Maturita 2022 – výsledky externej časti maturitnej skúšky

V dňoch 15. – 18. marca 2022 sa konal riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, ktorého sa zúčastnilo 39 279 žiakov.

Náhradný termín písomných maturít, ktorý sa konal 5. – 7. apríla 2022, absolvovalo 495 žiakov stredných škôl, z nich 83 žiakov sa zúčastnilo aj na riadnom termíne. V školskom roku 2021/2022 v riadnom a náhradnom termíne písomne maturovalo spolu 39 691 žiakov, z toho bolo 2 042 žiakov so zdravotným znevýhodnením (5,1 % zo všetkých zúčastnených žiakov).

V školskom roku 2021/2022 v riadnom a náhradnom termíne písomne maturovalo spolu 39 691 žiakov, z toho bolo 2 042 žiakov so zdravotným znevýhodnením (5,1 % zo všetkých zúčastnených žiakov).Do písomných maturít sa v tomto školskom roku zapojilo 684 stredných škôl, z toho bolo 620 s vyučovacím jazykom slovenským, 39 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, 24 s vyučovacím jazykom maďarským a jedna škola s vyučovacím jazykom ukrajinským.

Žiaci písomne absolvovali maturitu v dvoch častiach: externú časť maturitnej skúšky (EČ MS), ktorú predstavoval centrálne zadávaný a centrálne vyhodnocovaný test a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS), ktorú tvorila slohová písomná práca na danú tému (vyučovacie jazyky) a písomná práca na štruktúrované zadanie (cudzie jazyky). Výsledné hodnotenia týchto častí sa na maturitnom vysvedčení uvádzajú v percentách úspešnosti a v prípade EČ MS aj v percentile. Témy a zadania písomnej formy internej časti boli centrálne zadávané, práce žiakov vyhodnocovali učitelia na základe jednotných hodnotiacich pokynov a kritérií, ktoré vypracoval NÚCEM. Ak si žiak zvolil matematiku ako maturitný predmet, písomne absolvoval iba externú časť maturitnej skúšky.

Maturita 2022

Výsledky prezentované v ďalšej časti sa vzťahujú na súbor žiakov, ktorí písali riadny termín.

Z celkového počtu testovaných žiakov v riadnom termíne bolo 14 382 žiakov z gymnázií (36,6 %), 23 177 žiakov zo stredných odborných škôl (59,0 %), 334 žiakov z konzervatórií (0,9 %), 487 žiakov zo stredných športových škôl (1,2 %) a 899 žiakov zo škôl umeleckého priemyslu (2,3 %).

Žiaci písali externú časť maturitnej skúšky z vyučovacích jazykov a to 35 803 žiakov z predmetu slovenský jazyk a literatúra na školách s vyučovacím jazykom slovenským a na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín 1 563 žiakov z predmetu maďarský jazyk a literatúra, 1 560 žiakov zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a 25 žiakov z ukrajinského jazyka a literatúry.

Každý žiak povinne maturoval z jedného cudzieho jazyka, na výber boli anglický, nemecký, ruský, francúzsky, španielsky a taliansky jazyk. Žiaci z gymnázií povinne maturujú z cudzieho jazyka na vyššej úrovni obťažnosti – úroveň B2. Žiaci zo stredných odborných škôl, stredných športových škôl, konzervatórií a škôl umeleckého priemyslu si môžu vybrať medzi úrovňami B1 (nižšia) a B2 (vyššia úroveň). Žiaci bilingválnych stredných škôl, ktoré nemajú uzatvorenú medzinárodnú zmluvu, povinne maturujú na jazykovej úrovni C1.

Spomedzi cudzích jazykov si žiaci najviac volili maturitnú skúšku z anglického jazyka (vyše 86 % maturantov), z toho na úrovni B1 17 756 žiakov, na úrovni B2 14 053 žiakov a na úrovni C1 2 092 žiakov. Maturitu z nemeckého jazyka na úrovni B1 si zvolilo 756 žiakov, nasledujú ruský  jazyk na úrovni B1 (460 žiakov), nemecký jazyk úroveň C1 (181 žiakov), nemecký jazyk na úrovni B2 (152 žiakov), ruský jazyk na úrovni C1 (114 žiakov), ruský jazyk na úrovni B2 (58 žiakov), francúzsky jazyk na úrovni B2 (17 žiakov) a španielsky jazyk na úrovni B2 (14 žiakov). Najmenej žiakov maturovalo z francúzskeho jazyka na úrovni B1 (1 žiak) a z talianskeho jazyka na úrovni B1 (1 žiak).

