Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre pedagogických zamestnancov v školách, školských zariadeniach a triedach pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a v zariadeniach sociálnej pomoci

Milé kolegyne, učiteľky materských škôl,

dovoľujeme si vás osloviť s ponukou možnosti prihlásiť sa na vzdelávanie: Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre pedagogických zamestnancov v školách, školských zariadeniach a triedach pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a v zariadeniach sociálnej pomoci.

Cieľom rozširujúceho štúdia je získať vzdelanie na splnenie kvalifikačných predpokladov a profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca potrebné na výkon pracovnej činnosti v školách, školských zariadeniach a triedach pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a v zariadeniach sociálnej pomoci.

Vzdelávanie bude realizované online formou a prezenčne v priestoroch Krajského pracoviska Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v Banskej Bystrici, vrátane viacdenného stretnutia na začiatku a ku koncu hlavných školských prázdnin. Podmienkou prihlásenia sa je absolvované vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa.

Začiatok rozširujúceho štúdia je plánovaný na konci februára 2023. Predpokladané ukončenie je plánované v auguste 2024.

Prihlásiť sa môžete do 13.02.2023 na linku: https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/3741

Nakoľko kvalifikačné vzdelávanie je v zmysle § 63 ods. 1 až 4 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoplatnené (https://mpc-edu.sk/sk/cennik), za vzdelávanie je potrebné uhradiť prvú splátku (polovicu sumy) 170 €  do 13.02.2023 na č. účtu : SK05 8180 0000 0070 0067 3127, variabilný symbol: číslo prihlášky. Potvrdenie o úhrade poplatku tvorí prílohu prihlášky na toto štúdium.

Spoločne s prihláškou  je potrebné poslať kópiu dokladu o vzdelaní (1. stupeň VŠ alebo 2. stupeň VŠ) a doklad o zaplatení (kópiu o prebehnutí platby alebo kópiu poštovej poukážky) mailom na adresu gabriela.pavukova@mpc-edu.sk najneskôr do 13.02.2023. Na vzdelávanie budú zaradení len uchádzači, ktorí zaplatia 1. splátku v uvedenom termíne. 

Druhú splátku 170 € bude potrebné uhradiť do 30.07.2023 a v rovnakom termíne zaslať doklad o zaplatení ako pri 1. splátke. Účastník, ktorý  neuhradí 2. splátku v uvedenom termíne, bude z programu vzdelávania vyradený. Poplatok je možné uhradiť aj formou jednorazovej splátky v celkovej sume 340 € v termíne do 13.02.2023.

Zdielať tento článok