Publikácie

Publikácie odporúčané na samoštúdium

Príbeh učiacej sa školy – PDF

Cieľom tejto publikácie je predstaviť koncept učiacej sa školy, ktorý bude presahovať len strohé teoretické vymedzenie či parciálne empirické zistenia, ale naopak, bude stáť na živom príklade, overenom v praxi, popisovanom dlhodobo a komplexne.

Stav implementácie rámcových učebných plánov v školách s vyučovacím jazykom maďarským  – PDF

Oddelenie vzdelávania národnostných menšín NIVaM vypracovalo Správu o stave implementácie rámcových učebných plánov (RUP) v školách s vyučovacím jazykom maďarským na základe vlastného výskumu, ktorý sa uskutočnil v rokoch 2015-2019.

Duševné vlastníctvo vo vzdelávaní. Súbor lekcií podnikania – PDF

Publikácia je určená ako podporný materiál pre učiteľov pôsobiacich vo vyššom strednom vzdelávaní s cieľom podporiť u žiakov podnikateľského ducha praktickými aktivitami na rozvoj zručností a postojov potrebných v 21. storočí. Podnikanie je zručnosťou, ktorú možno naučiť mladých Európanov, aby mohli premeniť svoje nápady na činy, a zároveň sa naučiť, ako chrániť výsledky svojej tvorivosti, inovatívnosti a podnikania.

Základy komunikácie s deťmi a žiakmi s poruchami sluchu – PDF

Učebný zdroj obsahuje základné pojmy a charakteristiky týkajúce sa detí a žiakov so sluchovým postihnutím, možnosti ich vzdelávania, ako aj problémy pri ich vzdelávaní. Prináša aj poznatky a názory nepočujúceho pedagóga na doterajší spôsob vzdelávania detí a žiakov so sluchovým postihnutím, na možnosti ich rozvoja. Praktickú časť tvorí súbor hier pre deti a žiakov z intaktnej populácie, v ktorých si môžu vyskúšať, aké náročné je dorozumievať sa a vyjadrovať sa bez používania verbálnej komunikácie.

Vizualizácia ako súčasť edukácie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – PDF

Pri práci s deťmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) je veľmi dôležité si pamätať, že každý človek potrebuje vo svojom živote dodržiavať určitý systém a mať určitú mieru predvídateľnosti. Nájsť systém učenia sa jednotlivých  žiakov je náročnou úlohou učiteľa. Práve žiaci so ŠVVP majú problémy s výberom vhodnej metódy a spôsobov učenia sa. Jednou z možností, ako si dieťa so ŠVVP dokáže zaznamenať informácie a následne ich pretransformovať do využiteľných súvislostí, je grafická podpora a vizualizácia.

Úvod do podnikateľského vzdelávania – PDF

Implementácia podnikania do vzdelávacieho systému smeruje k podpore podnikania ako dôležitej súčasti ekonomiky štátu. To, že sa aj mladšia generácia učí základné princípy podnikania vrátane kultúry a etiky podnikania, hrá dôležitú úlohu vo vzdelávaní a vytvára predpoklady na zvyšovanie zamestnanosti, rozvoj podnikateľského sektora a posilňovanie hospodárskeho potenciálu a konkurencieschopnosti ekonomiky v globalizovanom svete. Možnosti konkurencieschopnosti Slovenska v európskom a globálnom meradle v budúcnosti naznačuje aj štátna koncepcia Priemysel 4.0, z ktorej jasne vyplýva potreba intrapersonálnych a interpersonálnych kompetencií žiakov s dôrazom na  podporu experimentovania, tvorivosti a podnikavosti. Súvisí s príchodom tzv. štvrtej priemyselnej revolúcie, ktorá po období manufaktúr, pásovej výroby a automatizácie prináša do priemyslu kybernetické inteligentné systémy (digitalizáciu, robotizáciu, internetovú ekonomiku…) a s ňou aj nové príležitosti a riziká pre podnikateľov a zamestnancov.

Špecifiká edukácie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia – PDF

Cieľom učebného zdroja k vzdelávaciemu programu Špecifiká edukácie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia je pomôcť aktualizovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti stratégií a metód rozvíjania vedomostí, spôsobilostí a zručností žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Publikácia pozostáva z dvoch základných kapitol. Prvá je venovaná edukácii žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia a druhá je zameraná na vybrané stratégie výchovy a vyučovania na základe neurodidaktiky a na metodické postupy vytvárania základných spôsobilostí a zručností.

