Nové reakcie aj opakujúce sa otázniky. V regiónoch sa stále diskutuje o Katalógu podporných opatrení

Intenzívna komunikácia o Katalógu podporných opatrení v regiónoch prináša nové spätné väzby, no zároveň potvrdzuje doteraz rezonujúce otázky. Krajské pracoviská NIVaM poskytli ďalšie reakcie z realizovaných informačných seminárov pre zástupcov škôl a školských zariadení.

Už od polovice septembra je NIVaM v jednotlivých okresoch Slovenska a prostredníctvom svojich krajských pracovísk organizuje informačné semináre ku Katalógu podporných opatrení. Odovzdávame základné informácie o problematike, hovoríme o praktickej stránke ich zavádzania, no najmä vytvárame priestor pre spoločnú diskusiu o rôznych otáznikoch.

Stále aktuálnymi zostávajú tie o financovaní podporných opatrení. Rezonujú však aj prípady z praxe a hľadanie ich riešení. Ako uviedol István Szőköl, riaditeľ Pracoviska NIVaM v Komárne: „V niektorých prípadoch upozornili účastníci aj na problémy spolupráce s rodičmi, najmä z marginalizovanej rómskej komunity či na rovnako problematické ospravedlňovanie absencií žiaka na päť dní a zneužívanie tejto možnosti.“

Ako doplnili z Komárna, zástupcovia škôl a školských zariadení mali aj ďalšie veľmi konkrétne otázky. „Zaujímalo ich napríklad či môže žiak opakovať ročník, ak nedostal podporné opatrenie alebo kto realizuje vyjadrenie, ak dieťa či žiak nedostal diagnózu v centre poradenstva a prevencie. Riešili sme i otázky evidencie žiadostí o podporné opatrenia či otázku či je potrebné viesť dokumentáciu aj v dvojjazyčne.“   

Krajské pracovisko NIVaM v Trnave tiež predstavilo koncept podporných opatrení, ich opodstatnenosť a potrebu inkluzívneho vzdelávania, proces zavádzania v praxi. Na základe reakcií z informačných seminárov vnímajú záujem vedúcich pedagogických zamestnancov, pedagogických zamestnancov, členov podporných tímov a ďalších zainteresovaných o problematiku. „Chcú aktívne spolupracovať s expertným tímom KP NIVaM v Trnave pri zavádzaní týchto opatrení do praxe,“ konkretizovala Andrea Lehenová.

Otázky na proces poskytovania podporných opatrení, ale aj ich financovanie odzneli aj na informačných seminároch organizovaných KP NIVaM v Košiciach. „Informačných seminárov sa  zúčastnili aj zástupcovia poradenských zariadení, ktorí vyslovili požiadavku na dohodu o jednotných postupoch so školami a školskými zariadeniami za účelom pružného zavádzania zmien v rámci Katalógu podporných opatrení,“ uviedla Denisa Verešová Dakošová z KP NIVaM v Košiciach.

Katalóg podporných opatrení reaguje na rôznorodé potreby detí a žiakov. Ako spomenula Dagmar Koštrnová z KP NIVaM v Trenčíne: „Všetky odlišnosti, inakosti by nás mali nielen spájať, ale zároveň nám vytvárať aj možnosť učiť sa navzájom jeden od druhého, učiť sa základným princípom – tolerancii, rešpektu a úcte.“  Podľa jej slov zmyslom inkluzívneho vzdelávania nie je odstrániť rozdiely medzi deťmi alebo žiakmi, ale umožniť, aby deti a žiaci s rozličnými schopnosťami tvorili spoločnú vzdelávajúcu sa skupinu, v rámci ktorej sa budú rešpektovať práva všetkých zúčastnených detí a žiakov a bude sa akceptovať individualita každého jedného z nich.

Zdielať tento článok