Pozvánka na celoslovenské online semináre pre školské knižnice  

Národný inštitút vzdelávania a mládeže pozýva školských knihovníkov a riaditeľov základných škôl a stredných škôl na celoslovenské online semináre, ktorých cieľom je poskytnúť cenné a aktuálne informácie, praktické skúsenosti a osvedčené postupy pri výkone odborných knižničných činností v školskej knižnici.

Ich zámerom je tiež oboznámiť zriaďovateľov školských knižníc a školských knihovníkov s platnou legislatívou v oblasti knihovníctva. Vysvetliť im podmienky vedenia odbornej evidencie, ako je vedenie prírastkového zoznamu a zoznamu úbytkov. Na konkrétnych príkladoch ukázať evidenciu registrovaných používateľov, absenčných výpožičiek a prezenčných výpožičiek, vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí. Rovnako priblížiť postup práce pri vykonávaní revízie knižničného fondu a vyraďovaní knižničných dokumentov.

Seminárov sa môžu zúčastniť aj potenciálni zriaďovatelia školských knižníc.

Prvý online seminár organizuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže 9. apríla 2024 a druhý online seminár 11. apríla 2024.

Záujemcovia môžu potvrdiť svoju účasť prostredníctvom elektronických prihlášok, ktoré sú osobitne zverejnené pre každý online seminár na webovom sídle Národného inštitútu vzdelávania a mládež www.nivam.sk, sekcia Knižnica, časť Školské knižnice.


Odborný garant: Mgr. Rozália Cenigová, metodička, oddelenie knižničných a informačných služieb, Odbor podpory neformálneho vzdelávania, Národný inštitút vzdelávania a mládeže, pracovisko Hálova 6, 851 01 Bratislava,                              tel.: +421 2 68 208 610, e-mail: rozalia.cenigova@nivam.sk


POZVÁNKA | 9. 4. 2024  –    POZVÁNKA | 11. 4. 2024


 

Zdielať tento článok