DOKUMENTY A FAQ

DOKUMENTY KNIŽNICE


FAQ – ČASTO SPÝTANÉ OTÁZKY

Ak sa odpoveď na Váš dotaz nenachádza v tejto sekcii, môžete:

  • telefonicky kontaktovať konzultantov: 02/68 20 86 15
  • využiť službu

 

Za akých podmienok sa môžem stať používateľom knižnice NIVaM?
Používateľom našej knižnice sa môžete stať, ak ste dovŕšili 18 rokov veku a ste občanom Slovenskej republiky. Ak ste cudzím štátnym príslušníkom, môžete sa tiež stať naším používateľom. Ak nemáte trvalý pobyt v Slovenskej republike, musíte nám pri absenčných výpožičkách poskytnúť kauciu vo výške ceny požičiavaného dokumentu. Ak máte od 15 do 18 rokov, tiež sa môžete stať používateľom našej knižnice, ale vyžadujeme písomný súhlas Vašich zákonných zástupcov – viď Prihláška za používateľa knižnice do 18 rokov.

Ako dlho trvá platnosť môjho preukazu?
Platnosť preukazu používateľa našej knižnice je vždy jeden rok od jeho vydania. Po uplynutí tejto doby si jeho platnosť obnovíte za poplatok stanovený v našom Cenníku služieb a sankčných poplatkov.

Máte vo fonde len pedagogickú literatúru?
Knižný fond tvoria dokumenty z oblasti pedagogiky a príbuzných spoločenskovedných odborov, najmä psychológie, jazykovedy, filozofie a histórie. Fond periodík tvoria všetky slovenské, ale aj mnohé zahraničné odborné časopisy. V menšej miere sú súčasťou fondu aj dokumenty, ktoré nesúvisia so špecializáciou knižnice, ale môžu významne ovplyvniť záujem používateľov o jej služby – viď online katalógy knižnice. Pre štúdium dejín školstva a pedagogiky na Slovensku je významný aj historický fond tlačí a rukopisov zo 16.- 19. storočia, ktorého časť je digitalizovaná a dostupná v našej Digitálnej knižnici. Sú to väčšinou učebnice, lexikóny, slovníky z oblasti filozofie, náboženstva, lekárstva, dejepisu, prírodných vied, jazykovedy, výročné školské správy z 19. a z prvej polovice 20. storočia.

Koľko kníh môžem mať súčasne požičaných z vašej knižnice?
Naraz môžete mať požičaných absenčne (mimo budovy knižnice) päť kníh.

Môžem si knihu, ktorú má momentálne vypožičanú iný používateľ, zarezervovať?
Rezervácia knihy uskutočníte odoslaním žiadanky na vypožičaný exemplár. O jej vrátení Vás okamžite informujeme, buď telefonicky (len na pevnú linku, nie na mobilný telefón), alebo e-mailom. Knihu vám odložíme na 10 kalendárnych dní.

Čo je to signatúra knihy a kde ju nájdem?
Signatúra je súbor symbolov (písmen, číslic), ktoré označujú umiestnenie knihy v našej zbierke. Každý jednotlivý kus knihy má svoju signatúru, podľa ktorej Vám ju na základe vašej žiadanky nájdeme. Signatúra je uvedená na zadnej strane obalu knihy. V online katalógu na stránke https://nivam.tritius.sk/ ju nájdete pri kombinovanom vyhľadávaní pod položkou signatúra. V našej knižnici ju nájdete na katalogizačnom lístku v pravom hornom rohu.

Čo je to výpožičný lístok?
Výpožičný lístok je tlačivo, ktoré slúži ako dôkaz, že máte knihu vypožičanú. Podpisujete ho, keď vám knihu vydávame. Keď knihu vrátite, výpožičný lístok Vám odovzdáme ako dôkaz o vrátení knihy.

Ako dlho môžem mať knihy z vašej knižnice požičané?
Výpožičná lehota kníh je 30 dní.

