Krajské pracovisko Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v Nitre usporiadalo 7 informačno-sieťovacích aktivít pre školy v Nitrianskom kraji

V dňoch 3.11.2022 a 8.11.2022 Krajské pracovisko Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v Nitre zrealizovalo 7 informačno-sieťovacích podujatí určených pre základné a stredné školy v Nitrianskom kraji. Na informačno-sieťovacích webinároch sa zúčastnili riaditelia a zástupcovia 56 škôl. Cieľom podujatí bolo predstaviť komplexnú činnosť, ponuku vzdelávacích a odborných aktivít, spolupráce a podpory, ktorú môže poskytnúť Národný inštitút vzdelávania a mládeže rôznym cieľovým skupinám a aktérom v oblasti vzdelávania a práce s mládežou. Podujatia facilitovala a moderovala riaditeľka KP NIVaM v Nitre, Mgr. Mária Pappová.

Obsahovou náplňou webinárov boli 3 kľúčové oblasti – práca s mládežou, podpora a vzdelávanie pedagogických zamestnancov a podpora integrácie detí a žiakov z Ukrajiny do vzdelávacieho systému na Slovensku.

Regionálny koordinátor pre mládež, PhDr. Marcel Mudrák, PhD. prezentoval aktivity zamerané na podporu práce s mládežou, ako napríklad ponuku neformálneho vzdelávania, programy Erasmus+ pre mládež, Európsky zbor solidarity, platforma Youthwiki, podporné materiály na prácu so študentskými parlamentami  a iné.

Učiteľka profesijného rozvoja Mgr. Daniela Móciková predstavila ponuku programov inovačného vzdelávania zameraného na podporu aktívneho učenia sa žiakov, personalizované vyučovanie, tvorbu komplexných úloh, stratégie a techniky formatívneho hodnotenia žiakov, ako aj rôzne odborné podujatia určené pre pedagogických zamestnancov, ktoré sú realizované v rámci plánu obnovy.

Regionálny metodik pre podporu integrácie detí a žiakov z Ukrajiny, Mgr. Martin Vyšňa predstavil aktuálne prebiehajúci projekt Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní, ktorý NIVaM realizuje v spolupráci s UNICEF. Jeho cieľom je podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní, priame poradenstvo a podpora škôl, rôzne podporné a vzdelávacie materiály, ako aj program Buddy, ktorý vznikol z iniciatívy žiakov a študentov Žiackeho poradného výboru.

Na informačné podujatie pre okres Komárno sa pripojili k organizátorom aj riaditeľ Krajského pracoviska NIVaM v Komárne, Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD. a Mgr. Balázs Kantár, PhD., koordinátor pre mládež pre južné Slovensko, ktorý predstavil možnosti pre maďarsky hovoriace školy a mládežnícke organizácie.

Po skončení webinárov účastníci obdržali informačné materiály k jednotlivým oblastiam, ktoré boli prezentované na informačných aktivitách. Ďalšie stretnutia sú naplánované na začiatok roka 2023.

Jedným z kľúčových cieľov NIVAMU je prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávania a sieťovania v oblasti vzdelávania a práce s mládežou. Preto nás teší záujem zo strany oslovených subjektov o našu ponuku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.  

Zdielať tento článok