NP DiTEdu


Základné informácie:


Názov projektu: Národný projekt „ Digitálna transformácia vzdelávania a školy (DiTEdu)“    

ITMS kód projektu: DVR6

Číslo zmluvy: PSK/NP/2024/003

Operačný program: 401000 – SK – Program Slovensko

Priorita: 401402 – 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie

Špecifický cieľ: 401402045 – ESO4.5 Zvýšenie kvality, inkluzívnosti a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu práce okrem iného prostredníctvom potvrdzovania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa s cieľom podporiť nadobúdanie kľúčových kompetencií vrátane podnikateľských a digitálnych zručností, a tiež prostredníctvom podpory zavádzania systémov duálnej odbornej prípravy a učňovskej prípravy (ESF+) -menej rozvinuté

Doba realizácie projektu: september 2023 – august 2028

Celkové oprávnené výdavky projektu:  20 248 382,87 €

Partneri: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a Univerzita Komenského v Bratislave (UK), Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVaM SR)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF+) v rámci Programu Slovensko.


Ciele projektu:


Cieľom národného projektu je na základe výskumu priamo na školách a relevantných dát vytvorenie trvalo udržateľného systému podpory digitálnej transformácie vzdelávania. Uvedený cieľ sa bude napĺňať aj prostredníctvom podpory národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania s pracoviskami na UPJŠ v Košiciach a na UK v Bratislave so zapojením expertov z ďalších VŠ, MŠVVaŠ, NIVaM a praxe. Národné centrum nepredstavuje samostatnú inštitúciu, aleekosystém pre podporu digitálnej transformácie vzdelávania a škôl.

Pre naplnenie tohto cieľa bude realizovaná aktivita: „Podpora digitálnej transformácie vzdelávania“, rozdelená do deviatich podaktivít s celoslovenským pôsobením. Budú sa týkať formálneho a neformálneho vzdelávania školských digitálnych koordinátorov, riaditeľov, pedagogických a odborných zamestnancov MŠ, ZŠ, SŠ, študentov učiteľských programov na VŠ, aktualizácie a tvorby inovatívnych metodík, sieťovania škôl aj zamestnancov, certifikácie kvality digitálnych škôl, popularizácie. Kľúčový bude edukačný výskum, bude garantovať rast kvality poskytovanej podpory, zabezpečovať bezpečnosť digitálnej transformácie vzhľadom na jej riziká, komunikovať získané poznanie s medzinárodnou komunitou.


Podaktivity projektu:


Aktivita je rozdelená do 9 podaktivít:

  1. Vzdelávanie a permanentná metodická podpora školských digitálnych koordinátorov.
  2. Adaptácia rámca EÚ DigCompEdu do pregraduálneho vzdelávania a  vzdelávania v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov MŠ, ZŠ a SŠ.
  3. Tvorba  a využívanie metodických materiálov pre podporu digitálnej transformácie vzdelávania.
  4. Vytvorenie komunity spolupráce s ďalšími organizáciami a útvarmi rezortu školstva, akademickou obcou, základnými a strednými školami, orgánmi verejnej správy a samosprávy, inými subjektmi a občianskou verejnosťou v oblasti využitia a výmeny skúseností odborníkov z praxe v oblasti digitálnej transformácie vzdelávania.
  5. Tvorba analýz, expertíz, štandardov, odporúčaní, kritérií a mechanizmov pre implementáciu opatrení v oblasti digitálnej transformácie vzdelávania.
  6. Realizácia a podpora edukačného výskumu v oblasti digitálnej transformácie vzdelávania.
  7. Príprava, realizácia a certifikácia kvality vzdelávacích obsahov, pedagogických postupov a škôl digitálnej excelencie.
  8. Experimentálne overenie nového študijného odboru Gymnázium so zameraním na informatiku.
  9. Popularizačné aktivity a podpora spoločenského povedomia o potrebách digitálnej transformácie vzdelávania.

 


Výzva na zapojenie sa do overovania inovativnych metodik(NP DiTEdu)

Originálny prázdninový zážitok cez národný projekt. Žiaci a študenti majú pozvánku na denný STEM tábor


 

Dôležité odkazy:

  Odborné podujatia NP DiTEdu
   

Národný projekt Podpora digitálnej transformácie vzdelávania

Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania – NCDTV

Kontakty:

   vedúca projektovej kancelárie  Ing. Veronika Císarová Hujsiová veronika.cisarova@nivam.sk
 finančný manažér  Ing. Ivana Vallová ivana.vallova@nivam.sk
 Gestor realizácie aktivity “Podpora DTV”  Doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD. jarmila.maximova@nivam.sk