Dokumenty inštitúcie

Národný inštitút vzdelávania a mládeže Bratislava

Vznikol zlúčením Metodicko-pedagogického centra, Štátneho pedagogického ústavu,
IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania a
Slovenskej pedagogickej knižnice

Zriaďovacia listina
Štatúty
Kontrakty
Memorandum o spolupráci
Vízia organizácie
Documents in English Language
Organizačný poriadok
Kolektívna zmluva
Komunikačný plán
Faktúry
Objednávky
Knižničný a výpožičný poriadok

Vnútorné smernice
Prístupné len pre riadne prihlásených zamestnancov NIVAM
nájdete na tomto linku

Aktuálne dokumenty

Správa o činnosti NIVAM za oblasť profesijného rozvoja PZ a OZ za rok 2022

 

Ďalšie dokumenty Národného inštitútu vzdelávania a mládeže k oblasti profesijného rozvoja PZ a OZ a nadväzujú na dokumenty Metodicko-pedagogického centra, ktorého je NIVaM právnym nástupcom nájdete na tejto adrese.