školským podporným tímom priamo v školách. O všetkých pripravovaných aktivitách budeme informovať na našej webovej stránke nivam.sk a sociálnych sieťach.

Reforma nás učí prekročiť hranicu komfortnej zóny. Naša spätná väzba z informačných seminárov nás však uistila,                          že zainteresovaní zmeny uvítali a chcú spoločne priniesť podporu pre všetky deti a žiakov do našich škôl a školských zariadení,“ zhrnula na margo informačných seminárov Ivana Drangovávedúca oddelenia pre inklúziu a špeciálnu pedagogiku, rané        a predškolské vzdelávanie NIVaM.

Zdielať tento článok