Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Odbor poznatkového manažmentu – Akademická knižnica

Ul. Jána Bottu 25, 917 24 Trnava

 

Tel.: 0908 674 161

URL (fakulta): http://www.mtf.stuba.sk

URL (knižnica): http://www.kniznica.mtf.stuba.sk/

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/3734

 

Vedúca : Mgr. Alena Václavová

Tel.: 0908 674 161

E-mail: alena.vaclavova@stuba.sk