Rozvoj matematickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní – PDF

Metodická príručka je určená učiteľom na vzdelávacom stupni ISCED 1. Oboznamuje učiteľov s medzinárodnými meraniami PISA a TIMSS, pričom primárne zameriava pozornosť na testovanie matematických úloh a tvorbu testových úloh z matematickej gramotnosti. Nosnú časť metodického materiálu tvoria návrhy úloh z matematickej gramotnosti pre žiakov 1. stupňa základnej školy.

Rozvoj čitateľskej gramotnosti prácou s textami zameranými na osobnostný rozvoj a etické aspekty – PDF

Učebný zdroj mapuje nielen teoretické poznatky, ale prináša aj množstvo praktických námetov, ktoré sú určené účastníkom vzdelávania, ale aj ostatným pedagógom, ktorí si chcú aktualizovať a rozšíriť kompetencie zamerané na čitateľskú gramotnosť. Obsahovo sa zameriava na ukážky metodických postup pri práci s textom – výber textov a ich didaktické využitie v školskej praxi.

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov v školách s vyučujúcim jazykom maďarským – PDF

Cieľom učebného zdroja vytvoreného k akreditovanému programu je rozšíriť kompetencie učiteľov primárneho vzdelávania potrebné na rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov na prvom stupni základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Ide o aktuálnu tému  súčasného moderného vzdelávania, kde je dôležité nielen zvládnutie samotnej techniky čítania, ale aj spracovanie informácií a ich praktické využitie v praxi.

Portfólio – Nástroj rozvíjania identity dieťaťa V materskej škole – PDF

Práca s portfóliom je považovaná za stratégiu na podporu seba samého, ktorá slúži na jednej strane k humanizácii a optimalizácii procesov učenia sa, na druhej strane vzbudzuje rôzne otázky týkajúce sa nadmernej kontroly osobnosti. V publikácii sú ukázané rôzne náhľady na prácu s portfóliom a možnosti jeho využitia v materskej škole na podporu rozvoja identity dieťaťa.

Portfólio ako prostriedok profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca – PDF

Predložený učebný text je určený ako doplňujúci materiál k zrealizovaným seminárom, ktoré boli uskutočňované Metodicko-pedagogickým centrom v období november – december 2019. Tento text vznikol ako výstup vzdelávania, ktoré bolo zamerané na tvorbu portfólia ako prostriedku sebahodnotenia a rozvoja učiteľa, preto je jeho obsah prioritne orientovaný na tvorbu portfólia, ktoré má slúžiť ako prostriedok profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca.

Nahí v sieti – digitálna gramotnosť na ZŠ a SŠ – PDF

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Rozvoj digitálnej gramotnosti na základných školách a stredných školách.
Hlavným cieľom učebného zdroja je prezentovať účastníkom vzdelávania tému demokracie na internete a rozvíjať digitálne a mediálne kompetencie pedagogických zamestnancov.

Moderný marketing pre SŠ – námety na prípadové štúdie – PDF

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Moderný marketing pre stredné školy.
Hlavným cieľom učebného zdroja je rozšíriť a prehĺbiť vedomosti a odborné spôsobilosti účastníkov vzdelávania vo vyučovaní takých odborných ekonomických predmetov, ako sú podniková ekonomika, marketing, manažment, aplikovaná ekonómia, cvičná firma, hospodársky týždeň a iné.

Miesto vhodnej motivácie vo výučbe čítania s porozumením – PDF

Učebný zdroj Miesto vhodnej motivácie vo výučbe čítania s porozumením je študijným materiálom
pre účastníkov vzdelávacieho programu Ako motivovať žiakov k čítaniu s porozumením, ale aj
pre všetkých, ktorí chcú hlbšie preniknúť do mechanizmu podnecovania žiakov k čítaniu aplikovaním
nových didaktických prístupov vo vyučovacom procese i externom prostredí.

Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole – PDF

Učebný zdroj vytvorený k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole poskytuje učiteľom návod, ako zlepšovať úroveň svojich pedagogických kompetencií v oblasti myslenia a kreativity. Obsahuje aj repertoár vybraných stratégií, foriem a metód zameraných na podporu rozvíjania myslenia a kreativity žiakov v škole s primárnym cieľom vyučovací proces inovovať, aktivizovať žiakov.

Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia – PDF

Cieľom učebného zdroja Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je poskytnúť čitateľovi základné informácie o tom, čo je kritické myslenie, akým spôsobom môžeme pre proces kritického myslenia vytvoriť podmienky v edukácii, ako môžeme hodnotiť, klásť otázky a vzájomne kooperovať.

Kooperácia v projektovom vyučovaní – PDF

Cieľom publikácie je na konkrétnych ukážkach dvoch školských projektov poukázať na možnosti uplatnenia projektového vyučovania vo výchovno-vzdelávacom procese so zameraním na kooperáciu a aktívne učenie sa a podporiť učiteľa v jeho príprave na vyučovanie. Obsah publikácie dáva učiteľovi priestor na projektovanie vyučovania tak, aby sa žiak rozvíjal z hľadiska jeho komplexnosti a aktívne sa zapájal do výchovno-vzdelávacieho procesu. Publikácia je členená do troch kapitol, v prvej uvádzame štruktúru na tvorbu projektu s akcentom na kooperáciu. V druhej kapitole opisujeme kooperáciu ako jeden zo základných princípov projektového vyučovania a v poslednej kapitole sú prezentované ukážky dvoch školských projektov.

Hatékony pedagógiai kommunikáció – PDF

Előszó az olvasóhoz Tisztelt Olvasó! Minden szerzőnek az a célja, hogy olvasója kedvvel lapozgassa, olvassa a könyvét és elégedettséggel, sok információval gazdagodva tegye le az asztalra. Mélyen tisztelt és kiváló pedagógus kollégám, aki nem véletlenül a könyv egyik recenzense azt tanácsolta, írjam meg az előszót gyakorlatiasan, frappánsan és esetleg némi humorral tűzdelve motiváljam az olvasót a könyv elolvasásához. Kérem hát a tisztelt olvasót, olvassa el figyelmesen ezt a tanmesét, mert utána felteszek egy találós kérdést. A kisnyuszi föl szeretett volna akasztani egy szép képet az ágya fölé. Igen ám, de nem volt kalapácsa, amivel beverhette volna a szöget a falba.

Fogta hát magát, és elindult a szomszédba, hogy kölcsönkérjen egy kalapácsot a medvétől. Miközben ment, így morfondírozott magában: „Biztos ide fogja adni a kalapácsot. Ez a medve olyan bölcs és jóságos. Csak tisztelettel tudok felnézni rá. Nagy koponya. Mellette törpének érzem magam. Tulajdonképpen nem is tudom, hogy jövök ahhoz, hogy egy ilyen semmiséggel zavarjam őt. Nem csodálnám, ha megsértődne, hogy ilyen hülyeséggel zavarom őt. Ha én lennék az ő helyében, én biztos nem adnám kölcsön a kalapácsomat egy ilyen kis mitugrásznak. Áááhhh…. Nem is fogja ideadni. Tisztára hülye vagyok, hogy most odamegyek, és bohócot csinálok magamból. Esküszöm, meg vagyok húzatva. Hát eszemnél vagyok én? Ez a barom állat meg ki fog röhögni engem! Csak azt nem tudom, mit képzel ez magáról?! Azt hiszi, velem mindent lehet?!?!?!” A kisnyuszi közben odaért a medve házához, és vadul dörömbölni kezdett. A medve csodálkozva nyitott ajtót, de még mielőtt bármit is kérdezhetett volna, a kisnyuszi ráüvöltött: „Cseszd meg a kalapácsodat, te szőröstalpú bunkó!!!!!” Találós kérdés: vajon kölcsönadta-e a kalapácsot a medve a kisnyuszinak?1 Félreértés ne essék, a tisztelt olvasó nem erre a konkrét kérdésre fog választ találni a könyvben, sokkal inkább kíván ez a kötet az igényes kommunikáció műveléséhez hozzájárulni.

Még pontosabban fogalmazva a főszerep a pedagógiai kommunikációé lesz. És miért? Mert úgy gondolom, hogy a nevelő-oktató munka sikerét vagy kudarcát, a tanulók eredményeit és fejlődését, nagymértékben befolyásolja a pedagógus kommunikációja. Ezért nagyon fontos a kor pedagógusának a megfelelő, igényes kommunikáció művelése. Az osztálytermi kommunikációt, a tanórákon folyó diskurzusokat több szempontból is lehet vizsgálni: pedagógiai, pszichológiai, didaktikai-metodikai vagy nyelvészeti oldalról is. E könyv szerzője három célt tűzött ki a könyv megírásával kapcsolatosan. Rendszerszemléletű alapokon nyugvó elméleti ismereteket nyújtani az olvasónak a pedagógiai kommunikáció fogalmáról, keletkezéséről, formálódásáról, csatornáinak jellegzetességeiről. A szerző a 1 Dezsényi Péter nyomán 7 könyv pedagógiai, módszertani hasznosságát is feltételezi azzal, hogy pragmatikus, alkalmazási síkon közelíti meg a tárgyalt témákat.