Žiaci z gymnázií si môžu vybrať matematiku ako voliteľný alebo ako dobrovoľný maturitný predmet. Žiaci zo stredných odborných škôl si môžu matematiku voliť iba ako dobrovoľný maturitný predmet. Externú časť maturitnej skúšky z matematiky vykonalo 4 460 žiakov (11,4 % všetkých maturantov), z toho 3 300 žiakov ako voliteľný predmet a 1 160 žiakov ako dobrovoľný predmet. Žiaci, ktorí neuspeli v externej časti maturitnej skúšky, resp. v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v riadnom (marcovom) či náhradnom (aprílovom) termíne, majú možnosť zopakovať vybranú časť maturitnej skúšky v opravnom termíne. Rovnako žiaci, ktorí pre chorobu alebo iný vážny dôvod nemohli maturovať ani v marci ani apríli, môžu sa prihlásiť na náhradný septembrový termín.

Opravný a náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa bude konať v dňoch 5. – 8. septembra 2022. Na túto skúšku sa žiaci môžu prihlásiť riaditeľovi školy do 30. júna 2022.

Výsledky externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2021/2022 – riadny termín

Slovenský jazyk a literatúra Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo 35 803 žiakov. Priemerná úspešnosť testu bola 59,6 %. Žiaci gymnázií dosiahli úspešnosť 73,4 %, z toho gymnáziá so 4-ročným štúdiom 72,6 %, gymnáziá s 5-ročným štúdiom 74,2 % a gymnáziá s 8-ročným štúdiom 74,8 %, pričom rozdiely medzi týmito úspešnosťami nie sú vecne významné. Žiaci stredných odborných škôl dosiahli významne nižšiu priemernú úspešnosť ako gymnazisti – 52,1 %, žiaci stredných športových škôl  dosiahli úspešnosť 56,2 % a žiaci konzervatórií a škôl umeleckého priemyslu dosiahli priemernú úspešnosť 57,5 %. Z hľadiska zriaďovateľa cirkevné školy (8,1 % maturantov) dosiahli lepšie výsledky na úrovni strednej vecnej významnosti ako školy súkromné (8,7 % maturantov).Výsledky škôl na úrovni krajov sú porovnateľné navzájom, a aj s národným priemerom.

Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 % v riadnom termíne dosiahlo 2 400 žiakov (6,7 % maturantov z predmetu slovenský jazyk a literatúra), z toho bolo 70 žiakov gymnázií.

Z hľadiska obsahu testu boli žiaci najúspešnejší v úlohách, v ktorých používali zručnosť čítanie s porozumením, gymnazisti dosiahli v tejto oblasti úspešnosť 80,1 % a žiaci stredných 1 Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 251 z 5. 9. 2018 o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania sa od 1. 1. 2019 športové gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom menia na stredné športové školy.  odborných škôl 63,7 %, nasledovala jazyková zložka (gymnáziá 71,3 %, stredné odborné školy 47,3 %) a literárna zložka (gymnáziá 69,7 %, stredné odborné školy 47,8 %).

Maďarský jazyk a literatúra

Test z maďarského jazyka a literatúry písalo 1 563 žiakov. Priemerná úspešnosť testu bola 55,3 %. Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu úspešnosť (67,5 %) ako žiaci stredných odborných škôl (47,2 %) na úrovni silnej vecnej významnosti. Z hľadiska zriaďovateľa cirkevné (4,5 % maturantov), súkromné (18,2 % maturantov) aj štátne školy (77,3 % maturantov) dosiahli porovnateľné výsledky a rozdiely neboli vecne významné. Z hľadiska krajov silne vecne významne horší výsledok voči národnému priemeru dosiahli maturanti z Banskobystrického kraja (úspešnosť 45,4 %).

Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 % v riadnom termíne dosiahlo 147 žiakov (9,4 % maturantov predmetu maďarský jazyk a literatúra).

Slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s vyučovacím jazykom maďarským)

Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry písalo 1 560 žiakov.

Priemerná úspešnosť testu bola 54,5 %. Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu úspešnosť (64,1 %) ako žiaci stredných odborných škôl (48,1 %), rozdiel bol silne vecne významný. Z hľadiska zriaďovateľa rozdiel v úspešnosti medzi štátnymi (77,4 % maturantov), súkromnými (18,1 % maturantov) a cirkevnými školami (4,6 % maturantov) nebol vecne významný. Podľa krajov žiaci v Trnavskom kraji dosiahli mierne vecne významne vyššiu úspešnosť (57,6 %) oproti národnému priemeru. Stredne vecne významne nižšiu úspešnosť (49,5 %) ako národný priemer dosiahli žiaci v Banskobystrickom kraji. Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 % v riadnom termíne dosiahlo 117 žiakov (7,5 % maturantov predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra).

Ukrajinský jazyk a literatúra

Priemerná úspešnosť testu bola 73,2 %. Test písalo 25 žiakov jedného štátneho gymnázia s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešovskom kraji.

