Do škôl sa zavádza nový systém podpory pri vzdelávaní

Ministerstvo školstva zaviedlo nový systém podporných opatrení. Katalóg, ktorý obsahuje celkom 21 podporných opatrení, vstúpil do platnosti od 1. septembra 2023. Školy a školské zariadenia majú možnosť prispieť k zabezpečeniu adresnej podpory pre deti a žiakov s ohľadom na svoje personálne, priestorové, materiálno-technické a finančné podmienky. Od septembra 2026 nadobudne toto nariadenie školského zákona plošnú platnosť.

Zmyslom poskytnutia podporných opatrení je, aby sa každému dieťaťu dostala taká miera adresnej podpory, ktorá mu umožní čo najviac využiť svoj potenciál vo výchovno-vzdelávacom procese. Zámerom komplexného podporného systému, ktorý predstavuje Katalóg podporných opatrení (Katalóg), je zlepšiť pripravenosť aktérov vo vzdelávaní na prácu s deťmi s rozmanitými potrebami. Učitelia aj ďalší pracovníci v oblasti výchovy tak budú lepšie pripravení prispieť k zvyšovaniu psychickej pohody detí a možnosti rozvíjať ich výchovno-vzdelávací potenciál bez rozdielu.

 „Naším zámerom je prostredníctvom podporných opatrení, uvedených v Katalógu podporných opatrení, zvyšovať kvalitu inkluzívneho vzdelávania. Podporné opatrenia reagujú na rozmanité výchovno-vzdelávacie potreby detí a žiakov. Tie môžu mať dočasný alebo trvalý charakter a môžu vyplývať zo zdravotného stavu či iných výchovno-vzdelávacích potrieb alebo životných podmienok dieťaťa alebo žiaka, či podmienok v spoločnosti, škole alebo školskom zariadení,“ vysvetľuje Daniel Bútora, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Nárok na uplatnenie konkrétnych typov podporných opatrení bude vychádzať z posúdenia realizovaného pedagogickými zamestnancami alebo odbornými zamestnancami školy, školského zariadenia prípadne zariadenia poradenstva a prevencie. Katalóg je založený na posúdení miery podpory, ktorú dieťa alebo žiak potrebuje na rozvinutie svojho vzdelávacieho potenciálu.

„Systémom podporných opatrení dosiahneme, že už doteraz poskytovaná podpora deťom a žiakom bude adresnejšia a flexibilnejšia. Do celého procesu sa aktívnejšie a systematickejšie zapoja zákonní zástupcovia detí a žiakov, školy, školské zariadenia, celý systém poradenstva a prevencie, regionálne úrady školskej správy a organizácie zriadené ministerstvom školstva,“ dopĺňa štátny tajomník Slavomír Partila.

Rezort školstva pripravil v spolupráci s odborníkmi a odborníčkami z akademického prostredia, pedagogickými a odbornými zamestnancami a zamestnankyňami z bežných aj špeciálnych škôl rozsiahlu metodickú podporu. Tá bude sprístupnená vo forme sprievodných metodických materiálov, odborných seminárov a školení, programov profesijného rozvoja, priameho metodického poradenstva a konzultácií. 

 „Pre efektívnu implementáciu Katalógu podporných opatrení sme v NIVaM pripravili špecializované programy inovačného vzdelávania. V regiónoch pripravujeme infosemináre, kde sa osobne stretneme s pedagogickými a odbornými zamestnancami, aby sme im priblížili opatrenia. Posilnili sme tiež naše metodické a lektorské kapacity na krajských pracoviskách NIVaM,“ hovorí Ivan Pavlov, generálny riaditeľ NIVaM.

Katalóg je v slovenskom prostredí novým systémom podpory vo výchove a vzdelávaní. Vznikol ako súčasť reformy Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci Komponentu 6 Dostupnosť, rozvoj a  kvalita inkluzívneho vzdelávania. Tvorbu Katalógu sprevádzal participatívny proces odborných autorít v oblasti vzdelávania a inklúzie.

 „Zavedenie podporných opatrení vo vzdelávaní je kľúčovou reformou plánu obnovy, ktorá posilňuje inklúziu detí, ktoré zažívajú prekážky pri učení. Reforma je súčasťou balíka opatrení v rámci tretej žiadosti o platbu v hodnote 815 miliónov eur, ktorú bude Slovensko podávať na Európsku komisiu koncom septembra,“ hovorí Peter Goliaš, riaditeľ odboru vzdelávania, inovácií a verejných financií, zo sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR.

Viac informácií o novom systéme podporných opatrení nájdete tu: https://podporneopatrenia.minedu.sk/ .

 

zdroj: https://www.minedu.sk/do-skol-sa-zavadza-novy-system-podpory-pri-vzdelavani/

 

Zdielať tento článok