Ak knihu ešte potrebujem, predĺži mi vaša knižnica výpožičnú lehotu?
Predĺženie výpožičnej lehoty o ďalších 30 dní je možné, ak si ju medzitým nezarezervoval iný používateľ. Predĺženie si môžete vykonať sám po prihlásení sa do svojho konta na https://nivam.tritius.sk/ , ale tiež oň požiadať telefonicky alebo e-mailom. Na našej webovej stránke nájdete potrebné kontakty. Podrobnejšie informácie o ďalších možnostiach predĺženia výpožičnej lehoty nájdete v našom Knižničnom a výpožičnom poriadku.

Čo sa stane, ak knihu nevrátim v stanovenej výpožičnej lehote?
Za nedodržanie výpožičnej lehoty zaplatíte sankčný poplatok od 1,00 € vyššie podľa nášho Cenníka služieb a sankčných poplatkov, ktorý je k nahliadnutiu aj pri výpožičnom pulte v knižnici. Pri prekročení výpožičnej lehoty o viac ako štyri mesiace je výška sankčného poplatku 4,00 €.

Upozorní ma knižnica, že som prekročil(a) výpožičnú lehotu?
Písomne Vás upozorníme až v prípade prekročenia výpožičnej lehoty o štyri mesiace, a to upomienkou zaslanovu na Váš e-mail. Preto vo vlastnom záujme sledujte, ako dlho máte knihy požičané.

Čo mám urobiť, ak požičanú knihu stratím?
Ak sa Vám kniha stratila, môžete nám ju nahradiť rovnakým dokumentom, alebo jeho viazanou kópiou, prípadne iným dokumentom, ktorý Vám určí knižnica. Finančná náhrada je tiež možná, v tomto prípade zaplatíte cenu pôvodného dokumentu a manipulačný poplatok vo výške 4,00 €.

Niektoré knihy mi knižnica nepožičia na domáce štúdium. Prečo? Ktorých kníh sa to týka?
Pri niektorých dokumentoch je knižnica nútená obmedzovať ich absenčné požičiavanie, najmä z dôvodov možného poškodenia alebo straty. Podrobnosti uvádza Knižničný a výpožičný poriadok. Signatúry kníh určených len na prezenčné štúdium obsahujú aspoň jedno z písmen A, B, E, P, Š , U. Periodiká sa taktiež požičiavajú len prezenčne.

Môžem odoslať žiadanku na knihu cez internet alebo elektronickou poštou?
On-line odosielanie žiadaniek je možné cez portál https://nivam.tritius.sk/, po prihlásení sa do výpožičného systému knižnice. Bez prihlásenia sa je možné vyhľadávanie v katalógu, nie však odosielanie žiadaniek.

Ako sa prihlásim do výpožičného systému knižnice?
Na prihlásenie sa do výpožičného systému potrebujete číslo čitateľa a heslo, ktoré vám boli pridelené pri registrácii a vydaní preukazu. Heslo si môžete kedykoľvek po prvom prihlásení zmeniť. Ak vám prihlásenie z akéhokoľvek dôvodu nefunguje, kontaktujte pracovníkov výpožičného oddelenia OKIS.

Zabudol som, koľko kníh a dokedy som si ich vypožičal. Ako to zistím?
Prihlásite sa do systému na stránke https://nivam.tritius.sk/ a v pravej časti obrazovky nájdete potrebné údaje pod svojím kontom. Informácie Vám však môžeme podať aj e-mailom alebo telefonicky.

Ako sa dostanem s MHD z centra Bratislavy do vašej knižnice?
Zo Zochovej ulice: autobus č. 83, 84 zastávka Hálova
Zo Zochovej ulice: autobus č. 93, 94 zastávka Stn. Petržalka
Zo Slávičieho údolia: autobus č. 92 zastávka Hálova
Z AS Mlynské Nivy: autobus č. 88 zastávka Hálova


Zásady ochrany osobných údajov 

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Žiadosť o poskytnutie informácií