Séria webinárov v rámci projektu Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní pre školské podporné tímy na základných a stredných školách a pre poradenské zariadenia

Webináre - grafika

V rámci projektu Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní ponúkame sériu webinárov pre školské podporné tímy na základných a stredných školách, a pre poradenské zariadenia. Na webinároch sa budeme venovať špecifikám situácie samotných žiakov a študentov z Ukrajiny, ale aj ich rovesníkov v triednych kolektívoch. Dôležitú úlohu pri celom procese zohrávajú samotní učitelia, ktorí majú v rukách vytváranie bezpečného prostredia a podporovanie pozitívnej klímy v triedach tak, aby sa predchádzalo negatívnym dopadom na začleňované deti a študentov, ale aj na ich rovesníkov. Ako im v tom môžu pomôcť členovia školských podporných tímov a akú úlohu zohrávajú poradenské zariadenia – Centrá poradenstva a prevencie? Na každú z týchto oblastí sme vytvorili samostatný webinár. 

 • WEBINÁR pre základné školy: Úloha školských podporných tímov (ŠPT) na základnej škole pri adaptácii žiakov z Ukrajiny

Webinár je zameraný na úlohu školských podporných tímov pri podpore inkluzívneho prostredia v základnej škole pri začleňovaní žiakov/cudzincov. Počas webinára sa zameriame na porozumenie ťažkostí, ktoré prináša pre deti odídencov z Ukrajiny ich životná situácia – strata domova, traumatizujúce zážitky, náročnosť adaptácia v cudzej krajine, jazyková bariéra. Členovia školských podporných tímov získajú praktické tipy na zlepšenie zručností a komunikácie pedagógov, žiakov, ktorí sa do školy začleňujú, ako aj ich rovesníkov a rodičov. Oboznámia sa s trauma informovaným prístupom, so špecifikami situácie žiakov z Ukrajiny a to novoprichádzajúcich aj tých, ktorí sú na Slovensku už dlhšie. Budeme sa tiež zaoberať kompetenciami školského podporného tímu a postupmi pri prípadnej diagnostike ťažkostí žiakov odídencov k Ukrajiny v základnej škole.

Na webinári sa budeme venovať nasledujúcim témam:

– špecifiká adaptácie žiakov z Ukrajiny z hľadiska ich veku, možné príčiny zhoršenej adaptácie prejavujúcej sa v správaní, motivácii a spolupráci a možnosti pomoci, – trauma-informovaný prístup a čas potrebný na adaptáciu

– scitlivovanie pedagogických, odborných zamestnancov a triednych kolektívov na prijatie žiakov z Ukrajiny
– komunikácia s rodičmi žiakov odídencov, čo napomáha spolupráci s rodičmi/zákonnými zástupcami

–  opatrenia v kompetencii školských podporných tímov a opatrenia v kompetencii pedagogických zamestnancov
– či a  kedy je potrebné kontaktovať ďalších odborníkov napr. z CPP, kedy odoslať žiakov na odborné vyšetrenia
– o čo sa môže pri orientačnej diagnostike opierať školský podporný tím (napr. pri ťažkostiach v správaní, učení)
– ako postupovať pri nástupe žiakov odídencov do prvého ročníka základnej školy

– na čo myslieť pri výbere strednej školy pre žiakov odídencov

Termín: 2. máj 2023 13.30-16.00 (2 hodiny prezentácia, 30min diskusia)

Lektorka: Eva Krupová školská psychologička, psychologička so skúsenosťami s prácou s deťmi cudzincov

Link na prihlasovanie: https://events.teams.microsoft.com/event/06ff3a4e-a352-4f09-80db-3e9c985c0cde@d366dcdd-01b5-41d8-9910-7bd298f2e3dc

 

 • WEBINÁR pre stredné školy: Úloha školských podporných tímov (ŠPT) na strednej škole pri adaptácii žiakov z Ukrajiny

Webinár je zameraný na úlohu školských podporných tímov pri podpore inkluzívneho prostredia na strednej škole pri začleňovaní žiakov/cudzincov. Počas webinára sa zameriame na porozumenie ťažkostí, ktoré prináša pre deti odídencov z Ukrajiny ich životná situácia – strata domova, traumatizujúce zážitky, náročnosť adaptácie v cudzej krajine, jazyková bariéra. Členovia školských podporných tímov získajú praktické tipy na zlepšenie zručností a komunikácie pedagógov, študentov, ktorí sa do školy začleňujú, ako aj ich rovesníkov a rodičov. Oboznámia sa s trauma informovaným prístupom, so špecifikami situácie študentov z Ukrajiny a to novoprichádzajúcich aj tých, ktorí sú na Slovensku už dlhšie. Budeme sa tiež zaoberať kompetenciami školského podporného tímu a postupmi pri prípadnej diagnostike ťažkostí žiakov odídencov k Ukrajiny v strednej škole a to aj s ohľadom na rozdielnosti v školskej dochádzke v obidvoch krajinách.