Všetci žiaci dosiahli úspešnosť vyššiu ako 33 %.

Matematika

Priemerná úspešnosť testu bola 54,0 %. Maturitu z matematiky si vybralo 4 460 žiakov, z toho bolo 75,7 % žiakov gymnázií, 1,2 % žiakov stredných športových škôl a 23,1 % žiakov stredných odborných škôl.

Priemerná úspešnosť gymnazistov, ktorí si matematiku vybrali ako voliteľný predmet, bola 58,2 % a ako dobrovoľný predmet bola 62,2 %. Priemerná úspešnosť žiakov stredných športových škôl, ktorí si matematiku vybrali ako voliteľný predmet, bola 48,8 % a ako dobrovoľný predmet, bola 37,2 %. Žiaci stredných odborných škôl, ktorí maturujú z matematiky ako dobrovoľného predmetu, dosiahli úspešnosť 39,9%, čo znamená stredne vecne významný rozdiel oproti výsledku gymnazistov. 

Z hľadiska zriaďovateľa sme nezaznamenali vecne významné rozdiely medzi výsledkami žiakov zo štátnych (83,7 % maturantov), súkromných (3,9 % maturantov) či cirkevných škôl (12,4 % maturantov). Výsledky škôl na úrovni krajov sú porovnateľné, bez vecne významných rozdielov. Na celoslovenskej úrovni sme nezaznamenali vecne významné rozdiely ani medzi výsledkami maturantov z osemročných, päťročných a štvorročných gymnázií.

Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 25 % v riadnom termíne dosiahlo 340 žiakov (7,6 % maturantov z matematiky). Z tohto počtu bolo 103 žiakov z gymnázií, 3 žiaci zo stredných športových škôl a 234 žiakov zo stredných odborných škôl. Zo 103 neúspešných gymnazistov si 102 žiakov vybralo matematiku ako voliteľný predmet a zo stredných športových škôl 2 žiaci, čo znamená, že 104 žiakov si musí zopakovať písomnú maturitnú skúšku z matematiky. 236 žiakom, ktorí z matematiky maturovali dobrovoľne, sa výsledok neúspešnej skúšky do celkového výsledku maturitnej skúšky nezapočítava.

Z hľadiska obsahu testu boli žiaci gymnázií najúspešnejší v oblasti základy matematiky (priemerná úspešnosť 74,5 %), rovnako aj žiaci stredných športových škôl (64,3 %) a žiaci stredných odborných škôl (58,9 %). Najnižšiu úspešnosť dosiahli žiaci v oblasti stereometria (gymnáziá 47,4 %, stredné športové školy 33,8 %, stredné odborné školy 25,1 %), pre žiakov zo stredných odborných škôl bola problémová aj oblasť funkcie (31,7 %).

Anglický jazyk

Priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni B1 bola 57,5 % (17 756 žiakov), priemerná úspešnosť na úrovni B2 (14 053 žiakov) bola 65,1 % a priemerná úspešnosť na úrovni C1 (2 092 žiakov) bola 66,1 %. Podľa krajov neboli výsledky na úrovni B1 vecne významné. Na úrovni B2 boli výsledky žiakov z Bratislavského kraja (úspešnosť 69,4 %) mierne vecne významne vyššie voči národnému priemeru. Na úrovni C1 boli výsledky žiakov z Bratislavského kraja (úspešnosť 71, 9 %) stredne vecne významne vyššie oproti národnému priemeru. Výsledky žiakov boli vecne významne nižšie, a to mierne v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji a stredne v Trenčianskom kraji (úspešnosť 60,2 %) voči národnému priemeru.

Z hľadiska zriaďovateľa sme ani na jednej z úrovní B1, B2, C1 v anglickom jazyku nezaznamenali vecne významné rozdiely vo výsledkoch žiakov štátnych, súkromných a cirkevných škôl.

Z pohľadu druhu školy sme v anglickom jazyku na jazykovej úrovni B2 zistili silne vecne významne horší výsledok žiakov stredných športových škôl voči národnému priemeru (3,2 % z celkového počtu žiakov maturujúcich z anglického jazyka na úrovni B2, úspešnosť 48,7 %). Medzi gymnazistami sme zistili stredne vecne významne lepší výsledok ako národný priemer u žiakov 8-ročných gymnázií (úspešnosť 73,2 %, 22,1 % žiakov) a silne vecne významne lepší výsledok oproti národného priemeru u žiakov 5-ročných gymnázií (úspešnosť 74,4 %, 2,1 % žiakov).

Úspešnosť menšiu alebo rovnú 33 % v riadnom termíne v teste úrovne B1 dosiahlo 2 546 žiakov (14,3 % zo žiakov na tejto úrovni), úrovne B2 860 žiakov (6,1 % žiakov) a úrovne C1 66 žiakov (3,2 % žiakov).

