Letnú školu NIVaM úspešne absolvovalo skoro 500 zamestnancov a zamestnankýň škôl a školských zariadení

Slider

Počas letných mesiacov realizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže pre členov inkluzívnych tímov Letnú školu, ktorú tvorilo 5 programov inovačného vzdelávania:

  1. Tvorba inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia z pohľadu pedagogických a odborných zamestnancov – východiská tvorby inkluzívneho prostredia triedy a skupiny     
  2. Profesionalita pedagogického asistenta v škole a školskom zariadení                      
  3. Vzdelávanie PZ a OZ zamerané na spoluprácu s nízkomotivovanými rodičmi
  4. Školský psychológ v online prostredí zameraný na rizikové správanie žiakov       
  5. Mastery learning v celodennej edukácii detí a žiakov z MRK    

 

Vzdelávanie prebiehalo kombinovane – v prezenčnej a online forme.

Prezenčná časť v rozsahu 3 dni prebiehala v Bratislave, Poprade, Banskej Bystrici a Prešove. Zvyšok z časovej dotácie prebiehal online formou. Niektoré vzdelávania boli realizované iba online formou.

Účastníci programu vzdelávania sa naučili identifikovať a analyzovať bariéry inkluzívnej kultúry školy/školského zariadenia, tvoriť inkluzívne prostredie a rozvíjať u detí a žiakov proinkluzívne správanie sa a inovovať výchovno-vzdelávací proces v podmienkach inkluzívnej kultúry školy/školského zariadenia.

 

Letnú školu úspešne absolvovalo 496 zamestnancov platených z prostriedkov NP POP a NP POP II.

 

Letná škola bola organizovaná v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov, Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ a národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS).

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

Zdielať tento článok