Krajské pracovisko Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v Prešove zorganizovalo odborný seminár so zámerom prezentovať výsledky monitoringu rómskeho jazyka a reálií v školách a školských zariadeniach

Cieľom monitoringu implementácie rómskeho jazyka a reálií v školských zariadeniach bolo zistiť reálny stav využívania rómskeho jazyka a reálií v základných školách a školských zariadeniach (školské kluby detí) v Slovenskej republike. Na odbornom seminári boli zverejnené výsledky záverečnej správy z monitoringu. Získané výsledky ukazujú, že školy a školské zariadenia rómske reálie a rómsky jazyk vo výchovno-vzdelávacom procese využívajú. Ovládanie základov rómskeho jazyka pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami (PZ a OZ) je považované v školskej praxi za profesijnú kompetenciu s pridanou hodnotou aj v kontexte možností prekonávania jazykových bariér vo výchovno-vzdelávacom procese.

Názory na význam ovládania základov rómskeho jazyka boli v súvislosti so špecifikami jednotlivých krajov Slovenska i konkrétnymi skúsenosťami PZ a OZ vo výchovno-vzdelávacom procese rôznorodé.

Na odbornom seminári vystúpili s príspevkami aj odborníci z praxe. V jednotlivých príspevkoch rezonovali témy Rómsky jazyk v procese vzdelávania na Slovensku, Rómsky jazyk v digitálnych kultúrnych objektoch a Učíme sa pre život. V príspevkoch prednášajúci prezentovali potrebu  spolupráce rodín žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a školy. Za mimoriadne významné považujú ich zapojenie do podporných aktivít a osvetových programov projektov, pretože práve v rodinách si deti osvojujú vzorce správania, ktoré si nesú po celý život. Prínosom pre účastníkov odborného seminára boli taktiež prezentované možnosti štúdia rómskeho jazyka na Prešovskej univerzite a prezentácia webu Dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry.

 

Zdielať tento článok