Program inovačného vzdelávania NIVaM: Osvojovanie si slovenského jazyka ako druhého alebo cudzieho jazyka v základnej a strednej škole

Súčasťou nového systému podpory detí a žiakov vo výchove a vzdelávaní je aj podporné opatrenie týkajúce sa osvojovania si vyučovacieho (slovenského) jazyka u detí a žiakov s odlišným materinským jazykom.  

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) pripravil pre odbornú a pedagogickú verejnosť adresnú pomoc k téme zavádzania podporných opatrení do škôl a školských zariadení. Poskytuje ju napríklad vo forme konkrétnych programov inovačného vzdelávania.

Aktuálne môžu pedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení, ale aj celé školské kolektívy využiť i tematický program inovačného vzdelávania s názvom Osvojovanie si slovenského jazyka ako druhého alebo cudzieho jazyka v základnej a strednej škole.

„Účastníkov oboznámime s konkrétnymi postupmi pre realizáciu daného podporného opatrenia. Venovať sa budeme aplikácii metód a  foriem výučby slovenského jazyka v procese výchovy a vzdelávania žiakov s odlišným materinským jazykom. Priblížime tiež možnosti diagnostikovania jazykovej úrovne žiaka prostredníctvom vstupného testu na určenie úrovne ovládania slovenského jazyka,“ konkretizuje PhDr. Janka Píšová, PhD. z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, ktorá je odbornou garantkou podujatia.

NIVaM pripravil celkom 6 programov inovačného vzdelávania k novému systému podporných opatrení. Všetky programy inovačného vzdelávania sú v rozsahu 50 hodín. Z toho vzdelávanie tvorí 30 hodín a dištančné úlohy 20 hodín.

Kompletný prehľad tejto bezplatnej certifikovanej ponuky programov inovačného vzdelávania je dostupný na https://mpc-edu.sk/sk/edu/program/plan-obnovy-k6

„Vďaka vzdelávaniu som si uvedomila rôznorodosť pohľadov na otázku inklúzie a potrebu prepájať a rešpektovať všetky názory, pretože tie sú v konečnom dôsledku, pri vzájomnom doplnení, základom pre funkčnú inklúziu v našom školstve,“ uvádza k spätnej väzbe na inovačné vzdelávania jedna z účastníčok. Význam pre prax oceňuje ďalšia z účastníčok:  „Vzdelávanie mi pomohlo utriediť a pomenovať to, čo si uvedomujem, čo vnímam vo svojej práci so žiakmi a ukázalo mi, ako s tým ďalej prakticky pracovať.“

Bližšie informácie o konkrétnom programe inovačného vzdelávania Osvojovanie si slovenského jazyka ako druhého alebo cudzieho jazyka v základnej a strednej škole vrátane možnosti prihlásiť sa na vzdelávanie sú dostupné na https://mpc-edu.sk/sk/edu/program/1049

Osvojovanie si slovenského jazyka ako druhého alebo cudzieho jazyka v základnej a strednej škole

Katalóg podporných opatrení

Zdielať tento článok