NP DiTEdu

Národný projekt Podpora digitálnej transformácie vzdelávania

Dňa 07. 09. 2023 bol na treťom zasadnutí Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 4 politiky súdržnosti EÚ schválený projektový zámer národného projektu s názvom Digitálna transformácia vzdelávania a školy (DiTEdu).

Národný inštitút vzdelávania a mládeže bude projekt realizovať spolu s partermi z akademického prostredia: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzita Komenského v Bratislave. Hlavnou aktivitou pripravovaného projektu je Podpora digitálnej transformácie vzdelávania, člení sa na nasledovné podaktivity a okruhy:

  1. Vzdelávanie a permanentná metodická podpora školských digitálnych koordinátorov.
  2. Adaptácia rámca EÚ DigCompEdu do pregraduálneho vzdelávania a  vzdelávania v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov MŠ, ZŠ a SŠ.
  3. Tvorba  a využívanie metodických materiálov pre podporu digitálnej transformácie vzdelávania.
  4. Vytvorenie komunity spolupráce s ďalšími organizáciami a útvarmi rezortu školstva, akademickou obcou, základnými a strednými školami, orgánmi verejnej správy a samosprávy, inými subjektmi a občianskou verejnosťou v oblasti využitia a výmeny skúseností odborníkov z praxe v oblasti digitálnej transformácie vzdelávania.
  5. Tvorba analýz, expertíz, štandardov, odporúčaní, kritérií a mechanizmov pre implementáciu opatrení v oblasti digitálnej transformácie vzdelávania.
  6. Realizácia a podpora edukačného výskumu v oblasti digitálnej transformácie vzdelávania.
  7. Príprava, realizácia a certifikácia kvality vzdelávacích obsahov, pedagogických postupov a škôl digitálnej excelencie.
  8. Experimentálne overenie nového študijného odboru Gymnázium so zameraním na informatiku.
  9. Popularizačné aktivity a podpora spoločenského povedomia o potrebách digitálnej transformácie vzdelávania.

Cieľom zámeru národného projektu „Digitálna transformácia vzdelávania a školy (DiTEdu)“ je prostredníctvom NIVaM ako prijímateľa a jeho partnerov, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzitou Komenského v Bratislave a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na základe výskumu priamo na školách a relevantných dát vytvoriť trvalo udržateľný systém podpory digitálnej transformácie vzdelávania zriadením „Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania“. Na realizáciu týchto aktivít je v rámci zámeru národného projektu vyčlenených približne 20. mil. eur.

 

Kontakty:

   vedúca projektovej kancelárie  Ing. Veronika Císarová Hujsiová veronika.cisarova@nivam.sk
 finančný manažér  Ing. Ivana Vallová ivana.vallova@nivam.sk
 Gestor realizácie aktivity “Podpora DTV”   PaedDr. Monika Popluhárová monika.popluharova@nivam.sk