Knižnica

Slovenská pedagogická knižnica je oddelením Národného inštitútu vzdelávania a mládeže ako špeciálna knižnica, so zameraním na oblasť výchovy, vzdelávania, školstva a príbuzných vedných odborov. Svojou činnosťou zabezpečuje slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, napomáha uspokojovanie kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb, podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj. SPK je zároveň metodickým centrom pre školské a akademické knižnice, ktorým poskytuje poradenstvo a vzdelávanie.

  • je koordinačným, výskumným, metodickým, vzdelávacím a poradenským pracoviskom knižničného systému školstva
  • zhromažďuje, odborne spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné vedecké a odborné knižničné dokumenty
  • poskytuje komplexné knižnično- informačné služby podporujúce rozvoj vedy, kultúry a vzdelávania
  • plní funkciu depozitnej a konzervačnej knižnice
  • koordinuje tvorbu bibliografie, utvára a sprístupňuje databázu v oblasti svojej špecializácie