Unicef

Metodický materiál bol vytvorený v súčinnosti Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a medzinárodnej humanitárnej organizácie UNICEF v rámci projektu Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní. Materiál sa zaoberá inkluzívnymi princípmi vo výchove a vzdelávaní detí predškolského veku. Je venovaný procesu pedagogického diagnostikovania, individuálnej práce s dieťaťom, procesu adaptácie, socializácie, rešpektovanie základných detských práv. Súčasťou materiálu sú teoretické východiská ako aj praktické námety na činnosti využiteľné vo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole.

Metodické materiály k nahliadnutiu a stiahnutiu:

Podpora adaptácie a socializácie dieťaťa v inštitucionálnom prostredí

Podpora dieťaťa predškolského veku s individuálnymi osobitosťami

Jazyková podpora dieťaťa s odlišným materinským jazykom

Rešpekt, tolerancia – napĺňanie práv a potrieb dieťaťa