Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu

Knižnica

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava 1

 

Tel.: 02/206 69 906; VoIP: 23906 (sekretariát dekana)

02/206 69 922; VoIP: 23922 (knižnica – výpožičky)

E-mail: kniznica@fsport.uniba.sk

URL: https://www.fsport.uniba.sk/sluzby/kniznica-ftvs-uk/

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/4003

 

Vedúca : Mgr. Ľubica Grebečiová

Tel.: 02/206 69 921; VoIP 23921

E-mail: lubica.grebeciova@uniba.sk