Február v našich krajských pracoviskách: Hlavnou témou je tohtoročná maturita

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) realizuje prostredníctvom svojich krajských pracovísk a pracoviska    v Komárne rôzne odborné aktivity. Aj na február sú pripravené tematické vzdelávania a ďalšie podujatia. Prinášame vám výber niektorých z nich, v ktorých sú ešte voľné kapacity na prihlásenie.  

 

  • Školenia k organizácii maturitných skúšok 2024

Rezonovať bude najmä maturita v aktuálnom školskom roku. Počas februára zorganizujú všetky krajské pracoviská NIVaM (KP NIVaM) a pracovisko v Komárne odborné školenia pre predsedov školských maturitných komisií (ŠMK) a predsedov predmetových maturitných komisií (PMK). 

Cieľom je priblížiť pedagógom aktuálne platnú školskú legislatívu a informovať ich o organizácii maturity v roku 2024.

Záujemcovia si môžu vybrať online alebo prezenčnú formu vzdelávania. K dispozícii je im viacero termínov školení. Na našej webovej stránke sú zverejnené bližšie informácie k predmetným školeniam.

 

  • Špecializačné vzdelávanie ku kariérovému poradenstvu

Vo februári sa otvoria ďalšie vzdelávacie skupiny v programe špecializačného vzdelávania pre kariérových poradcov. Realizovať ho budú krajské pracoviská v Žiline a v Trnave a už aktuálne je možné prihlásiť sa do vzdelávacej skupiny. Absolvent získa prehľad o aktuálnych teoretických a legislatívnych východiskách práce kariérového poradcu, zoznámi sa s kariérovo-poradenským procesom. Vytvorí plán profesijného rozvoja či portfólio kariérového poradcu.

 

  • Odborné podujatie pre učiteľov biológie

Pedagógovia vyučujúci biológiu najmä na stredných školách, ale aj na 2. stupni základných škôl  majú príležitosť rozšíriť si poznatky o zmenách v systematickom triedení skupín organizmov na základe genetickej príbuznosti. Krajské pracovisko v Prešove zorganizuje 14. 2. 2024 odborné podujatie Nová systematika živých organizmov.

 

  • Tematický webinár o nenávistnom správaní v spoločnosti

O základných aspektoch nenávistného správania v spoločnosti, ale aj o jeho predchádzaní sa bude diskutovať vo februári v Krajskom pracovisku v Trnave. Učitelia profesijného rozvoja NIVaM tu pripravili podujatie, ktoré priblíži základné teoretické informácie k téme a ponúkne i praktické ukážky.      

Odborný webinár Nenávistné prejavy v spoločenskom prostredí sa uskutoční online formou 28. 2. 2024 v spolupráci s Odborom prevencie kriminality MV SR. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formulára.

 

  • Podpora pre žiakov z Ukrajiny

Vo februári ponúkneme odbornú pomoc aj pre žiakov a žiačky z Ukrajiny. Konkrétne podujatia zorganizuje Krajské pracovisko v Žiline. Kontinuálna psychologická podpora pre odídencov z Ukrajiny (1. 2. 2024) sa zameria priamo na žiakov z Ukrajiny na základnej škole. Podujatie Podpora integrácie ukrajinských žiakov na školskom internáte (9. 2. 2024) je určené pre pedagógov a odborných zamestnancov, ktorí s ukrajinskými žiakmi pracujú.  

 

  • Čas na sebapoznávanie a poznanie druhých

Tak ten si môžete nájsť aj formou tematického webinára Sebapoznanie a poznanie druhých. Pripravujú ho v Krajskom pracovisku v Žiline. Pripojiť sa môžete 13. 2. 2024, prihlásenie na webinár nájdete tu.

 

  • Inovačné vzdelávanie o novom systéme podporných opatrení

Prístup k pomoci deťom a žiakom pri prekonávaní ich prekážok vo výchove a vzdelávaní sa zmenil. Adresné poskytovanie podporných opatrení je témou aj šiestich programov inovačného vzdelávania NIVaM. Pedagogickí i odborní zamestnanci škôl a škôl a školských zariadení si aj počas februára môžu vybrať konkrétnu problematiku, ktorá ich k reforme zaujíma a prihlásiť do niektorej z otvorených vzdelávacích skupín jednotlivých našich krajských pracovísk.    

 

Zdielať tento článok