Technická univerzita vo Zvolene

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene

T.G. Masaryka 20, 960 01 Zvolen

 

Tel.: 045/52 06 642

E-mail: sldk@tuzvo.sk

URL: https://sldk.tuzvo.sk

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0012

 

Riaditeľka: Ing. Alena Poláčiková

Tel.: +421 455 206 641

E-mail: alena.polacikova@tuzvo.sk