Tradičné podujatie opäť otvorí diskusiu o školských knižniciach

Aj v školskej knižnici sa manažujú rôzne procesy, riešia sa tu viaceré odborné  činnosti a ich zamestnanci potrebujú mať k dispozícii aktuálne informácie, ktoré s ich prácou súvisia a zdieľať svoje skúsenosti z praxe.  

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) ponúka v tomto smere pravidelné odborné podujatie. Školských knihovníkov a riaditeľov základných i stredných škôl pozýva na ďalší celoslovenský seminár pre školské knižnice.

Celoslovenský online seminár pre školské knižnice poskytne školským knihovníkom a riaditeľom škôl praktické aj teoretické informácie, ktoré ocenia pri výkone odborných činností v školskej knižnici.

Ako uvádza Rozália Cenigová, metodička z oddelenia knižničných a informačných služieb v NIVaM: „Zriaďovateľov školských knižníc a zamestnancov školských knižníc oboznámime s platnou legislatívou v oblasti knihovníctva. Vysvetlíme im podmienky vedenia odbornej evidencie, ako je vedenie prírastkového zoznamu a zoznamu úbytkov. Na konkrétnych príkladoch ukážeme spôsob evidencie registrovaných používateľov, absenčných aj prezenčných výpožičiek a kultúrno-spoločenských podujatí. Venovať sa  budeme aj postupu práce pri vykonávaní revízie knižničného fondu a vyraďovaní knižničných dokumentov.“

Cenigová tiež spomenula, že podujatia sa môžu zúčastniť i potenciálni zriaďovatelia školských knižníc.   

Online seminár pripravuje NIVaM na 14. mája 2024. Záujemcovia sa môžu registrovať prostredníctvom elektronickej prihlášky.

Podrobné informácie o podujatí sú k dispozícii v pozvánke na online seminár zameraný na vedenie povinných odborných evidencií školskej knižnice.

 


Kontaktná osoba a odborný garant:

Mgr. Rozália Cenigová, metodička

Oddelenie knižničných a informačných služieb

Odbor podpory neformálneho vzdelávania, Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Pracovisko Hálova 6, 851 01 Bratislava

Tel.: +421 2 68 208 610

e-mail: rozalia.cenigova@nivam.sk

www.nivam.sk


 

Zdielať tento článok