Súhrn zdrojov a materiálov na účely formálneho a neformálneho vzdelávania o ľudských právach, kritickom myslení a práci s informáciami – NIVAM

Národný inštitút vzdelávania a mládeže prijal správy o vražde dvoch mladých ľudí so smútkom a znepokojením, rodinám pozostalých vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Matúš Horváth a Juraj Vankulič sa stali obeťou nenávisti voči LGBTI+ ľuďom a ľuďom židovskej viery. K tejto nenávisti prispievajú aj nebezpečné prejavy plné dezinformácií a konšpiračných teórií, ktoré  často vedú k neakceptovaniu menšín a ľudí, ktorí sú ich súčasťou. Účinnou prevenciou je predchádzanie tejto nenávisti, v rodinách, komunitách, v spoločnosti a tiež v školách.

V Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže sa okrem iného snažíme učiteľom, učiteľkám a pracovníkom, pracovníčkam s mládežou poskytnúť adresnú podporu aj vo vzdelávaní v témach ľudských práv, práce s informáciami, mediálnej gramotnosti, kritického myslenia a ďalších.

Školy zohrávajú dôležitú rolu vo formovaní postojov žiakov a mladých. Dlhodobo vnímame potrebu prinášať učiteľom a učiteľkám adresnú podporu aj v témach ako je vytváranie otvorenej atmosféry v školách, kritické myslenie a vzájomný rešpekt.

 

Vzdelávanie pre učiteľov a odborné podujatia

V minulosti, ešte ako Metodicko-pedagogické centrum a Štátny pedagogický ústav, sme pripravili k témam ako multikultúrna výchova a ľudské práva viacero odborných podujatí, vzdelávaní a metodických materiálov pre pedagógov. V tomto duchu sme otvárali aj školský rok 2022/2023, keď sme do našej ponuky inovačného vzdelávania zaradili aj tieto programy a odborné podujatia:

  • Tvorba inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia z pohľadu pedagogických a odborných zamestnancov
  • Tvorba inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia z pohľadu pedagogických a odborných zamestnancov – aplikácia aktivít na rozvíjanie inkluzívnej kultúry
  • Klíma triedy/skupiny – dôvera, bezpečie a prijatie všetkých bez rozdielu
  • Inovácia stratégií výchovno-vzdelávacej činnosti vo výchove mimo vyučovania v súlade s rešpektovaním rôznorodosti detí a žiakov
  • Projektovanie edukačnej jednotky s dôrazom na kritické myslenie
  • Prevencia a eliminácia prejavov násilia a šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach
  • Zvládanie záťažových situácií a konfliktov cestou sebapoznania
  • Použitie hier a príbehov v prevencii – Cesta k empatii a citlivosti (odborné podujatie)

 

Bližšie informácie o týchto aj ďalších programoch inovačného vzdelávania nájdete v katalógu: https://mpc-edu.sk/pages/katalog-nivam-2022-2023.pdf 

Ak ešte nie ste registrovaní v našom systéme, podrobný návod nájdete tu: https://mpc-edu.sk/pages/manualy/Navod_na_registraciu.pdf

 

Ako sa vyznať v záplave informácií a spoznať dezinformácie

Na jar tohto roku sme publikovali letáky s radami, ktoré pomôžu pri overovaní informácií a pri rozoznávaní dezinformácií:

https://www.statpedu.sk/images/sk/ako-vyhodnocovat-informacie.pdf

https://www.statpedu.sk/files/sk/aktuality/novinky-main/hlavne-znaky-dezinformacii.pdf

 

Mediálna gramotnosť

Realizovali sme aj zaujímavé webináre k téme mediálnej gramotnosti:

https://www.youtube.com/watch?v=6OvvyEzNq3E&t=13s

https://www.youtube.com/watch?v=3Eb8SaV3Uls&t=7s

 

Prevencia prostredníctvom rozvíjania osobnostných a komunikačných zručností žiakov

V apríli a máji 2022 sme organizovali webinár pre pedagogických a odborných zamestnancov a zamestnankyne škôl a školských zariadení, ktorí pripravujú a realizujú preventívne aktivity v prostredí školy s cieľom rozšíriť ich odborné kompetencie. V súvislosti s týmito podujatiami vznikli odborno-metodické publikácie s konkrétnymi aktivitami:

Psychologické princípy prevencie a osobnostno-sociálneho rozvoja

Tvorba preventívneho programu, etické aspekty a psychologické bezpečie

 

Práca s mládežou v neformálnom vzdelávaní

V oblasti neformálneho vzdelávania a práce s mládežou vznikli tieto publikácie, z ktorých môžete čerpať inšpirácie aj pre svoju prax:

https://www.iuventa.sk/produkt/kompasito-prirucka-vychovy-a-vzdelavania-deti-k-ludskym-pravam/

https://www.iuventa.sk/produkt/svet-je-roznorody-podpora-a-rozvoj-vychovy-k-obcianstvu-a-multikulturalite-cez-zazitok/

https://www.iuventa.sk/produkt/xenofobia-a-rasizmus/

https://www.iuventa.sk/produkt/uplatnovanie-hladiska-vzdelavania-k-ludskych-pravam-v-oblasti-mladeze/

https://www.iuventa.sk/produkt/bookmarks-slovenska-verzia/

 

Olympiáda ľudských práv

K ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demokratickému občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov a postojov študujúcej mládeže a tým k posilňovaniu základných pilierov demokracie prispieva aj Olympiády ľudských práv (OĽP). Je určená stredoškolskej mládeži a je postupová. Realizuje sa písomnými a ústnymi súťažnými formami: testami, poznatkovo-postojovou prezentáciou téz, riešením modelových prípadov/situácií, obhajobou písomných prác a riešením finálových zadaní. Súťaž je trojúrovňová, prebieha v školských a krajských kolách a vrcholí v celoštátnom kole. Témy Olympiády ľudských práv pružne reagujú na aktuálne spoločenské dianie.

Záujemcovia nájdu podrobné informácie o Olympiáde ľudských práv na: https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/olympiada-o-ludskych-pravach/ a na: https://www.olp.sk/.

 

Pracujeme na príprave ďalších podporných aktivít

Aktuálne pripravujeme pracovné stretnutie s riaditeľmi jednotlivých krajských pracovísk NIVAM. Už tento týždeň budeme spoločne riešiť, ako posilniť a doplniť našu ponuku aktivít a podpory pre školy, kde budeme reflektovať aj tragické udalosti posledných dní. Veríme, že práve vďaka zlúčeniu do NIVAM a posilneniu krajských pracovísk budeme vedieť poskytnúť školám adresnejšiu a lokalizovanú podporu.

 

Našou víziou je moderný, kvalitný, inkluzívny systém formálnej a neformálnej výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike. Systém, vďaka ktorému bude naša krajina prosperovať, ktorý každému dieťaťu pomôže naplniť svoj potenciál a ktorý bude viesť spoločnosť k dôstojnému a bezpečnému životu.

 

Zdielať tento článok