Zverejnili sme výzvu na zapojenie sa do národného projektu: Podpora pomáhajúcich profesií 3

VÝZVA NA ZAPOJENIE SA DO NÁRODNÉHO PROJEKTU

Podpora pomáhajúcich profesií 3

pre materské, základné a stredné školy

(v prípade škôl bez právnej subjektivity prihlasovanie realizuje zriaďovateľ školy)

 

Výzva je otvorená do 02. júna 2023

 

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

(ďalej aj „NIVaM“)

 

Formálne náležitosti

 

Fond:                                                   Európsky sociálny fond +

Program:                                             Program Slovensko

Priorita:                                               4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie

 

Špecifické ciele:                               ESO 4.5 Zvýšenie kvality, inkluzívnosti a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu práce okrem iného prostredníctvom potvrdzovania výsledkov neformálneho  vzdelávania a informálneho učenia sa s cieľom podporiť nadobúdanie kľúčových kompetencií vrátane podnikateľských a digitálnych zručností, a tiež prostredníctvom podpory zavádzania systémov duálnej odbornej prípravy  a učňovskej prípravy

ESO 4.6. Podpora rovného prístupu, a to najmä znevýhodnených skupín, ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a podpora ich úspešného ukončenia, počnúc vzdelávaním a starostlivosťou v ranom detstve cez všeobecné a odborné vzdelávanie a prípravu až po terciárnu úroveň a vzdelávanie a učenie dospelých vrátane uľahčovania vzdelávacej mobility pre všetkých a prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím

 

Ciele a aktivity národného projektu

Hlavnými cieľmi národného projektu sú:

 • prostredníctvom pôsobenia pomáhajúcich profesií podporiť zabezpečenie rovností príležitostí vo vzdelávaní;
 • prostredníctvom pôsobenia pozície školského digitálneho koordinátora podporiť digitálnu transformáciu vzdelávania.

 

Aktivitami národného projektu na dosiahnutie uvedených cieľov sú:

 • predĺženie pozícií, ktoré boli doteraz financované cez rôzne projekty zo zdrojov EÚ;
 • tvorba nových pozícií pomáhajúcich profesií a školského digitálneho koordinátora.

 

Školy     [1]  oprávnené na zapojenie sa do projektu:

Škola musí byť zaradená do Siete škôl a školských zariadení SR, a zároveň nesmie byť financovaná prevažne zo súkromných zdrojov, t. j. súkromné zdroje financovania nepredstavujú 50% a viac.

Do projektu sa môžu zapojiť:

 • materské školy podľa § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • základné školy podľa § 29 školského zákona,
 • stredné školy podľa § 32 písm. a) až e) školského zákona.

Upozornenie: špeciálne školy podľa § 94 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) nie sú v rámci výzvy oprávnené, t. j. výzva sa na ne nevzťahuje. To platí aj pre špeciálne školy doteraz zapojené v národných projektoch a Pláne obnovy a odolnosti SR.

 

Podporené pozície

Národným projektom budú podporené existujúce pracovné miesta podporené z ESF a novovytvorené pracovné miesta pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov z ESF+.

Škola si môže žiadať o jednotlivé úväzky z nasledovných pracovných pozícií a to maximálne do výšky a za podmienok stanovených kľúčom k relevantnej pozícii (viď Príloha 1).

Pozície v projekte:

 • pedagogický asistent (ďalej len “PA”)
 • školský podporný tím (ďalej len “ŠPT”), ktorý zahŕňa nasledovné pozície:
  • školský psychológ
  • školský špeciálny pedagóg
  • sociálny pedagóg
  • liečebný pedagóg
  • školský logopéd
  • sociálny pracovník
 • pomocný vychovávateľ (ďalej len „PV“), (pre materské školy, ktoré boli zapojené do výzvy z Plánu obnovy a odolnosti)
 • rodičovský asistent (ďalej len „RA“) (pre materské školy, ktoré boli zapojené v NP PRIM II)
 • školský digitálny koordinátor (ďalej len “ŠDK”)

 

Podporované pozície zamestnancov musia spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a súvisiacich predpisov. Pomocný vychovávateľ musí spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z.

