MATURITA Z FYZIKY – Metodická príručka pre učiteľa na prípravu maturitnej skúšky z fyziky

Národný inštitút vzdelávania a mládeže ponúka metodickú príručku maturita z fyziky, ktorá voľne nadväzuje na metodickú príručku Maturita z biológie. Určená je prioritne učiteľom pripravujúcim maturitnú skúšku z fyziky a školským koordinátorom maturitnej skúšky. Publikácia sumarizuje všetky aktuálne podklady potrebné k maturitnej skúške (s platnosťou od septembra 2022), začínajúc legislatívou, cez podrobnosti o spôsobe konania maturitnej skúšky aj s množstvom ukážok úloh maturitných zadaní vyhovujúcich Cieľovým požiadavkám na vedomosti a zručnosti maturanta z fyziky.

 

Metodická príručka Maturita z fyziky je dostupná na uvedených linkoch:

https://www.statpedu.sk/sk/publikacna-cinnost/publikacie/

https://nivam.sk/ucitelia/publikacie/

Zdielať tento článok