Verejné vysoké školy

1. Akadémia umení v Banskej Bystrici

Akademická knižnica Akadémie umení v Banskej Bystrici

 

2. Ekonomická univerzita v Bratislave

Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

3. Katolícka univerzita v Ružomberku

Univerzitná knižnica

 

4. Prešovská univerzita v Prešove

Univerzitná knižnica

 

5. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre

 

6. Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

6.1 Fakulta architektúry a dizajnu

Knižnica FAD

 

6.2 Strojnícka fakulta

Výpočtové a informačné stredisko

 

6.3 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Slovenská chemická knižnica

 

6.4 Fakulta elektrotechniky a informatiky

Knižnica

 

6.5 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Odbor poznatkového manažmentu – Akademická knižnica

 

6.6 Stavebná fakulta

Knižnica a informačné centrum

 

6.7 Fakulta informatiky a informačných technológií

Slovenská informatická knižnica

 

7. Technická univerzita v Košiciach

Univerzitná knižnica

 

8. Technická univerzita vo Zvolene

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene

 

9. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Univerzitná knižnica

 

10. Trnavská univerzita v Trnave

Univerzitná knižnica

 

11. Univerzita J. Selyeho

Univerzitná knižnica

 

12. Univerzita Komenského v Bratislave

Akademická knižnica

 

12.1 Lekárska fakulta

Akademická knižnica

 

12.2 Jesseniova lekárska fakulta

Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko

 

12.3 Farmaceutická fakulta

Ústredná knižnica

 

12.4 Právnická fakulta

Knižnica

 

12.5 Filozofická fakulta

Ústredná knižnica

 

12.6 Prírodovedecká fakulta

Ústredná knižnica

 

12.7 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Knižničné a edičné centrum

 

12.8 Fakulta telesnej výchovy a športu

Knižnica

 

12.9 Pedagogická fakulta

Akademická knižnica

 

12.10 Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Knižnica

 

12.11 Evanjelická bohoslovecká fakulta

Knižnica

 

12.12 Fakulta managementu

Knižnica

 

12.13 Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Knižnica

 

13. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzitná knižnica

 

14. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzitná knižnica

 

15. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzitná knižnica

 

16. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Univerzitná knižnica

 

17. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Univerzitná knižnica a edičné stredisko (UKES)

 

18. Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Akademická knižnica VŠMU

 

19. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Akademická knižnica VŠVU

 

20. Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná knižnica