V prípade materských škôl, ktoré boli zapojené do projektu NP PRIM II, budú aj v projekte NP POP 3 platiť pravidlá pre dočasné vyrovnávacie opatrenia pri výbere zamestnancov. Pre ostatné materské školy, základné školy a stredné školy v obciach a mestách uvedených v Atlase rómskych komunít 2019 s 30 % podielom rómskeho obyvateľstva je odporúčané uplatňovať dočasné vyrovnávacie opatrenia.

 

Dĺžka realizácie aktivít

V prvej fáze projektu budú školám hradené finančné prostriedky na jednotlivé pozície na školský rok 2023/2024.

Predlžovanie zmlúv s jednotlivými školami nastane v priebehu projektu na základe toho, ako bude pre nasledujúce roky nastavené financovanie jednotlivých pozícií zo štátneho rozpočtu.

Na základe novely školského zákona, ktorú dňa 9. mája 2023 schválila Národná rada Slovenskej republiky, sa zavádza nový systém podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní a od 1.9.2024 by sa malo navýšiť financovanie podporných profesií zo štátneho rozpočtu.

 

Výber škôl

Výber škôl a prideľovanie nároku na úväzky školám bude prebiehať vo viacerých krokoch s ohľadom na celkovú alokáciu projektu.

 

Prideľovanie pozícií PA, ŠPT, PV, RA

1) V prvom kroku budú podporené úväzky pozícií PA, ŠPT, PV, RA na základe obsadenosti[2] v školskom roku 2022/2023 z nižšie uvedených projektov. Podpora bude maximálne do výšky aktuálnych parametrov školy a aktuálne zverejneného kľúča. Jedná sa o projekty:

  1. Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ (NP POP)
  2. Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ (NP POP II)
  3. Národný projekt inklúzie v materských školách (NP PRIM II), realizoval Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity
  4. Výzva „Pomocný vychovávateľ pre materské školy“, financovaná z Plánu obnovy a odolnosti
  5. Projekt „Pedagogickí asistenti“, ktorí boli financovaní z Plánu obnovy a odolnosti a v školskom roku 2022/2023 boli zamestnaní v zariadeniach poradenstva a prevencie.

 

2) V druhom kroku budú podľa zostatkovej alokácie po prvom kroku podporené úväzky pozícií PA a ŠPT nasledovným spôsobom. Alokácia bude samostatne členená podľa druhu školy a žiadaných pozícií. Školy budú zoradené podľa počtu detí/žiakov so špeciálnou výchovno-vzdelávaciu potrebu (ŠVVP) a/alebo cudzím štátnym občianstvom. V prípade rovnakého počtu bude druhá rozhodujúca premenná celkový počet detí alebo žiakov. V stanovenom poradí budú školy podporené do polovice kľúča pre PA a do polovice kľúča pre ŠPT, ktorý určuje maximálny počet úväzkov, a to až do vyčerpania alokácie pre daný druh školy a pozíciu. Školy, ktoré už majú po 1. kroku naplnenú min. polovicu úväzkov, ktoré by im podľa kľúča mohli prináležať, v tejto fáze už ďalšie úväzky nedostanú. Materským školám, ktoré už majú pomocného vychovávateľa (PV) a/alebo rodičovského asistenta (RA), sa títo v tomto výbere započítajú, akoby to boli PA.

 

3) Ak po druhom kroku zostane z vyčlenenej alokácie, budú podporené školy vo vyššie stanovenom poradí, do výšky kľúča, ktorý určuje maximálny počet úväzkov. Alokácia bude aj v tomto kroku samostatne členená podľa druhu školy a žiadaných pozícií.

 

Prideľovanie pozícií ŠDK

Pozícia ŠDK bude prideľovaná na základe kľúča pre pozíciu ŠDK v prílohe č. 1 do naplnenia alokácie pre túto pozíciu, a to bez ohľadu na počet ostatných podporených pozícií. Zamestnanec na pozícii ŠDK bude povinný do roka od nástupu na pozíciu predložiť potvrdenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania pre ŠDK.

 

Vyčlenená alokácia

Rozpočet Národného projektu v rámci špecifického cieľa 4.6 zahŕňa na pomáhajúce profesie celkovú alokáciu na tri roky vo výške 200,4 mil eur. Počíta sa s medziročne klesajúcou krivkou počtu podporených pozícií. V prvom roku projektu je plánovaných približne 4 350 FTE[3] pedagogických asistentov, približne 1 450 FTE pozícií v školskom podpornom tíme a približne 400 FTE pomocných vychovávateľov a rodičovských asistentov.