Najlepšie výsledky dosiahli žiaci na úrovni B1 v časti čítanie s porozumením (64,0 %), žiaci na úrovni B2 v časti počúvanie s porozumením (71,9 %). Najnižšiu úspešnosť dosiahli žiaci v časti gramatika a lexika (úroveň B1 47,3 %, úroveň B2 58,6 %). Žiaci bilingválnych stredných škôl maturujúci na úrovni C1 dosiahli v časti čítanie s porozumením úspešnosť 68,0 %, v časti používanie jazyka 66,7 %, a v časti počúvanie s porozumením 63,6 %.

Nemecký jazyk

Priemerná úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni B1 (756 žiakov) bola 36,4 %, na úrovni B2 (152 žiakov) bola 66,4 %. Priemerná úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni C1 (181 žiakov) bola 57,4 %.

Podľa krajov dosiahli na úrovni B1 najlepšie výsledky žiaci z Nitrianskeho kraja (úspešnosť 41,8 %) na úrovni mierne vecnej významnosti voči národnému priemeru a výsledky žiakov z Košického kraja boli najnižšie (úspešnosť 29,4 %), silne vecne významne nižšie ako národný priemer. Na úrovniach B2 a C1 rozdiely medzi krajmi pre nízke počty žiakov neinterpretujeme. Rovnako z hľadiska zriaďovateľa výsledky pre malé počty žiakov neinterpretujeme.

Úspešnosť menšiu alebo rovnú 33 % v riadnom termíne v teste úrovne B1 dosiahlo 381 žiakov (50,4 % zo všetkých žiakov na tejto úrovni), v teste úrovne B2 to bolo 14 žiakov (9,2 % žiakov), na úrovni C1 úspešnosť vyššiu ako 33 % nedosiahlo 22 žiakov (12,2 % žiakov).

Najlepšie výsledky dosiahli žiaci na úrovni B1 v časti počúvanie s porozumením (37,9 %), na úrovni B2 v časti gramatika a lexika (68,0 %). Najnižšiu úspešnosť dosiahli žiaci v časti čítanie s porozumením na úrovni B1 (33,8 %) a na úrovni B2 (64,0 %). Žiaci bilingválnych stredných škôl maturujúci z nemeckého jazyka na úrovni C1 dosiahli najlepšie výsledky v časti čítanie s porozumením (63,7 %), najnižšiu úspešnosť dosiahli v časti používanie jazyka (54,1 %).

Ruský jazyk

Priemerná úspešnosť testu z ruského jazyka na úrovni B1 (460 žiakov) bola 46,6 %. Priemerná úspešnosť testu z ruského jazyka na úrovni B2 (58 žiakov) bola 55,3 %.

Na úrovni C1 (114 žiakov) bola priemerná úspešnosť žiakov z ruského jazyka 51,8 %.

Podľa krajov boli na úrovni B1 výsledky žiakov z Košického kraja stredne vecne významne lepšie oproti národnému priemeru. Na úrovniach B2 a C1 rozdiely medzi krajmi pre nízke počty žiakov neinterpretujeme.

Úspešnosť menšiu alebo rovnú 33 % v riadnom termíne v teste úrovne B1 dosiahlo 111 žiakov (24,1 % zo všetkých žiakov na tejto úrovni), v teste úrovne B2 to v riadnom termíne bolo 13 žiakov (22,4 % žiakov), na úrovni C1 malo úspešnosť menšiu alebo rovnú 33 % 10 žiakov (8,8 % žiakov).

Francúzsky jazyk

Priemerná úspešnosť testu z francúzskeho jazyka na úrovni B1 (1 žiak) bola 73,3 %. Priemerná úspešnosť testu z francúzskeho jazyka na úrovni B2 (17 žiakov) bola 68,0 %. Všetci žiaci maturujúci z francúzskeho jazyka na úrovniach B1 a B2 dosiahli v teste úspešnosť nad 33 %.

Španielsky jazyk

Priemerná úspešnosť testu zo španielskeho jazyka na úrovni B2 (14 žiakov) bola 85,4 %. Všetci žiaci maturujúci zo španielskeho jazyka na úrovni B2 dosiahli v teste úspešnosť nad 33 %.

Taliansky jazyk

Priemerná úspešnosť testu z talianskeho jazyka na úrovni B1 (1 žiak) bola 56,7 %.

Zverejnenie výsledkov a prezentácia podrobných informácií o výsledkoch Maturity 2022

Podrobná prezentácia o výsledkoch EČ MS 2022 je zverejnená TU.

Výsledky škôl z externej časti maturitnej skúšky v jednotlivých predmetoch budú zverejnené na portáli Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania

Výsledky testovaní najneskôr od 2. júna 2022.

Zdielať tento článok