Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta

Knižnica a informačné centrum

Radlinského 11, 810 05 Bratislava

 

Tel.: 02/59 274 495 – Výpožičné oddelenie

576 – Študovňa a databázové centrum

577  – Evidencia knižničného fondu a publikačnej činnosti

495  – Zástupkyňa vedúcej KIC

URL (fakulta): http://www.svf.stuba.sk

URL (knižnica): https://www.svf.stuba.sk/kic.html?page_id=1679

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/4004

 

Vedúca : Mgr. Barbora Bieliková

Tel.: 02/32888 494, kl. 494, 577

E-mail: barbora.bielikova@stuba.sk