Pozvánka na celoslovenské online odborné semináre pre školské knižnice

Národný inštitút vzdelávania a mládeže pozýva školských knihovníkov a riaditeľov základných škôl a stredných škôl na celoslovenské online odborné semináre, ktorých cieľom je poskytnúť cenné a aktuálne informácie, praktické skúsenosti a osvedčené postupy pri výkone odborných knižničných činností v školskej knižnici.

 Rovnako ich zámerom je oboznámiť zriaďovateľov školských knižníc a školských knihovníkov s platnou legislatívou v oblasti knihovníctva, vysvetliť podmienky vedenia prírastkového zoznamu  a zoznamu úbytkov, ukázať evidenciu registrovaných používateľov, absenčných a prezenčných výpožičiek, vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, objasniť postup práce pri vykonávaní revízie knižničného fondu a vyraďovaní knižničných dokumentov.

Takisto ich snahou je odprezentovať štyri automatizované knižnično-informačné systémy, ktoré by im na jednej strane pomohli dôkladne zvážiť výhody elektronizácie vnútorných knižničných procesov, kooperácie a výmeny informácií s inými knižnicami z knižničného systému Slovenskej republiky a na druhej strane by im umožnili rozšíriť a skvalitniť poskytovanie knižnično-informačných služieb. Zároveň by školským knihovníkom uľahčili a zjednodušili prácu a vytvorili im väčší priestor pre prácu s používateľmi školskej knižnice.

Semináre sa môžu zúčastniť aj potenciálni zriaďovatelia školských knižníc.

Prvý online seminár organizuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže 28. marca 2023druhý online seminár 30. marca 2023.

Záujemcovia môžu potvrdiť svoju účasť prostredníctvom elektronických prihlášok, ktoré sú osobitne zverejnené pre každý online seminár na webovom sídle Oddelenia Slovenskej pedagogickej knižnice Národného inštitútu vzdelávania a mládeže www.spgk.sk v časti Aktuality.

Zdielať tento článok