Medzinárodné merania

NIVAM zabezpečuje realizáciu významných medzinárodných meraní výsledkov a kontextu vzdelávania podľa programov, do ktorých sa Slovenská republika zapája v súlade s ich pravidlami.

Oddelenie medzinárodných meraní (OMM) NIVAM, ktoré slúži ako Národné koordinačné centrum medzinárodných štúdií na Slovensku, v rámci týchto štúdií spolupracuje pri príprave a adaptácii hodnotiacich rámcov a nástrojov na meranie vzdelávacích výsledkov, pripravuje a organizuje zber dát v zúčastnených školách, spracováva dáta a vyhodnocuje výsledky, pripravuje správy a produkuje dáta pre aplikovaný výskum v oblasti vzdelávania a vzdelávaciu politiku.

V súčasnosti je NIVAM poverený realizáciou medzinárodných štúdií OECD (PISA, TALIS) a IEA (TIMSS, PIRLS, ICILS, ICCS) a PIAAC.

Viac informácií o jednotlivých štúdiách nájdete tu:

PISA

Programme for International Student Assessment/Program medzinárodného hodnotenia žiakov v čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti 15-ročných žiakov ZŠ a SŠ

TIMSS

Trends in International Mathematics and Science Study/ Trendy v medzinárodnej štúdii matematiky a prírodných vied  – zisťovanie vedomostí a zručností z matematiky a prírodných vied žiakov 4. ročníka ZŠ

PIRLS

Progress in International Reading Literacy Study – monitorovanie úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl

TALIS

Teaching and Learning International Survey/Medzinárodná štúdia o vyučovaní a vzdelávaní – monitorovanie pracovného prostredia a podmienok učiteľov a riaditeľov škôl, vplyvu vzdelávacej politiky na prácu učiteľov a vyučovanie

ICCS

International Civic and Citizenship Education study/Občianske vzdelávanie a výchova – zisťovanie vedomostí a postojov žiakov 8. ročníka ZŠ a 3. ročníka 8-ročných gymnázií

ICILS

The International Computer and Information Literacy Study/ Medzinárodná štúdia počítačovej a informačnej gramotnosti – zisťovanie úrovne vzdelávania žiakov 8. ročníka školskej dochádzky v oblasti počítačovej a informačnej gramotnosti

PIAAC

Programme for the International Assessment of Adult Competencies/Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje