Olympiády

Predmetové olympiády a postupové súťaže žiakov základných a stredných škôl sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike, majú postupový charakter a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov v súlade s dlhodobou koncepciou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR v oblasti práce s talentovanými deťmi a mládežou. Sú realizované formou predmetových olympiád, postupových súťaží, prehliadok, korešpondenčných seminárov a turnajov. Vyhlasovateľom predmetových olympiád je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Na zabezpečenie aktuálnych olympiád a súťaží uzatvára NIVaM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR každoročne kontrakt.

Kto riadi súťaže

Na celoštátnej úrovni

  • Celoštátne odborné komisie, ktorých predseda je menovaný ministrom školstva, ktoré garantujú odbornú stránku jednotlivých olympiád. NIVaM, ktorá finančne a organizačne zabezpečuje celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží a výberových sústredení pred medzinárodnými súťažami.
  • Úlohou organizácie NIVaM je metodická spolupráca so všetkými realizátormi, zabezpečenie tvorby a distribúcie testov, úloh a riešení realizátorom nižších kôl súťaží.

Na regionálnej úrovni

  • Regionálne úrady školskej správy, ktoré môžu realizáciou nižších kôl olympiád poveriť školy alebo školské zariadenia vo svojej pôsobnosti, prípadne školy a školské zariadenia patriace do pôsobnosti miest a obcí.
  • Okresné, krajské a regionálne komisie, ktorých členovia sú menovaní na základe návrhu celoštátnej odbornej komisie z radov učiteľov základných škôl, stredných škôl, vysokých škôl, vedeckých inštitúcií a iných významných organizácií v regióne.

Každá predmetová olympiáda a postupová súťaž sa riadi platným organizačným poriadkom, zaregistrovaným na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Organizačné poriadky jednotlivých predmetových olympiád a postupových súťaží určujú a upravujú priebeh konkrétnych podujatí a sú záväzné pre všetkých organizátorov jednotlivých kôl súťaží v SR. Organizačné poriadky súťaží nájdete pod jednotlivými súťažami.

Výsledky olympiád a súťaží

Pre všetkých učiteľov, rodičov, žiakov, ale aj zvedavú širokú verejnosť, sme pripravili nástroj na vyhľadávanie výsledkových listín zo súťaží, ktoré zabezpečuje NIVaM (Predmetové olympiády a súťaže). Vyhľadávať je možné podľa súťaže, kola, kategórie, školského roku a konkrétneho okresu/kraja. 

Pre zobrazenie kliknite na odkaz nižšie: 


ZÓNA OLYMPIÁDY
ARCHÍV OLYMPIÁD
ADRESÁRE
DOKUMENTY

Termínovník predmetových olympiád a súťaží 2023/2024