Mládež

Práca s mládežou

Práca s mládežou je oblasť, ktorá najskôr existovala v praxi a až neskôr sa ukázala potreba popísať ju, definovať a nakoniec štandardizovať. Všeobecnú teóriu práce s mládežou je ťažko stanoviť, pretože potreby a problémy mladých ľudí, na ktoré sa práca s mládežou vzťahuje, sa líšia v závislosti od ich sociálneho a ekonomického prostredia. Nech je teória práce s mládežou akokoľvek komplikovaná, práca s mládežou má jeden konkrétny účel – podporovať mladých ľudí v ich osobnom, sociálnom a vzdelávacom rozvoji, vytvárať príležitostí pre ich aktívne zapojenie sa do diania v spoločnosti a v komunite, v ktorej žijú tak, aby mohli dosiahnuť svoj plný potenciál.

 

Čo je práca s mládežou?

V slovenskom kontexte1 sa práca s mládežou definuje ako činnosť výchovného charakteru, vzdelávacieho charakteru alebo charakteru spoluúčasti mládeže vykonávaná s mládežou a pre mládež s cieľom zabezpečiť jej osobný rozvoj, profesionálny rozvoj a sociálny rozvoj prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Dôležitým prvkom práce s mládežou je dobrovoľná účasť mladých ľudí na programoch a aktivitách.

Rozmanitosť práce s mládežou v celej Európe má významný spoločný základ – vytvárať a chrániť priestor pre samostatnosť a hlas mladých a budovať mosty pre mladých ľudí, aby ďalšie kroky v živote robili s dôverou vo svoje kompetencie.

 

Kto je to mládež?

Na Slovensku za mládež považujeme každú osobu ktorá dovŕšila vek najviac 30 rokov. Niekde sa stretávame aj s delením mladých ľudí na deti a mládež a to z dôvodu prispôsobenia ponúkaných aktivít a programov potrebám jednotlivých vekových skupín. Mládež tvorí na Slovensku desať percent obyvateľstva, čo predstavuje 555 000 chlapcov a dievčat.

 

Kto vykonáva prácu s mládežou?

Prácu s mládežou môžu vykonávať inštitúcie, organizácie, iniciatívy, či jednotlivci za splnenia podmienok stanovených Zákonom o podpore práce s mládežou. V práci s mládežou poznáme tieto skupiny:

 • mladý vedúci je mladý človek od 15 do 17 rokov, ktorý za podpory mládežníckeho vedúceho, alebo pracovníka s mládežou plánuje a organizuje aktivity pre mládež,
 • pracovník s mládežou pripravuje, organizuje a realizuje aktivity pre mládež a podporuje ich rozvoj. Je to človek, ktorý je v pracovno-právnom vzťahu, podniká alebo vykonáva dobrovoľnícku činnosť v oblasti práce s mládežou,
 • koordinátor práce s mládežou plánuje, usmerňuje a koordinuje prácu s mládežou vo vzťahu k pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku v oblasti práce s mládežou, pracuje s deťmi a mládežou a s organizáciami zameranými na deti a mládež,
 • lektor v oblasti práce s mládežou rozvíja prostredníctvom vzdelávacích aktivít kompetencie pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich, mladých vedúcich a ďalších osôb pôsobiacich v oblasti práce s mládežou potrebných pre ich kvalitnú prácu.

Kde sa práca s mládežou uskutočňuje?

Efektívna práca s mládežou môže mať rôzne formy a môže sa uskutočňovať v rôznych prostrediach. Najčastejšie sú:

 • kluby mládeže, mládežnícke centrá,
 • športové kluby, umelecké kluby,
 • co-workingové priestory, kaviarne
 • dobrovoľné mládežnícke organizácie,
 • informačné centrá pre mládež,
 • projekty súvisiace s prevenciou sociálno-patologických javov u mládeže,
 • projekty zamerané na prácu s mládežou so zdravotným znevýhodnením,
 • terénna práca s mládežou (streetwork),
 • kluby mládeže, mládežnícke centrá,
 • športové kluby, umelecké kluby,
 • co-workingové priestory, kaviarne
 • dobrovoľné mládežnícke organizácie,
 • informačné centrá pre mládež,
 • projekty súvisiace s prevenciou sociálno-patologických javov u mládeže,
 • projekty zamerané na prácu s mládežou so zdravotným znevýhodnením,
 • terénna práca s mládežou (streetwork),
 • digitálna práca s mládežou.

Benefity práce s mládežou

Pre mládež

 • práca s mládežou poskytuje priestor na vzdelávanie, ale aj na zábavu,
 • práca s mládežou poskytuje útočisko pre mládež, ktorá sa v domácom či školskom prostredí stretáva s problémami a prekážkami,
 • vďaka práci s mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania môžu mladí ľudia zvýšiť svoju uplatniteľnosť na trhu práce a to nadobudnutím kompetencií ako je napríklad interpersonálna kompetencia,

Pre komunity

 • práca s mládežou je o tom, že dospelí a mladí ľudia spolupracujú a spolu zohrávajú aktívnu úlohu v rozvoji svojej komunity,

Pre spoločnosť

 • práca s mládežou sa zaoberá skutočnými sociálnymi problémami, bojuje proti znevýhodneniu a diskriminácii, posilňuje demokraciu a predstavuje nevyčísliteľnú hodnotu za peniaze.

Financovanie práce s mládežou

Financovanie práce s mládežou je zadefinované v Zákone o podpore práce s mládežou. Podľa zákona sú zdrojmi financovania práce s mládežou:

 • dotácie zo štátneho rozpočtu (viac na minedu.sk a na iuventa.sk),
 • prostriedky z rozpočtov obcí,
 • prostriedky z rozpočtov vyšších územných celkov,
 • dary a príspevky od právnických osôb a fyzických osôb,
 • príjmy z reklám,
 • príjmy z podnikania,
 • prostriedky Európskej únie,
 • iné zdroje podľa osobitného predpisu.

1Zákon o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-282