Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Ústredná knižnica

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

 

Tel.: 02/90142094

E-mail: prif.kniznica@uniba.sk

URL: http://fns.uniba.sk/kniznica/

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0019

 

Vedúca: Ing. Mária Andočová (zastupuje vedúcu knižnice Mgr. Ingridu Švecovú, t.č. na materskej dovolenke)

Tel.:02/90 14 20 94

E-mail: maria.andocova@uniba.sk