1. výročie vzniku Národného inštitútu vzdelávania a mládeže

1. výročie NIVaM

Dňa 1.7.2022 vznikol Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) zlúčením organizácií: Metodicko-pedagogické centrum (MPC), Slovenská pedagogická knižnica (SPK), Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

NIVaM ako verejná, rezortná organizácia napĺňa víziu moderného formálneho a neformálneho vzdelávania na Slovensku odbornou podporou jeho aktérov – jednotlivcov a organizácií, aby vedeli efektívne a adresne poskytovať kvalitné výchovné a vzdelávacie služby.

Vďaka zlúčeniu má NIVaM možnosť poskytovať služby pre aktérov vo formálnom a neformálnom vzdelávaní priamo v krajoch po celom Slovensku. Inštitút počas prvého roka realizoval množstvo odborných konferencií a významných podujatí s medzinárodnou spoluprácou.

Prinášame výber TOP 10 aktivít, ktoré zarezonovali vo svete vzdelávania a práce s mládežou.

1. Národná agentúra Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu zorganizovala úspešné školenie Inkubátor nápadov

Školenie Inkubátor nápadov bolo zamerané na získanie vedomostí a zručností o programe, poskytlo priestor, aby účastníci vedeli svoje nápady pretaviť do projektu a mohli ich zrealizovať. Školenie bolo zamerané prioritne na mládežnícke výmeny a na tvorbu a vypracovanie projektových zámerov v rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu. Školenia sa zúčastnilo spolu 24 slovenských a českých účastníkov/mladých ľudí zastupujúcich rôzne neziskové organizácie, školské parlamenty a školy.

2. Výberové konanie na pozíciu Mládežníckeho delegáta SR pri OSN

Cieľom programu mládežníckeho delegáta je aktívna reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN. Do výberového konania sa zapojilo 54 mladých ľudí, formálne náležitosti splnilo 35 prihlášok a do druhého kola sa na základe bodového hodnotenia prebojovalo 5 najlepších kandidátov a kandidátok. Komisia napokon rozhodla, že v rokoch 2022 a 2023 bude mandát mládežníckeho delegáta SR pri OSN plniť Michál Salíni.

3. Z predmetových olympiád až k prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej už po druhýkrát

Medailistky a medailistov, ktorí sa zúčastnili medzinárodných postupových súťaží a priniesli Slovensku hodnotné medaily, prijala dňa 13.12.2022 v Prezidentskom paláci prezidentka SR Zuzana Čaputová. Podujatia sa zúčastnili študentky a študenti, ktorí na MPOS v roku 2022 získali zlaté, strieborné a bronzové medaily. Okrem nadaných študentov a študentiek boli súčasťou podujatia aj členky a členovia slovenskej delegácie, ktorí sprevádzali študentov a študentky na MPOS.

4. V roku 2022 sa do vzdelávacích programov NIVaM zapojilo 16 tisíc ľudí pracujúcich v školstve. Dostali sme výborné hodnotenie

Pripravili sme takmer sto programov vzdelávania a realizovali tiež desiatky odborných podujatí. Naša široká ponuka zaujala až 15 920 pedagogických, odborných i nepedagogických zamestnancov, z čoho niektorí z nich absolvovali jeden a viac vzdelávacích programov alebo podujatí. V  NIVaM sme sa zamerali okrem podpory profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov a zamestnankýň aj na vzdelávanie nepedagogických zamestnancov a zamestnankýň: pomocných vychovávateľov/vychovávateľky v materských školách a zdravotníckych pracovníkov/pracovníčky v materských, základných a stredných školách.

5. Skoro 130-tisíc českých a slovenských detských čitateľov si navzájom vymenilo priateľskú záložku do knihy

Pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc zorganizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne Prvý projekt s názvom Záložka do knihy spája školy. Jeho cieľom bola už po trinástykrát podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh medzi rovesníkmi z 1 040 českých a slovenských základných škôl a osemročných gymnázií. 