Harmadikként pedig a könyv alapjául szolgáló kutatási eredmények prezentálásával szeretné a téma iránt érdeklődők felé mutatni a pedagógiai kommunikáció vizsgálatainak lehetőségeit, forrásait és felhasználhatóságát. Mindezzel a tanítási-tanulási folyamat effektivitásának növelését kívánja eredményezni. A könyvben felvázolt problémakörök kifejtései olyan szemléletmódot képviselnek a pedagógiai kommunikáció szakterületének vizsgálatáról, amely csak egy a sok lehetséges meglátások közül. Mindazonáltal kifejezzük reményünket, hogy az olvasók számára a felvázolt problémakörök nyitottságuk ellenére ötletadóak és gondolkodásra ösztönzőek lesznek. Vajda Zsuzsanna (2005, 334) gondolatával egyetértvén mondom azt, hogy sem a kommunikációnak, sem a konfliktusfeloldásnak, sem a megértő meghallgatásnak nincs olyan receptje, amely néhány hetes tanfolyamokon megtanulható. A jó pedagógusok mindig egész személyiségükkel vesznek részt a helyzetek megoldásában. A szerző kívánsága az, legyen ez a könyv hasznos éppen (de nem csak) ebben. Köszönöm bírálóim szakszerű, segítő tanácsait, értékes véleményeit, amelyekkel hozzájárultak e kötet megírásához. Tisztelt olvasómat üdvözölöm és örülök, hogy velem tart.

Formovanie vzťahu k podnikavosti – PDF

Publikácia reaguje na poslanie školy v oblasti prípravy žiakov na celé obdobie profesijnej kariéry a potrebu formovať u žiakov také kompetencie, ktoré budú potrebovať pre svoje povolania, pre profesijný rast a uplatnenie počas svojho produktívneho života. Poukazuje na jednoduché možnosti rozvoja podnikateľských kompetencií na základe poznania podnikateľského prostredia, motivácie k podnikaniu, rozvoja podnikateľského myslenia a uplatňovania poznatkov pri riešení konkrétnych úloh. Uvádza príklady na získanie prvých „skúseností“ so svetom podnikania cez návrhy vlastných podnikateľských riešení a hľadanie podmienok na ich realizáciu. Napriek tomu, že ide len o „podnikanie na papieri“, žiaci získavajú nové skúsenosti, poučenie a inšpiráciu v duchu výroku „Ak budete čakať, pokým nastane pravý okamžik, pravdepodobne nikdy nič neurobíte.“ Publikácia prezentuje možnosti, ako žiakom ukázať cestu k podnikaniu, vysvetliť jeho podstatu, plusy, mínusy aj príležitosti, ktoré prináša, a ohrozenia, s ktorým je spojené.

Farebný svet v škole – psychomotorické hry – PDF

Obsah učebného zdroja je len minimálne zameraný na základné teoretické východiská, snahou autoriek je podnietiť a inšpirovať vychovávateľov a pedagogických asistentov k cieľavedomému využívaniu psychomotorických hier vo svojej praxi tak, aby ich uplatnením sledovali rozvoj konkrétnych poznávacích procesov, vybraných kompetencií a pôsobili na celú osobnosť im zverených žiakov či detí.

Akčný výskum – cesta skvalitňovania pedagogickej praxe – PDF

Učebný zdroj je určený učiteľom, ktorí premýšľajú o svojej pedagogickej činnosti a neustále hľadajú riešenia na jej skvalitnenie. Cieľom učebného zdroja je vymedziť kľúčové pojmy súvisiace s uplatnením akčného výskumu ako výskumnej stratégie aplikovaného výskumu, opísať možnosti realizácie pedagogickej diagnostiky a problematiku pedagogického skúmania v súčasnej pedagogickej vede a na konkrétnych ukážkach uplatniť akčný výskum v edukačnom procese na úrovni triedy.