Príhovor k novému začiatku školského roka 2023/2024

Začiatok roka

Vážené kolegyne a kolegovia,

 Národný inštitút vzdelávania a mládeže vám želá úspešné vykročenie do nového školského roka 2023/2024.

 Slávnostným otvorením nového školského roka začíname spoločne riešiť úlohy a plniť nové výzvy a ciele pripravovanej kurikulárnej reformy základného vzdelávania, ktoré budú smerovať k efektívnemu skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu a rozvoju škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci.

 Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) je pripravený podieľať sa na vzájomnej spolupráci tým, že ponúka moderný, kvalitný a inkluzívny systém formálneho a neformálneho vzdelávania. Svoje služby bude poskytovať prostredníctvom krajských pracovísk na území celej SR a pracoviska v Komárne pre školy a školské zariadenia s vyučovacím jazykom maďarským. So zámerom pomôcť Vám s výberom vhodných programov vzdelávania a iných vzdelávacích podujatí pripravil NIVaM Katalóg odborných činností a programov vzdelávania na rok 2023/2024 vrátane ponuky vzdelávania pre školy a školské zariadenia s vyučovacím jazykom maďarským a ponuky programov vzdelávania a odborných podujatí vo väzbe na kurikulárne zmeny v základnom vzdelávaní.  Podrobnejšie informácie nájdete na www.nivam.sk.

Želáme Vám úspešne zvládnuté výzvy a pevné zdravie pri plnení Vašich profesijných a osobných cieľov v školskom roku 2023/2024.

Zdielať tento článok