6. Kampaň zameraná na zviditeľnenie organizácií pracujúcich s mládežou

Národný inštitút vzdelávania a mládeže v súlade s cieľmi Európskeho roku mládeže pripravil kampaň zameranú na zviditeľnenie organizácií, ktoré pracujú s mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania.

Kampaň poukázala na výhody práce s mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania pre jednotlivých mladých ľudí a pre spoločnosť ako celok.

Zoznam organizácií, ktoré boli predstavené:

· o.z. Enjoy The Ride

· Združenie Slatinka

· Nadácia Krajina Harmónie

· DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže

· o.z. ICHTYS

· Študentský parlament Mesta Senica

7. Projekt „Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní“ pomáha adresne reagovať na potreby škôl priamo v regiónoch

Projekt vznikol na základe spolupráce Národného inštitútu vzdelávania a mládeže s medzinárodnou organizáciou UNICEF. Cieľom projektu je aktívna pomoc a metodická podpora pri začleňovaní detí a žiakov z Ukrajiny do slovenského vzdelávacieho systému a zvyšovanie kvality vzdelávania už integrovaných detí a žiakov. Okrem toho sa aktivity zameriavajú aj na jazykovú podporu pre ukrajinských pedagogických zamestnancov a zamestnankýň, ktorá im pomôže pri získavaní uplatnenia v školstve.

8. Konferencia školských knižníc

Školské knižnice môžu byť miestami prijatia, bezpečia, rozvoja talentov i čitateľskej gramotnosti. Týmito myšlienkami začínala Konferencia školských knižníc, ktorá sa konala 17.5.2023 vo Zvolene a organizoval ju Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Nosnou témou konferencie bola budúcnosť školských knižníc. Na Slovensku má z celkového počtu 3052 základných a stredných škôl zriadenú školskú knižnicu 1525 z nich. Na dopad fungovania školských knižníc však nevplýva iba objem knižničného fondu v správe školy, ale aj dostupnosť a atraktívnosť priestoru školskej knižnice. Odborníci, ktorí sa zúčastnili konferencie, sú pripravení podporiť tvorenie novej vízie školských knižníc. Konferenciu školských knižníc organizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže s partnerskou podporou Mesta Zvolen. 

9. Kurikulárne zmeny a infosemináre  o procese implementácie nového štátneho vzdelávacieho programu

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR schválil v marci 2023 nový Štátny vzdelávací program základného vzdelávania (ŠVP). Ten je súčasťou kurikulárnej reformy Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorá sa zameriava na naplnenie potrieb vzdelávania pre 21. storočie. Od septembra 2023 bude prvých 40 základných škôl vzdelávať svojich prvákov a prváčky podľa nového kurikula. Všetky základné školy začnú povinne učiť podľa nového ŠVP od školského roku 2026/2027, počnúc prvým ročníkom prvého cyklu. Krajské pracoviská NIVaM v priebehu mesiacov máj a jún pripravili viac ako 70 infoseminárov v regiónoch, kde bol riaditeľom a riaditeľkám základných škôl bližšie predstavený proces zavádzania kurikulárnych zmien v základnom vzdelávaní.

10. Európsky deň jazykov 2022

29. septembra 2022 zorganizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku – kanceláriou Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad podujatie Európsky deň jazykov online.

Európsky deň jazykov online ponúkol ideálnu príležitosť osláviť jazykovú rozmanitosť aj na území našej krajiny, podporiť celoživotné učenie sa jazykov v škole i mimo nej a rozvíjať otvorenosť voči rôznym jazykom a kultúram, ktoré vstupujú do života každého z nás. Učenie sa jazykov napomáha nielen komunikácii s ľuďmi z rôznych jazykových a kultúrnych prostredí, ale rozvíja toleranciu a vzájomné porozumenie.

 

Našu aktivitu a všetky novinky z oblasti vzdelávania a mládeže môžete pravidelne sledovať TU.

Zdielať tento článok