 

Rozpočet Národného projektu v rámci špecifického cieľa 4.5 zahŕňa na školských digitálnych koordinátorov celkovú alokáciu na tri roky vo výške 42 mil. eur. Počíta sa s medziročne narastajúcou krivkou počtu podporených pozícií. V prvom roku projektu je plánovaných približne 292 FTE školských digitálnych koordinátorov.

 

Forma financovania pozícií

Financovanie nákladov pracovných pozícií sa bude realizovať formou jednotkových nákladov[4], ktoré predstavujú celkovú cenu práce za mesiac, t. j. 1 FTE ustanoveného pracovného času odpracovaného za mesiac na danej pozícii a ich indikatívna výška je nasledovná:

 • pedagogický asistent – 1606 EUR
 • člen školského podporného tímu – 2161 EUR
 • pomocný vychovávateľ – 945 EUR
 • rodičovský asistent – 945 EUR
 • školský digitálny koordinátor – 2552 EUR

 

V prípade, ak zamestnanec  bude na pozícii pracovať menej ako mesiac (napr. nástup do pracovného pomeru počas mesiaca), jednotkový náklad na túto pozíciu bude alikvotne prepočítaný. Jednotkový náklad bude alikvotne prepočítaný aj v prípade, ak bude zamestnanec pracovať na pozícii na kratší pracovný pomer (napr. 50% pracovný pomer).      

 

Spôsob prihlasovania sa

Školy sa budú prihlasovať do projektu prostredníctvom elektronického prihlasovacieho formulára (https://nivam.sk/prihlasovaci_formular_pop3/).

Na základe uvedeného EDUID budú k škole priradené údaje, ktoré škola uviedla pri zbere dát do RIS k 15.9.2022.

 

Často kladené otázky 

 

Kontaktné údaje

V prípade otázok môžete kontaktovať pomocpop@nivam.sk

 

Bratislava 29. mája 2023

 

Tešíme sa na spoluprácu.

 


 

[1] Školy ako užívatelia podľa § 3 písm. u) zákona č. 121/2022 Z. z.

[2]  Obsadenosť pozície znamená, že na pozícii bol/je zamestnanec zamestnaný minimálne 5 mesiacov v období od 1.9.2022 do času vyhlásenia výzvy alebo zamestnanec je aktuálne zamestnaný v čase vyhlásenia výzvy. V prípade zmeny zamestnancov na pozícii je možné dĺžku ich pracovného pomeru spočítať. Na tento účel sa školám počíta aj výkon práce pedagogického asistenta, ktorý je zamestnancom zariadenia poradenstva a prevencie.

[3] FTE – fulltime equivalent, t.j. ekvivalent plného úväzku.

[4] Ku dňu vyhlásenia výzvy sú predmetom schvaľovania na národnej úrovni.

 

PRÍLOHA 1

 

Kľúč, ktorý stanovuje maximálnu hranicu podpory pre jednotlivé školy

 

Pedagogický asistent (PA)

Základná a stredná škola

Základná a stredná škola si bude môcť zažiadať o pedagogických asistentov jedným z nižšie uvedených kľúčov:

Kľúč paušálneho pridelenia počtu úväzkov PA pre základné a stredné školy:

 • škola do 180 žiakov – 1 úväzok PA;
 • 181 do 400 žiakov – 2 úväzky PA;
 • 401 do 700 žiakov – 3 úväzky PA;
 • 701 do 1000 žiakov – 4 úväzky PA;
 • nad 1000 žiakov – 5 úväzkov PA

 

Kľúč pridelenia počtu úväzkov PA pre základné a stredné školy na základe potrieb jednotlivých žiakov so zdravotným znevýhodnením na základe odporúčania zariadenia poradenstva a prevencie [1] 

 • škola do 100 žiakov – max. 1 úväzok PA;
 • škola od 101 do 200 žiakov – max. 2 úväzky PA;
 • škola od 201 do 300 žiakov – max. 3 úväzky PA;
 • škola od 301 do 400 žiakov – max. 4 úväzky PA;
 • škola od 401 – 700 žiakov – max. 5 úväzkov PA;
 • škola nad 700 žiakov – max. 6 úväzkov PA.