Na webinári sa budeme venovať nasledujúcim témam:

 • čo napomáha a čo zhoršuje situáciu pri adaptácii žiakov odídencov alebo cudzincov na strednej škole
 • aké opatrenia okrem jazykových kurzov a úpravy hodnotenia sú nápomocné
 • aké sú špecifiká adaptácie študentov na strednej škole, prečo môže byť adaptácia niekedy ťažšia ako u žiakov na ZŠ, možné príčiny a možnosti pomoci
 • ako scitlivovať pedagógov a triedne kolektívy na prijatie žiakov odídencov v triede
 • ako reagovať v konkrétnych situáciách ktoré vznikajú pri adaptácii študentov na nové prostredie
 • ako poskytnúť podporu v poradenstve, aj pri jazykovej bariére.
 • aké kroky môže podniknúť školský podporný tím alebo výchovný poradca, a ktoré opatrenia sú v kompetencii pedagógov
 • trauma – informovaný prístup v prístupe k študentom na strednej škole
 • na čo myslieť pri komunikácii s rodičmi žiakov odídencov, čo napomáha spolupráci s rodičmi/zákonnými zástupcami
 • kedy odoslať žiakov na odborné vyšetrenia (CPP, pedopsychiater )
 • o čo sa môže pri orientačnej diagnostike opierať školský podporný tím (napr. pri emocionálnych ťažkostiach, ťažkostiach v správaní, učení a pod.),

Termín: 16. máj 2023 13.00-15.30 (2 hodiny prezentácia, 30min diskusia)

Lektorka: Eva Krupová školská psychologička, psychologička so skúsenosťami s prácou s deťmi cudzincov

Link na prihlasovanie: https://events.teams.microsoft.com/event/698d0d6c-bfac-4ca8-b5f2-3b7a7f99340b@d366dcdd-01b5-41d8-9910-7bd298f2e3dc

 

 • WEBINÁR pre Centrá poradenstva a prevencie: Možnosti podpory zo strany odborných zamestnancov v centrách poradenstva a prevencie (CPP) pri adaptácii žiakov z Ukrajiny

Po roku od začiatkov zaraďovania žiakov z Ukrajiny sa školy začínajú častejšie obracať na odbornú pomoc CPP pri ťažkostiach v správaní a v učení detí odídencov, v poradenstve pre žiakov ale aj rodičom, preto sa na webinári budeme zaoberať tým, ako môžu odborní zamestnanci poskytnúť efektívnu podporu pri tvorbe bezpečného prostredia a klímy v triedach na šklách ktoré začleňujú deti cudzincov. Podpora zo strany CPP sa môže líšiť v závislosti od toho, či na danej škole pôsobí alebo nepôsobí školský podporný tím. Dozviete sa tiež, čo  napomáha v poradenstve žiakov odídencov, ako môže CPP napomôcť k lepšej adaptácii žiakov odídencov, zvládaniu ťažkostí v učení a správaní s ohľadom na prípadnú  jazykovú bariéru a trauma informovaný prístup vo vzdelávaní a poradenstve. 

Na webinári sa budeme venovať nasledujúcim témam:

– čo napomáha v poradenstve žiakov odídencov, ako môže CPP napomôcť k lepšej adaptácii žiakov odídencov, zvládaniu ťažkostí v učení a správaní

– porozumenie dôvodom, prečo sa niektoré deti odídencov adaptujú ťažšie

– trauma informovaný prístup a poradenstvo pri jazykovej bariére

– ako scitlivovať pedagogických zamestnancov a školské podporné tímy a podporiť budovanie bezpečia a pozitívnej klímy v triede

– aké diagnostické nástroje môžu odborní zamestnanci CPP používať v diagnostike

– o čo sa môžu v diagnostike oprieť, ak na Slovensku nemáme štandardizované testy pre deti cudzincov

– možnosti a limity diagnostiky ťažkostí v správaní, v učení, v emocionálnych ťažkostiach, v kariérovom poradenstve, v  školskej pripravenosti a pod.

Termín: 9. máj 2023 9.00-11.30 (2 hodiny prezentácia, 30min diskusia)

Lektorka: Eva Krupová školská psychologička, psychologička so skúsenosťami s prácou s deťmi cudzincov

Link na prihlásenie: https://events.teams.microsoft.com/event/67fa3066-ccd0-4f79-9f7a-5f09ec058b9b@d366dcdd-01b5-41d8-9910-7bd298f2e3dc

Zdielať tento článok