Oznam Národného inštitútu vzdelávania a mládeže k prípravnému atestačnému konaniu vybraných kategórií PZ/OZ

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) odovzdal Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ SR) v januári 2023 súbor profesijných štandardov pedagogických (PZ) a odborných zamestnancov (OZ), ktoré boli vytvorené expertnými skupinami počas realizácie národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS) v rokoch 2020 – 2022.

MŠVVaŠ SR  po pripomienkovom konaní vyzvalo NIVaM na zapracovanie vznesených pripomienok, ktoré NIVaM odovzdal  v júni 2023.  NIVaM aktuálne realizuje atestačné konanie podľa stále platných profesijných štandardov (https://www.minedu.sk/vnutorne-rezortne-predpisy-vydane-v-roku-2017/  Pokyn ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení). 

Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch č. 138/2019 Z. z. umožnila aj ďalším kategóriám PZ/OZ uchádzať sa o vykonanie atestácie i keď pre nich neboli doposiaľ schválené profesijné štandardy.  Upozorňujeme PZ a OZ , aby zvážili ponuku rôznych poskytovateľov (napr. https://inklucentrum.sk/event/atestacie-pre-asistentov/?occurrence=2023-11-07&time=1699369200), ktorí ponúkajú za úhradu prípravné atestačné vzdelávanie aj bez schválených profesijných štandardov, podľa ktorých sa uskutočňuje atestačné konanie. Rovnako upozorňujeme na webináre rôznych poskytovateľov, ktorí vykladajú ustanovenia zákona a vyhlášok subjektívne, často v rozpore so znením zákona, čím zavádzajú účastníkov, ktorí sa praktizovaním ich odporúčaní dostávajú do aplikačných problémov a právnej neistoty.  Považujeme to za zavádzanie a neprofesionálny prístup v podpore profesijného rozvoja našich PZ a OZ a budeme iniciovať u týchto poskytovateľov kontrolu výkonu ich ponuky pre PZ a OZ.

Zdielať tento článok