Východiská pre nový model podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní

V rámci činnosti Národného inšitútu vzdelávania a mládeže sme pripravili analytickú štúdiu, ktorá detailne popisuje a porovnáva modely podpory vo vzdelávaní v piatich európskych krajinách.

Štúdia vznikla v rámci plnenia záväzkov Plánu obnovy a odolnosti s cieľom poskytnúť odborný rámec na zmenu definície špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a k tvorbe modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní.

Ide o analýzu vzdelávacích systémov krajín, ktoré v ostatných rokoch prešli výraznejšími zmenami s cieľom skvalitniť inklúziu vo vzdelávaní alebo sa dlhodobo vo výraznej miere približujú inkluzívnym princípom – Česká republika, Fínsko, Írsko, Nemecko a Portugalsko. V analýze sme sa zamerali na to, ktoré deti a žiaci majú v týchto systémoch nárok na podporu, respektíve na podporné opatrenia ako aj na typy týchto opatrení.

Z analýzy okrem iného vyplynulo, že pri nastavovaní zmien na Slovensku by sme sa mali usilovať najmä o

  • rozšírenie okruhu detí a mladých, ktorým sa priznáva nárok na podporu a tiež
  • rozšírenie a jasnejšie zadefinovanie nástrojov na zabezpečenie podpory.

Podľa rozsahu potrieb detí a mladých je vhodné zadefinovať podporu vo vzdelávaní tak, aby pokrývala opatrenia realizované v rámci bežných vyučovacích hodín, ale aj nad rámec vyučovania (napr. doučovanie či špeciálno-pedagogické intervencie) a tiež opatrenia v oblastiach, ktoré priamo nesúvisia s procesom učenia (napr. sociálna podpora, utváranie bezpečného prostredia v školách a ďalšie).

Materiál bol predložený širšiemu okruhu expertov a expertiek v oblasti vzdelávacej politiky aj praxe, ktorí boli súčasťou pracovných a poradných skupín pre tvorbu Katalógu podporných opatrení. Predkladaná verzia tak zohľadňuje pripomienky, za ktoré všetkým spolupracujúcim ďakujeme.

Štúdia bola podkladom pre prípravu návrhu novely školského zákona s cieľom redefinovať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a zaviesť podporné opatrenia vo výchove a vzdelávaní v legislatíve a praxi.

Analytickú štúdiu nájdete tu: Východiská pre nový model podporných opatrení vo výchove  a vzdelávaní

Zdielať tento článok