 

Materská škola

Kľúč pridelenia počtu úväzkov PA pre materské školy:

 • škola od 16-60 detí – 1 úväzok PA
 • nad 60 detí – 2 úväzky PA

V prípade MŠ s poldennou prevádzkou sa kľúč kráti na polovicu.

 

Kľúč pridelenia počtu úväzkov PA pre materské školy z NP PRIM II pričom podmienkou je, že MŠ vzdeláva min. 5 detí z marginalizovanej rómskej komunity a  tieto deti sú rovnomerne rozdelené medzi triedami a vzdelávané spolu s inými deťmi (ak MŠ vzdeláva aj deti, ktoré nepochádzajú z MRK). Uvedené sa preukáže čestným vyhlásením.

 • škola 16 -40 detí – 1 úväzok PA
 • 41 – 60 detí – 2 úväzky PA
 • Nad 60 detí – 3 úväzky PA

 

Školské podporné tímy (ŠPT)

Zloženie členov školského podporného tímu vychádza z potrieb školy a rozhoduje o ňom škola. Členom ŠPT môže byť odborný zamestnanec školy alebo školský špeciálny pedagóg.

 

Kľúč pridelenia počtu úväzkov ŠPT pre základné a stredné školy:

 • Škola do 180 žiakov – 1 úväzok ŠPT
 • 181 – 400 žiakov – 1,5 úväzku ŠPT
 • 401 – 700 žiakov – 2 úväzky ŠPT
 • 701 – 1000 žiakov – 3 úväzky ŠPT
 • nad 1000 žiakov – 4 úväzky ŠPT

 

Kľúč pridelenia počtu úväzkov ŠPT pre materské školy:

 • 16 – 60 detí – 1 úväzok ŠPT
 • nad 60 detí – 2 úväzky ŠPT

 

Pomocní vychovávatelia:

 • Budú podporené iba materské školy podľa § 28 školského zákona a pozície pomocných vychovávateľov, ktoré v školskom roku 2022/2023 boli zapojené do výzvy „Pomocný vychovávateľ pre materské školy“ z Plánu obnovy a odolnosti.

 

Rodičovskí asistenti:

 • Budú podporené iba materské školy a pozície rodičovských asistentov zapojené v školskom roku 2022/2023 v projekte NP PRIM II.

 

Školský digitálny koordinátor (ŠDK)

Spočítavajú sa body za počet žiakov a počet zamestnancov, výsledný súčet dáva 0,25-3 úväzky.

2,5 úväzku a 3 úväzky sa budú schvaľovať až po naplnení ostatných žiadostí a iba v prípade, že to rozpočet projektu umožní. V opačnom prípade bude školám schválených max. 2 úväzky aj za predpokladu, že podľa kľúča by mali nárok na 2,5 úväzku alebo 3 úväzky.

Body za žiakov:

 • Škola do 100 žiakov – 1 bod
 • 101 – 250 žiakov – 2 body
 • 251 – 400 žiakov – 3 body
 • 401 – 550 žiakov – 4 body
 • 551 – 750 žiakov – 5 bodov
 • 751 – 1000 žiakov – 6 bodov
 • 1001 – 1400 žiakov – 7 bodov

 

Body za pedagogických a odborných zamestnancov (PZ/OZ):

 • Škola do 10 PZ/OZ – 1 bod
 • 11 – 30 PZ/OZ – 2 body
 • 31 – 45 PZ/OZ – 3 body
 • 46 – 60 PZ/OZ – 4 body
 • 61 – 80 PZ/OZ – 5 bodov
 • 81 – 100 PZ/OZ – 6 bodov
 • 101 – 130 PZ/OZ – 7 bodov
 • 131 a viac PZ/OZ – 8 bodov

 

Pridelenie počtu úväzkov ŠDK podľa súčtu bodov:

 • 1-2 body – 0,25 úväzku ŠDK
 • 3 – 4 body – 0,5 úväzku ŠDK
 • 5 – 6 bodov – 1 úväzok ŠDK
 • 7 – 8 bodov – 1,5 úväzku ŠDK
 • 9 – 10 bodov – 2 úväzky ŠDK
 • 11 – 12 bodov – 2,5 úväzku ŠDK
 • 13 a viac bodov – 3 úväzky ŠDK

 

Často kladené otázky

 


 

[1] Podľa čl. 3 Smernice č. 55/2021 Smernica č. 55/2021 o postupe pri predkladaní požiadaviek na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Zdielať tento článok