V roku 2022 sa do vzdelávacích programov NIVaM zapojilo 16 tisíc ľudí pracujúcich v školstve. Dostali sme výborné hodnotenie

Jedným z dlhodobých cieľov Národného inštitútu vzdelávanie a mládeže (NIVaM) je podpora profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov. Pri príležitosti Dňa učiteľov sme pripravili krátky prehľad programov vzdelávaní za rok 2022.

 

V minulom roku sme pripravili takmer sto programov vzdelávania a realizovali tiež desiatky odborných podujatí. Naša široká ponuka zaujala až 15 920 pedagogických, odborných i nepedagogických zamestnancov, z čoho niektorí z nich absolvovali jeden a viac vzdelávacích programov alebo podujatí.

V roku 2022 sme sa v NIVaM zamerali okrem podpory profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov aj na vzdelávanie nepedagogických zamestnancov: pomocných vychovávateľov v materských školách a zdravotníckych pracovníkov v materských, základných a stredných školách. Obe pozície vznikli a sú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR a majú za cieľ rozšíriť a skvalitniť vzdelávanie a služby v školách.

 

Vysoká spokojnosť našich absolventov

V roku 2022 sme realizovali vzdelávania v 97 schválených programoch vzdelávania (funkčné vzdelávanie, kvalifikačné vzdelávanie, špecializačné vzdelávanie a inovačné vzdelávanie), v ktorých sa vzdelávalo 14 208 pedagogických a odborných zamestnancov. Tieto vzdelávania úspešne ukončilo 9 895 prihlásených, ďalší pokračujú v programoch aj v tomto roku. Vzdelávanie sa realizovalo prezenčnou alebo online formou. Niektoré vzdelávacie skupiny mali hybridnú formu vzdelávania. 

Záleží nám na kvalite našich programov vzdelávania a spokojnosti absolventov, preto každému účastníkovi zasielame po ukončení elektronický dotazník. Okrem otázok so škálovou hodnotou obsahuje aj otvorené otázky na zisťovanie potrieb z praxe. V roku 2022 nám spätnú väzbu vyplnilo až 4 959 absolventov a na stupnici škálovania od 1 do 5 (5 je najvyššia hodnota) ohodnotili kvalitu vzdelávania hodnotou spokojnosti 4,7.

Veľmi si ceníme túto spätnú väzbu a vyjadrenú spokojnosť so vzdelávaním, ktoré sme v roku 2022 realizovali.

 

Osobné stretnutia a priestor na diskusiu

Okrem kvality vzdelávania sme zisťovali u respondentov aj preferovanú formu vzdelávania. Prevažná väčšina absolventov vyjadrila záujem skôr o prezenčnú formu vzdelávania. Pri tvorbe ďalších programov plánujeme rozšíriť priestor na diskusiu, riešenie praktických úloh a konštruktívnu spätnú väzbu na dištančné úlohy.

 

Inovačné vzdelávanie

V rámci programov inovačného vzdelávania v roku 2022 vytvoril NIVaM 19 programov vzdelávania. Štyri programy vznikli v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Prostredníctvom Národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (NP TEACHERS) sme realizovali 15 inovačných programov.

Nepedagogickí zamestnanci mali možnosť vzdelávať sa pomocou programu Pomocný vychovávateľ, ktorého cieľom je poskytnutie podpory pri adaptácii a socializácii detí v predprimárnom vzdelávaní. Do vzdelávania sa zapojilo 357 nepedagogických zamestnancov. Rovnako sme pre nepedagogických zamestnancov v spolupráci so Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov realizovali tri webináre, v rámci ktorých sme vyškolili 62 zdravotníckych pracovníkov pôsobiacich v školách.

 

Odborné podujatia

Súčasťou nášho portfólia vzdelávaní v roku 2022 boli aj neakreditované vzdelávania (odborné semináre, diskusné semináre, informačné semináre, workshopy, metodické dni). Spolu sa ich zúčastnilo 6 358 pedagogických a odborných zamestnancov. Témy odborných seminárov sme upravili podľa aktuálnych priorít a potrieb škôl.

V roku 2022 sme sa zamerali hlavne na pomoc a podporu učiteľov v súvislosti so situáciou na Ukrajine a na implementáciu kurikulárnych zmien základného vzdelávania. Rezonovali hlavne témy ako vyučovanie slovenského jazyka ako druhého jazyka, základy ukrajinského jazyka pre učiteľov materských škôl, učiteľov 1. a 2. stupňa základných škôl, vytváranie bezpečného a priateľského prostredia v školách pre deti utečencov z vojnového konfliktu na Ukrajine, spätnoväzbové hodnotenie a práca s chybou, škola ako priestor na sebarealizáciu učiteľa a žiaka, aktivizujúce metódy a využitie mobilov na vyučovaní, bezpečnosť detí a žiakov na internete a s tým spojená prevencia šikanovania a kyberšikanovania v školskom prostredí.

 

ĎAKUJEME A TEŠÍME SA NA ĎALŠIU SPOLUPRÁCU

Tešíme sa z vysokého záujmu o profesijný rast a sebarozvoj, ktorý je benefitom nielen pre samotných zamestnancov v školstve, ale profitujú z neho aj deti a žiaci v školách. Motivuje nás to pri ďalšom plánovaní vzdelávacích programov na nasledujúce obdobie.

 

 

Zdielať tento článok